Co do zasady, termin na wykonanie obowiązku związanego ze złożeniem informacji o schemacie podatkowym wynosi 30 dni. Termin ten liczony jest od dnia następującego po dniu udostępnienia, przygotowania do wdrożenia lub od dnia dokonania pierwszej czynności wdrożenia (w zależności od tego, które zdarzenie jest pierwsze).

Natomiast zgodnie z objaśnieniami podatkowymi z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie informacji o schematach podatkowych, w przypadku prawidłowego wykonania opóźnionych obowiązków informacyjnych w zakresie raportowania schematów podatkowych, w okresie od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r., opóźnienia te traktowane są przez ustawodawcę jako przypadki mniejszej wagi.

Wyjaśnić należy, że w rozumieniu kodeksu karnego skarbowego, wypadek mniejszej wagi jest to czyn zabroniony jako wykroczenie skarbowe, które w konkretnej sprawie, ze względu na jej szczególne okoliczności – zarówno przedmiotowe, jak i podmiotowe – zawiera niski stopień społecznej szkodliwości czynu, w szczególności gdy uszczuplona lub narażona na uszczuplenie należność publicznoprawna nie przekracza ustawowego progu, a sposób i okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie wskazują na rażące lekceważenie przez sprawcę porządku finansowoprawnego lub reguł ostrożności wymaganych w danych okolicznościach, albo sprawca dopuszczający się czynu zabronionego, którego przedmiot nie przekracza kwoty małej wartości, czyni to z pobudek zasługujących na uwzględnienie.

W definicji ?wypadku mniejszej wagi? ustawodawca m.in. odwołuje się do ?ustawowego progu?. Jednak w przypadku raportowania schematów podatkowych to nie brak przekroczenia ustawowego progu jest okolicznością, której wystąpienie pozwoli na uznanie, że dany czyn zabroniony stanowi wypadek mniejszej wagi. Kluczowym przy kwalifikowaniu przez ustawodawcę prawidłowego wykonania opóźnionych obowiązków informacyjnych jako przypadek mniejszej wagi jest występowanie okoliczności przedmiotowych i podmiotowych, które w sposób realny przesądzają o tym, że stopień społecznej szkodliwości czynu jest niski.

Sankcją przewidzianą przez ustawodawcę, za prawidłowe wykonanie opóźnionych obowiązków informacyjnych, jest kara grzywny za wykroczenie skarbowe. W przypadku zaraportowania schematów podatkowych po dniu 30 kwietnia 2019 r. naruszenie to będzie kwalifikowane jako przestępstwo skarbowe.

Kara grzywny może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Zgodnie z obowiązującym w 2019 r. minimalnym wynagrodzeniu za pracę w wysokości 2250 zł[1], grzywna może wynieść od 225 zł do 45 000 zł

Należy podkreślić, iż że podmiotowi, który zastosuje się do objaśnień MDR, będzie przysługiwać ochrona, zgodnie z art. 14n §4 Ordynacji podatkowej.

 

[1]  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

 

 


?? Pobierz bezpłatny eBook dotyczący cen transferowych po zmianach ??
Potrzebujesz wsparcia w zakresie raportowania schematów podatkowych MDR? Skontaktuj się z nami ?
X