Kryterium kwalifikowanego korzystającego

Definicja kryterium kwalifikowanego korzystającego znajduje się w art. 86a §4 Ordynacji podatkowej. Na jej podstawie kryterium kwalifikowanego korzystającego uważa się za spełnione, jeżeli: przychody lub koszty korzystającego, albo wartość aktywów tego podmiotu w...
X