Na czym polega udostępnienie schematu podatkowego?

Na gruncie przepisów MDR przez udostępnienie rozumie się dwie grupy czynności: oferowanie uzgodnienia korzystającemu, zawarcie umowy, której przedmiotem jest przekazanie informacji o uzgodnieniu, lub przyjmowanie wynagrodzenia z tytułu przekazania informacji o...

Co to jest uzgodnienie?

Uzgodnienie to czynność lub zespół powiązanych ze sobą czynności, w tym czynność planowaną lub zespół czynności planowanych, których co najmniej jedna strona jest podatnikiem lub które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku...

Kto jest wspomagającym na gruncie przepisów MDR?

Na gruncie przepisów MDR przez wspomagającego rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w szczególności biegłego rewidenta, notariusza, osobę świadczącą usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgowego lub...

Kto jest korzystającym na gruncie przepisów MDR?

Na gruncie przepisów MDR przez korzystającego rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której udostępniane jest lub u której wdrażane jest uzgodnienie, lub która jest przygotowana do wdrożenia uzgodnienia lub...

Kto jest promotorem na gruncie przepisów MDR?

Na gruncie przepisów MDR przez promotora rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, w szczególności doradcę podatkowego, adwokata, radcę prawnego, pracownika banku lub innej instytucji finansowej doradzającego...

WRITE TO US

NAPISZ DO NAS

X