Nawigator podatkowy – ceny transferowe

Analizy porównawcze – bazy danych

Na mocy znowelizowanych przepisów, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. analiza cen transferowych jest obowiązkowym elementem dokumentacji podatkowej local file. Analiza cen transferowych, zgodnie z regulacjami ustawowymi, powinna być sporządzana co 3 lata....

czytaj dalej

Czym jest przedział międzykwartylowy?

Przedział międzykwartylowy bazuje na odchyleniach ćwiartkowych. Odchylenia ćwiartkowe ignorują 25% najwyższych i 25% najniższych wartości zmiennej ryzyka. Kwartyle dzielą zbiór na cztery grupy. pierwszy kwartyl to mediana grup obserwacji mniejszych niż Q2, drugi...

czytaj dalej

Jak definiujemy rok podatkowy?

Zgodnie z art. 8 ust. 1 u.p.d.o.p. rokiem podatkowym co do zasady jest rok kalendarzowy, chyba, że podatnik postanowi inaczej w statucie, umowie lub innym dokumencie regulującym zasady ustrojowe i zawiadomi o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W...

czytaj dalej

Jak definiujemy rok obrotowy?

Rok obrotowy zgodnie z art. 3 pkt 9 ustawy o rachunkowości (Dz.U.2021.0.217 t.j.) zdefiniowany został jako rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy określa statut lub...

czytaj dalej

Czym jest raj podatkowy?

Raje podatkowe to kraje lub terytoria stosujące szkodliwą konkurencję podatkową. Lista państw stosujących szkodliwą konkurencję podatkową znajduje się w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję...

czytaj dalej

Czym jest OECD?

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) – Organizacja Współpracy Gospodarczej I Rozwoju to organizacja międzynarodowa, w skład której wchodzi 37 państw. Wytyczne w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji...

czytaj dalej

Czym jest kod NACE?

NACE (fr. Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne) to statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej w Unii Europejskiej. NACE to czterocyfrowa klasyfikacja danych statystycznych związana z prowadzoną działalnością...

czytaj dalej

Na czym polega metoda ex-ante i metoda ex-post?

Analiza porównawcza może zostać sporządzona na podstawie danych historycznych (ex post) lub na podstawie budżetów sprzedaży, budżetów wydatków, prognoz GUS, prognoz NBP (ex ante). Metoda ex-ante (prospektywna) polega na wyborze najlepszego wariantu przed podjęciem...

czytaj dalej

Jakie wyróżniamy metody weryfikacji cen transferowych?

Ceny transferowe weryfikuje się przy zastosowaniu jednej z pięciu metod, która najbardziej odpowiada charakterowi danej transakcji kontrolowanej. Wyróżnia się następujące metody: Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej. Metoda ceny odprzedaży. Metoda koszt plus....

czytaj dalej

Czym jest Forum Cen Transferowych?

Forum Cen Transferowych to zespół opiniodawczo-doradczy powołany na podstawie zarządzenia Ministra Finansów z 27.04.2018 r. (Dz.Urz. MF poz. 56) W skład zespołu Forum Cen Transferowych wchodzą osoby posiadające praktyczne doświadczenie lub prowadzące badania naukowe w...

czytaj dalej

Czym jest BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)?

BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) – erozja podstawy opodatkowania I przenoszenie zysków – w rozumieniu OECD BEPS dotyczy strategii unikania opodatkowania, które wykorzystują rozbieżności w przepisach podatkowych do sztucznego przenoszenia zysków do miejsc o...

czytaj dalej

Jaki okres objęty jest analizą cen transferowych?

Okres objęty analizą cen transferowych to okres badawczy podmiotów uznanych za porównywalne. Wybrany okres powinien zależeć od faktów i okoliczności sprawy. Rekomendowane jest przygotowanie analizy porównawczej na podstawie danych finansowych z kilku lat.

czytaj dalej

Czym jest analiza zgodności?

Analiza zgodności jest alternatywą dla analizy porównawczej. Analizę zgodności sporządza się w sytuacji gdy sporządzenie analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle danej metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy zachowaniu należytej...

czytaj dalej

Etapy analizy porównawczej

Etapy analizy porównawczej są następujące: Wyznaczenie okresu, jaki powinien zostać objęty analizą. Analiza informacji dotyczących podmiotu powiązanego i jego otoczenia gospodarczego. Analiza wszelkich okoliczności badanej transakcji kontrolowanej (w tym funkcji,...

czytaj dalej

Czym jest zasada ceny rynkowej?

Zasada ceny rynkowej (ang. arm’s length principle) uregulowana została w art. 11c ust. 1 u.p.d.o.p. i odpowiednio w art. 23o ust. 1 u.p.d.o.f. Zgodnie z ww. przepisami podmioty powiązane są zobowiązane ustalić ceny transferowe na warunkach, jakie ustaliłyby między...

czytaj dalej

Czym jest analiza porównawcza?

Analiza porównawcza jest elementem analizy cen transferowych. Do przygotowania analizy porównawczej zobligowani są podatnicy, na których spoczywa obowiązek przygotowania dokumentacji local file. Celem analizy porównawczej jest zbadanie czy warunki ustalone przez...

czytaj dalej

Czym jest analiza funkcjonalna?

Analiza funkcjonalna jest jednym z elementów dokumentacji cen transferowych. Zgodnie z przepisami podatnik jest zobowiązany do zawarcia w lokalnej dokumentacji cen transferowych analizy funkcjonalnej podmiotów powiązanych uczestniczących w transakcji kontrolowanej,...

czytaj dalej

Czy oświadczenie może być złożone przez pełnomocnika?

Od 1 grudnia 2020 oświadczenie za 2019 rok może podpisać: osoba fizyczna – w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną, osoba upoważniona przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podmiotu powiązanego będącego...

czytaj dalej

Co musi zawierać oświadczenie zarządu? Kto je składa?

W oświadczeniu zarządu podmiot oświadcza, że sporządził lokalną dokumentację cen transferowych, oraz że ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty...

czytaj dalej

W jaki sposób należy złożyć informację TPR?

Formularz TPR powinien zostać złożony do Szefa KAS drogą elektroniczną. Termin na złożenie formularza za rok 2019 to koniec grudnia 2020 r. (przedłużony o 3 miesiące ze względu na COVID-19). Elektroniczny formularz pdf został przygotowany przez Ministerstwo Finansów i...

czytaj dalej

Czym jest recharakteryzacja transakcji?

W ramach znowelizowanych przepisów organ podatkowy będzie mógł dokonać tzw. recharakteryzacji transakcji z podmiotem powiązanym i ocenić skutki podatkowe wynikające z tej nowo sklasyfikowanej transakcji. Będzie mógł również uznać, że żadna transakcja nie miała miejsca...

czytaj dalej

Co należy raportować w formularzu TPR?

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, które należy przestawić w formularzu TPR są bardzo szczegółowe i obejmują m.in: 1.Cztery wskaźniki rentowności podmiotu, dla którego składany jest formularz TPR, tj. zwrot na sprzedaży na poziomie operacyjnym i zysku...

czytaj dalej

Czy oświadczenie zarządu o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych i o rynkowym poziomie cen transferowych może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail)?

Nie. Złożenie oświadczenia zarządu przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) nie wywołuje skutków prawnych. Oświadczenie należy przesłać jako załącznik do pisma ogólnego poprzez platformę ePUAP na adres skrytki właściwego urzędu skarbowego. Podmiot...

czytaj dalej

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X