Co należy załączyć do wniosku o zwrot podatku?

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się dokumentację, która pozwala na ustalenie jego zasadności tj.: certyfikat rezydencji podatnika, dokumentację dotyczącą przelewów bankowych lub inne dokumenty wskazujące na sposób rozliczenia lub przekazania należności, z którymi...

Zwrot pobranego podatku przez organ podatkowy

W przypadku, kiedy dany podmiot powiązany nie posiada opinii o stosowaniu preferencji ani nie składa oświadczenia płatnika, jest w obowiązku poboru podatku (po przekroczeniu kwoty 2 mln zł). Następnie podmiot powiązany w celu otrzymania zwrotu podatku jako różnicy...

Jakie są szczególne regulacje dla podmiotów powiązanych?

W sytuacji, gdy wypłata przekracza 2 mln zł rocznie per kontrahent, płatnicy będący podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 uCIT zobligowani są co do zasady do zapłaty podatku w stawce podstawowej (bez możliwości skorzystania z uprawnienia do...
X