Czy rozwód przerywa istnienie powiązań?

Obecne brzmienie przepisów wskazuje na konieczność pozostawiania w związku małżeńskim. Powyższe jednoznacznie wskazuje, iż po ustaniu małżeństwa przez rozwód, nie można mówić o istnieniu powiązania rodzinnego wynikającego ze stosunku...

Kiedy występują powiązania bezpośrednie pomiędzy podmiotami?

Powiązania bezpośrednie występują w sytuacji, gdy podmiot posiada co najmniej 25%: udziałów w kapitale zakładowym lub praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających lub udziałów lub praw do udziału w zyskach, stratach, lub majątku, lub ich...

Kiedy występują powiązania pośrednie pomiędzy podmiotami?

Powiązania pośrednie występują w sytuacji, gdy jeden podmiot posiada w drugim podmiocie udział lub prawo za pośrednictwem innego podmiotu lub większej liczby podmiotów. Przy wystąpieniu powiązania pośredniego konieczne jest istnienie co najmniej trzech podmiotów w...
X