Jaki jest termin na sporządzenie dokumentacji Master File?

Stosownie do art. 11p uCIT Podmioty powiązane, obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, dołączają do tej dokumentacji grupową dokumentację cen transferowych, sporządzoną za rok obrotowy, w terminie do końca 12. miesiąca po zakończeniu roku...

Czy podatnicy, których skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 000 000 zł lub jej równowartość, ale nie przeprowadzali transakcji kontrolowanych objętych obowiązkiem sporządzenia dokumentacji local file są zobowiązani do posiadania dokumentacji grupowej master file?

Nie. Do posiadania dokumentacji master file zobowiązani są wyłącznie podatnicy, którzy poza przekroczeniem skonsolidowanych (metodą pełną lub proporcjonalną) przychodów w wysokości 200 000 000 zł są jednocześnie zobligowani do sporządzenia dokumentacji krajowej local...

Jakie podmioty należy ująć w dokumentacji Master File?

W dokumentacji master file uwzględnia się podmioty powiązane objęte konsolidacją metodą pełną lub proporcjonalną. Zgodnie z art. 11p ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. uCIT podmioty powiązane konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, które są obowiązane do...

Kto jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji Master File?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązek dołączenia do dokumentacji lokalnej Master File mają podmioty: należące do grupy podmiotów powiązanych, których skonsolidowane przychody w grupie podmiotów powiązanych przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200...

Jakie są obowiązkowe elementy Master File?

Zgodnie z art. 11q ust. 2 uCIT dokumentacja grupowa Master File musi zawierać następujące elementy: opis grupy podmiotów powiązanych, opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych grupy podmiotów powiązanych, opis istotnych transakcji finansowych grupy podmiotów...
X