Warunkiem zastosowania niższej stawki podatku niż podstawowa albo niepobrania podatku na podstawie przepisów ustawy lub umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jest udokumentowanie miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Zgodnie z art. 31ya ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021.2095):

  1. w przypadku certyfikatu rezydencji niezawierającego okresu jego ważności, w odniesieniu do którego okres kolejnych dwunastu miesięcy upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres obowiązywania tych stanów oraz przez okres 2 miesięcy po ich odwołaniu;
  2. w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, miejsce zamieszkania i siedziby podatnika dla celów podatkowych może być potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym;
  3. w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, warunek uzyskania przez płatnika certyfikatu rezydencji od podatnika uważa się za spełniony także w przypadku, gdy płatnik posiada certyfikat rezydencji tego podatnika obejmujący 2019 r. lub 2020 r. oraz oświadczenie podatnika co do aktualności danych w nim zawartych.

W związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego (1 lipca 2023 r.), po upływie dwóch miesięcy od odwołania tego stanu (1 września 2023 r.) płatnik utraci możliwość posługiwania się certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu ważności (pkt 1) oraz certyfikatem rezydencji obejmującym 2019 r. lub 2020 r. (pkt 3).

Ważność certyfikatu rezydencji będzie określana w następujący sposób:

    • jeżeli certyfikat zawiera okres ważności – będzie ważny do końca okresu ważności,
    • jeżeli certyfikat nie zawiera okresu ważności – będzie ważny przez okres kolejnych 12 miesięcy od daty jego wydania.

Możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym (pkt 2) została na stałe wprowadzona do ustawy o PIT oraz CIT – od 2022 r.

 

Autor: Magdalena Świątkiewicz – Starszy Konsultant Podatkowy

X