Regulamin

REGULAMIN

 1. Organizatorem szkoleń i webinarów jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-222) przy Al. Jerozolimskich 181 B, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000423071, NIP 521-363-22-29.
 2. Organizator realizuje szkolenia i webinary w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem https://www.ict.org.pl/szkolenia.
 3. Warunkiem udziału w szkoleniu/webinarze jest dostępność wolnych miejsc oraz przesłanie przez Zamawiającego zgłoszenia za pośrednictwem formularza szkoleniowego on-line za pośrednictwem strony internetowej Organizatora lub drogą e-mailową na adres biuro@ict.org.pl nie później niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.
 4. O przyjęciu na szkolenie/webinar decyduje kolejność. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników w danym terminie będzie już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator dla danego szkolenia/webinaru.
 5. Najpóźniej na 5 dni roboczych przez terminem rozpoczęcia szkolenia Organizator prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.
 6. Wynagrodzenie Organizatora obejmuje: udział w szkoleniu, artykuły piśmienne, materiały szkoleniowe, a także koszty posiłków (przerwy kawowe i/lub lunch), zgodnie z ofertą dotyczącą danego szkolenia.
 7. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w ramach opłaty za szkolenie.
 8. Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie przesłanego zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz wystawionej po zakończeniu szkolenia faktury VAT.
 9. Faktura VAT zostaje wystawiona i przesłana pocztą do Uczestników w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia. Płatność powinna nastąpić w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury VAT. Za termin płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora należną kwotą.
 10. Zamawiający dokonując zgłoszenia, powinni zadeklarować preferowaną formę płatności: przed (przedpłata na podstawie faktury pro forma) czy po szkoleniu (na podstawie faktury VAT).
 11. Odstąpienie od Umowy powinno być przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej do Organizatora oraz podpisane przez Zamawiającego.
 12. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia nie później niż 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż na 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub niewzięcia udziału w szkoleniu, Organizatorowi należy się pełne wynagrodzenie, tak jak za należycie wykonane szkolenie, ewentualne wcześniej wpłacone przez Zamawiającego kwoty nie podlegają zwrotowi, a Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty dostarczonych jemu po zakończeniu szkolenia faktur VAT, tak jakby wziął w nim udział.
 13. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia/webinaru. W przypadku odwołania wydarzenia przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą przez Zamawiającego kwotę w całości na numer rachunku bankowego wskazany przez Zamawiającego lub zaproponuje udział w szkoleniu/webinarze w innym terminie.
 15. Zamawiający zgłaszający Uczestników szkolenia/webinaru ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie/webinar, aż do chwili jego rozpoczęcia. Zmiana powinna zostać zgłoszona na adres e-mail: biuro@ict.org.pl.
 16. Szkolenia on-line i webinary przeprowadzane są za pomocą platformy https://www.LiveWebinar.com.
 17. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników przekazywanych przez Zamawiającego jest Organizator.
 18. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym podmiotom. Dane osobowe Uczestników podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres Zamawiającego, numer telefonu służbowego Uczestnika, adres e-mailowy Uczestnika) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 19. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu informowania go o nowych promocjach i usługach.
 20. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.
 21. W skład organu zarządzającego wchodzą: dr Jarosław F. Mika oraz Taxonity Sp. z o.o.
 22. Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. podlega jurysdykcji Rzeczpospolitej Polskiej, natomiast organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X