Jakie są terminy zapłaty ryczałtu?

Płatność podatku następuje niezależnie od złożenia deklaracji, a termin zapłaty zależy od przedmiotu opodatkowania ryczałtem: Podatnik jest obowiązany do zapłaty: ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat...

Kiedy utraci się prawo co do opodatkowania estońskim CIT?

Podatnik utraci prawo do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek w następujących sytuacjach: złożenie informacji o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem z końcem roku podatkowego niespełnienie warunku do opodatkowania ryczałtem z końcem roku podatkowego...

Co należy rozumieć pod pojęciem ukryty zysk?

Ukryty zysk może przybrać formę: świadczeń pieniężnych, niepieniężnych, odpłatnych, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych, wykonanych na rzecz udziałowców, akcjonariuszy, wspólników lub na rzecz podmiotów bezpośrednio albo pośrednio z nimi powiązanych. Do ukrytych...
X