Nawigator podatkowy ? ceny transferowe

Co to jest uprzednie porozumienie cenowe?

Uprzednie porozumienie cenowe to formalne narzędzie ograniczające ryzyko nieprawidłowego ustalenia cen transferowych, które w konsekwencji wyklucza możliwość zakwestionowania wysokości cen przez organy podatkowe. Uprzednie porozumienie cenowe ma formę dokumentu,...

czytaj dalej

Czy wszystkie transakcje pożyczek stanowią safe harbour?

Nie dla wszystkich transakcji pożyczek można zastosować uproszczenie typu safe harbour. Można je zastosować w sytuacji, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: oprocentowanie pożyczki w ujęciu rocznym na dzień zawarcia umowy jest ustalane w oparciu o rodzaj...

czytaj dalej

Safe harbour – co to jest?

Safe harbour - w dosłownym tłumaczeniu bezpieczna przystań, to regulacja umożliwiająca podatnikom skorzystanie z uproszczonych zasad dla określonych transakcji. Polskie podmioty mogą skorzystać z przedmiotowego rozwiązania w przypadku dwóch transakcji kontrolowanych....

czytaj dalej

Czy rozwód przerywa istnienie powiązań?

Obecne brzmienie przepisów wskazuje na konieczność pozostawiania w związku małżeńskim. Powyższe jednoznacznie wskazuje, iż po ustaniu małżeństwa przez rozwód, nie można mówić o istnieniu powiązania rodzinnego wynikającego ze stosunku małżeństwa.

czytaj dalej

Czym jest powiadomienie CBC?

Powiadomienie CBC jest raportowaniem Country-by-Country (CBC), który został wypracowany w ramach planu działań OECD w sprawie przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania i transferowi zysków (ang. Base Erosion and Profit Shifting, BEPS; działanie nr 13). W wyniku...

czytaj dalej

Kiedy można zastosować korektę cen transferowych?

Z uwagi na charakter korekty, najczęściej stosowana jest po zakończeniu roku podatkowego podatnika, w którym występują odchylenia pomiędzy zrealizowanym poziomem rentowności, a rynkowym poziomem rentowności. Istotne jest, że korekta może zostać zastosowana w...

czytaj dalej

W jakiej formie dokonuje się korekty cen transferowych?

Z uwagi na fakt, że korekta cen transferowych pozostaje neutralna z punktu widzenia podatku VAT. W odniesieniu do podatków oraz ustalonych cen towarów lub świadczonych usług , co m.in oznacza, że nie wpływa na wysokość podatku od towarów i usług dokonuje się jej w...

czytaj dalej

W jaki sposób dokonuje się korekty cen transferowych?

Aby zachować rynkowy poziom rentowności podmiotów, których dotyczy korekta, można dokonać korekty cen transferowych „w dół” lub „w górę” tzn. działać w oparciu o mechanizm wyrównania wyniku operacyjnego. Korekta cen transferowych dokonywana jest zazwyczaj po...

czytaj dalej

Na czym polega korekta cen transferowych?

Korekta cen transferowych polega na korekcie rentowności wybranej transakcji lub całego wyniku.  Korekta cen transferowych oznacza dostosowanie cen transferowych za dany okres rozliczeniowy do wysokości zgodnej z zasadą ceny rynkowej (ang. arm’s length principle)....

czytaj dalej

Czym jest polityka cen transferowych?

Polityka cen transferowych jest zbiorem zasad zawierających spójne i transparentne warunki realizacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w celu minimalizacji ryzyka podatkowego w zakresie cen transferowych w przedsiębiorstwie.

czytaj dalej

Czym jest BEPS (ang. Base Erosion and Profit Shifting)?

BEPS odnosi się do strategii planowania podatkowego, które wykorzystują luki i rozbieżności w przepisach podatkowych w celu sztucznego przenoszenia zysków do miejsc o niskim lub zerowym opodatkowaniu, gdzie działalność gospodarcza jest niewielka lub nie istnieje.  W...

czytaj dalej

Czym jest Forum Cen Transferowych?

Forum Cen Transferowych to zespół opiniodawczo-doradczy powołany na podstawie zarządzenia Ministra Finansów z 27.04.2018 r. (Dz.Urz. MF poz. 56). W skład zespołu Forum Cen Transferowych wchodzą osoby posiadające praktyczne doświadczenie lub prowadzące badania naukowe...

czytaj dalej

Czym jest kod NACE?

NACE (fr. Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne) to statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej w Unii Europejskiej. NACE to czterocyfrowa klasyfikacja danych statystycznych związana z prowadzoną działalnością...

czytaj dalej

Czym jest OECD?

OECD (ang.Organisation for Economic Co-operation and Development) – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju to organizacja międzynarodowa, w skład której wchodzi 37 państw.  Organizacja opracowała m.in. poniżej wskazane dokumenty w zakresie cen transferowych:...

czytaj dalej

Czym jest raj podatkowy?

Raje podatkowe to kraje lub terytoria stosujące szkodliwą konkurencję podatkową. Lista państw stosujących szkodliwą konkurencję podatkową znajduje się w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję...

czytaj dalej

Jak definiujemy rok obrotowy?

Rok obrotowy zgodnie z art. 3 pkt 9 ustawy o rachunkowości (Dz.U.2023.120) zdefiniowany został jako rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy określa statut lub umowa, na...

czytaj dalej

Jak definiujemy rok podatkowy?

W myśl art. 11 Ordynacji podatkowej (Dz.U.2022. 2651) rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej. W związku z powyższym na potrzeby realizacji obowiązków z zakresu cen transferowych należy przyjąć definicję zawartą w ustawie o...

czytaj dalej

Co to jest transakcja kontrolowana?

Stosownie do definicji legalnej z art. 11a ust. 1 pkt 6uCIT, transakcja kontrolowana oznacza identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały...

czytaj dalej

Co to jest cena transferowa?

Definicja legalna pojęcia - cena transferowa - została zawarta w art. 11a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stosownie do tego przepisu przez cenę transferową należy rozumieć rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku...

czytaj dalej

Co wskazać w polu odsetki w formularzu TPR?

W polu kwota odsetek należy wpisać w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku) łączną kwotę odsetek: należnych i naliczonych (memoriałowo) otrzymanych lub zapłaconych (kasowo) za okres, za jaki jest składana informacja TPR, wraz z ewentualnymi dodatkowymi prowizjami...

czytaj dalej

Czy w formularzu TPR można wpisać ujemne wartości?

Formularz TPR nie zezwala na wpisanie ujemnych wartości w żadnym okienku. Poprzez zablokowanie tej funkcji np. w polu Wartość Zadłużenia unikamy błędu jakim byłoby wpisanie ujemnej wartości. W przypadku uzyskania wartości ujemnych należy wpisać liczbę „0” a w sekcji...

czytaj dalej

Jak postąpić, jeśli w danej Transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym zastosowano jedną formę ustalenia ceny (np. narzut na koszty, marżę przy oprocentowaniu), ale przyjęto różne poziomy wynagrodzenia (np. poziomy narzutów na koszty, poziomy marży) mieszczące się w ramach przedziału rynkowego?

Jeśli w transakcji kontrolowanej przyjęto więcej niż jeden poziom wynagrodzenia ustalonego wg tej samej formuły, w sekcji E należy wskazać poziom dotyczący najistotniejszej według podmiotu części transakcji, np. według wartości transakcji lub według innego...

czytaj dalej

Kiedy jest możliwe zastosowanie kompensaty transakcji?

Mechanizm kompensacyjny jest narzędziem na nierynkowość transakcji, w sytuacji, gdy podmioty powiązane zrealizują transakcję w warunkach nierynkowych tj. postanowienia transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi znacznie odbiegają od warunków panujących na rynku, a...

czytaj dalej

Jakie wyróżniamy metody weryfikacji cen transferowych?

Ceny transferowe weryfikuje się przy zastosowaniu jednej z pięciu metod, która najbardziej odpowiada charakterowi danej transakcji kontrolowanej. Wyróżnia się następujące metody: Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej. Metoda ceny odprzedaży. Metoda koszt plus....

czytaj dalej

W jaki sposób należy złożyć informację TPR?

Formularz TPR powinien zostać złożony drogą elektroniczną. Podmioty powiązane: obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych – w zakresie transakcji objętych tym obowiązkiem lub realizujące transakcje kontrolowane określone w art. 11n pkt 1-2 lub...

czytaj dalej

Co należy raportować w formularzu TPR?

Od 1 stycznia 2022 r. zgodnie z art. 11t ust. 2 uCIT informacja o cenach transferowych powinna zawierać następujące elementy: wskazanie organu, do którego jest składana, cel złożenia informacji i okres, za jaki jest składana, dane identyfikacyjne podmiotu, ogólne...

czytaj dalej

Jaki jest termin na sporządzenie dokumentacji Master File?

Stosownie do art. 11p uCIT Podmioty powiązane, obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, dołączają do tej dokumentacji grupową dokumentację cen transferowych, sporządzoną za rok obrotowy, w terminie do końca 12. miesiąca po zakończeniu roku...

czytaj dalej

Czy podatnicy, których skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 000 000 zł lub jej równowartość, ale nie przeprowadzali transakcji kontrolowanych objętych obowiązkiem sporządzenia dokumentacji local file są zobowiązani do posiadania dokumentacji grupowej master file?

Nie. Do posiadania dokumentacji master file zobowiązani są wyłącznie podatnicy, którzy poza przekroczeniem skonsolidowanych (metodą pełną lub proporcjonalną) przychodów w wysokości 200 000 000 zł są jednocześnie zobligowani do sporządzenia dokumentacji krajowej local...

czytaj dalej

Jakie podmioty należy ująć w dokumentacji Master File?

W dokumentacji master file uwzględnia się podmioty powiązane objęte konsolidacją metodą pełną lub proporcjonalną. Zgodnie z art. 11p ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. uCIT podmioty powiązane konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, które są obowiązane do...

czytaj dalej

Jakie są obowiązkowe elementy Master File?

Zgodnie z art. 11q ust. 2 uCIT dokumentacja grupowa Master File musi zawierać następujące elementy: opis grupy podmiotów powiązanych, opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych grupy podmiotów powiązanych, opis istotnych transakcji finansowych grupy podmiotów...

czytaj dalej

W jakim celu jest sporządzana dokumentacja Master File?

Sporządzona dokumentacja Master File stanowi dla organu podatkowego kompleksowy opis grupy kapitałowej mający pozwolić na poznanie zasad jej funkcjonowania, stosowanej polityki cen transferowych oraz wewnątrzgrupowych rozliczeń, a także ekonomicznego kontekstu...

czytaj dalej

Jakie można wyróżnić modele restrukturyzacyjne?

Stosownie do rekomendacji zawartych w Wytycznych OECD można wyróżnić trzy modele restrukturyzacyjne: konwersja dystrybutora o pełnych ryzykach na dystrybutora o ograniczonych ryzykach lub komisanta/agenta, konwersja producenta o pełnych ryzykach na producenta...

czytaj dalej

Co musi zawierać oświadczenie zarządu? Kto je składa?

Podmioty powiązane, które są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, składają urzędom skarbowym oświadczenie o jej sporządzeniu. W oświadczeniu o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych podmiot powiązany oświadcza, że...

czytaj dalej

Czym jest analiza funkcjonalna?

Analiza funkcjonalna jest jednym z elementów dokumentacji cen transferowych. Zgodnie z przepisami podatnik jest zobowiązany do zawarcia w lokalnej dokumentacji cen transferowych analizy funkcjonalnej podmiotów powiązanych uczestniczących w transakcji kontrolowanej,...

czytaj dalej

Jakie elementy zawiera dokumentacja local file?

W art. 11q ust. 1 uCIT wskazano elementy lokalnej dokumentacji cen transferowych. Zgodnie z przywołanymi przepisami lokalna dokumentacja zawiera: opis podmiotu powiązanego, opis transakcji, w tym analizę funkcji, ryzyk i aktywów, analizę cen transferowych, w tym...

czytaj dalej

Czym jest zasada ceny rynkowej?

Zasada ceny rynkowej (ang. arm’s length principle) uregulowana została w art. 11c ust. 1 uCIT i odpowiednio w art. 23o ust. 1 uPIT. Zgodnie z ww. przepisami podmioty powiązane są zobowiązane ustalić ceny transferowe na warunkach, jakie ustaliłyby między sobą podmioty...

czytaj dalej

Czym jest analiza zgodności?

Analiza zgodności jest alternatywą dla analizy porównawczej. Analizę zgodności sporządza się w sytuacji gdy sporządzenie analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle danej metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy zachowaniu należytej...

czytaj dalej

Czym jest przedział międzykwartylowy?

Przedział międzykwartylowy bazuje na odchyleniach ćwiartkowych. Odchylenia ćwiartkowe ignorują 25% najwyższych i 25% najniższych wartości zmiennej ryzyka. Kwartyle dzielą zbiór na cztery grupy. pierwszy kwartyl to mediana grup obserwacji mniejszych niż Q2, drugi...

czytaj dalej

Analizy porównawcze – bazy danych

Stosownie do art. 11q ust. 1 pkt 3 uCIT lokalna dokumentacja cen transferowych zawiera analizę cen transferowych - analizę porównawczą lub analizę zgodności. Analiza porównawcza oznacza analizę danych podmiotów niepowiązanych lub transakcji zawieranych z podmiotami...

czytaj dalej

Na czym polega metoda ex-ante i metoda ex-post?

Analiza porównawcza może zostać sporządzona na podstawie danych historycznych (ex post) lub na podstawie budżetów sprzedaży, budżetów wydatków, prognoz GUS, prognoz NBP (ex ante). Metoda ex-ante (prospektywna) polega na wyborze najlepszego wariantu przed podjęciem...

czytaj dalej

Etapy analizy porównawczej

Etapy analizy porównawczej są następujące: Wyznaczenie okresu, jaki powinien zostać objęty analizą. Analiza informacji dotyczących podmiotu powiązanego i jego otoczenia gospodarczego. Analiza wszelkich okoliczności badanej transakcji kontrolowanej (w tym funkcji,...

czytaj dalej

Czym jest analiza porównawcza?

Analiza porównawcza jest elementem analizy cen transferowych. Do przygotowania analizy porównawczej zobligowani są podatnicy, na których spoczywa obowiązek przygotowania dokumentacji local file. Celem analizy porównawczej jest zbadanie czy warunki ustalone przez...

czytaj dalej

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X