Nawigator podatkowy – ceny transferowe

Co należy raportować w formularzu TPR?

Od 1 stycznia 2022 r. zgodnie z art. 11t ust. 2 ustawy o CIT informacja o cenach transferowych powinna zawierać następujące elementy: wskazanie organu, do którego jest składana, cel złożenia informacji i okres, za jaki jest składana, dane identyfikacyjne podmiotu,...

czytaj dalej

Co musi zawierać oświadczenie zarządu? Kto je składa?

Podmioty powiązane, które są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, składają urzędom skarbowym oświadczenie o jej sporządzeniu. W oświadczeniu o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych podmiot powiązany oświadcza, że...

czytaj dalej

Czy wszystkie transakcje pożyczek stanowią safe harbour?

Nie dla wszystkich transakcji pożyczek można zastosować uproszczenie typu safe harbour. Można je zastosować w sytuacji, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: oprocentowanie pożyczki w ujęciu rocznym na dzień zawarcia umowy jest ustalane w oparciu o rodzaj...

czytaj dalej

Co musi zawierać dokumentacja local file?

W art. 11q ust. 1 uCIT wskazano elementy lokalnej dokumentacji cen transferowych. Zgodnie z przywołanymi przepisami lokalna dokumentacja zawiera: Opis podmiotu powiązanego, Opis transakcji, w tym analizę funkcji, ryzyk i aktywów, Analizę cen transferowych, w tym...

czytaj dalej

Co to jest cena transferowa?

Definicja legalna pojęcia ?cena transferowa? została zawarta w art. 11a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stosownie do tego przepisu przez cenę transferową należy rozumieć rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku...

czytaj dalej

Czym jest recharakteryzacja transakcji?

Stosownie do art. 11c ust. 4 w przypadku, gdy organ podatkowy uzna, że w porównywalnych okolicznościach podmioty niepowiązane kierujące się racjonalnością ekonomiczną nie zawarłyby danej transakcji kontrolowanej lub zawarłyby inną transakcję, lub dokonałyby innej...

czytaj dalej

Analizy porównawcze – bazy danych

Stosownie do art. 11q. ust. 1 pkt 3 lokalna dokumentacja cen transferowych zawiera analizę cen transferowych ? analizę porównawczą lub analizę zgodności. Analiza porównawcza oznacza analizę danych podmiotów niepowiązanych lub transakcji zawieranych z podmiotami...

czytaj dalej

Czym jest przedział międzykwartylowy?

Przedział międzykwartylowy bazuje na odchyleniach ćwiartkowych. Odchylenia ćwiartkowe ignorują 25% najwyższych i 25% najniższych wartości zmiennej ryzyka. Kwartyle dzielą zbiór na cztery grupy. pierwszy kwartyl to mediana grup obserwacji mniejszych niż Q2, drugi...

czytaj dalej

Jak definiujemy rok podatkowy?

W myśl art. 11 Ordynacji podatkowej (Dz.U.2021.1540) rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej. W związku z powyższym na potrzeby realizacji obowiązków z zakresu cen transferowych należy przyjąć definicję zawartą w ustawie o...

czytaj dalej

Jak definiujemy rok obrotowy?

Rok obrotowy zgodnie z art. 3 pkt 9 ustawy o rachunkowości (Dz.U.2021.0.217 t.j.) zdefiniowany został jako rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy określa statut lub...

czytaj dalej

Czym jest raj podatkowy?

Raje podatkowe to kraje lub terytoria stosujące szkodliwą konkurencję podatkową. Lista państw stosujących szkodliwą konkurencję podatkową znajduje się w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję...

czytaj dalej

Czym jest OECD?

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) ? Organizacja Współpracy Gospodarczej I Rozwoju to organizacja międzynarodowa, w skład której wchodzi 37 państw. Wytyczne w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji...

czytaj dalej

Czym jest kod NACE?

NACE (fr. Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne) to statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej w Unii Europejskiej. NACE to czterocyfrowa klasyfikacja danych statystycznych związana z prowadzoną działalnością...

czytaj dalej

Na czym polega metoda ex-ante i metoda ex-post?

Analiza porównawcza może zostać sporządzona na podstawie danych historycznych (ex post) lub na podstawie budżetów sprzedaży, budżetów wydatków, prognoz GUS, prognoz NBP (ex ante). Metoda ex-ante (prospektywna) polega na wyborze najlepszego wariantu przed podjęciem...

czytaj dalej

Jakie wyróżniamy metody weryfikacji cen transferowych?

Ceny transferowe weryfikuje się przy zastosowaniu jednej z pięciu metod, która najbardziej odpowiada charakterowi danej transakcji kontrolowanej. Wyróżnia się następujące metody: Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej. Metoda ceny odprzedaży. Metoda koszt plus....

czytaj dalej

Czym jest Forum Cen Transferowych?

Forum Cen Transferowych to zespół opiniodawczo-doradczy powołany na podstawie zarządzenia Ministra Finansów z 27.04.2018 r. (Dz.Urz. MF poz. 56) W skład zespołu Forum Cen Transferowych wchodzą osoby posiadające praktyczne doświadczenie lub prowadzące badania naukowe w...

czytaj dalej

Czym jest BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)?

BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) ? erozja podstawy opodatkowania I przenoszenie zysków ? w rozumieniu OECD BEPS dotyczy strategii unikania opodatkowania, które wykorzystują rozbieżności w przepisach podatkowych do sztucznego przenoszenia zysków do miejsc o...

czytaj dalej

Jaki okres objęty jest analizą cen transferowych?

Okres objęty analizą cen transferowych to okres badawczy podmiotów uznanych za porównywalne. Wybrany okres powinien zależeć od faktów i okoliczności sprawy. Rekomendowane jest przygotowanie analizy porównawczej na podstawie danych finansowych z kilku lat.

czytaj dalej

Czym jest analiza zgodności?

Analiza zgodności jest alternatywą dla analizy porównawczej. Analizę zgodności sporządza się w sytuacji gdy sporządzenie analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle danej metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy zachowaniu należytej...

czytaj dalej

Etapy analizy porównawczej

Etapy analizy porównawczej są następujące: Wyznaczenie okresu, jaki powinien zostać objęty analizą. Analiza informacji dotyczących podmiotu powiązanego i jego otoczenia gospodarczego. Analiza wszelkich okoliczności badanej transakcji kontrolowanej (w tym funkcji,...

czytaj dalej

Czym jest zasada ceny rynkowej?

Zasada ceny rynkowej (ang. arm?s length principle) uregulowana została w art. 11c ust. 1 u.p.d.o.p. i odpowiednio w art. 23o ust. 1 u.p.d.o.f. Zgodnie z ww. przepisami podmioty powiązane są zobowiązane ustalić ceny transferowe na warunkach, jakie ustaliłyby między...

czytaj dalej

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X