Publikacje

Raje podatkowe. Procedura należytej staranności. Obowiązki w cenach transferowych
SZCZEGÓŁY

Podatki w grupie kapitałowej. Obowiązki sprawozdawcze.

Autorzy: Monika Brzostowska, Marcin Chomiuk, Anna Karczewska, Patrycja Kubiesa, Robert Krasnodębski, Agnieszka Ławnicka, dr Jacek Matarewicz, dr Jarosław F. Mika, Michał Mika, Beata Rawa-Miszczuk, Daniel Więckowski

Rok wydania: 2023
Ilość stron: 336
ISBN: 978-83-8328-460-6

Publikacja omawia problemy związane z obowiązkami i ryzykami podatkowymi podmiotów działających w ramach grup kapitałowych, w szczególności z raportowaniem oraz identyfikacją przesłanek obligujących do powstania obowiązków podatkowych dla tych grup. Autorzy zwracają uwagę przede wszystkim na matrycę transakcji kontrolowanych, korektę i kompensatę cen transferowych jako narzędzia urynkowienia transakcji grupowych.

W opracowaniu przedstawiono ponadto:
– reguły opodatkowania VAT transgranicznych świadczeń między oddziałem a spółką matką;
– zasady funkcjonowania tzw. grupy VAT;
– zagadnienia dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w kontekście zmian regulacyjnych wynikających z tzw. Polskiego Ładu;
– ulgi i zwolnienia w podatkach dochodowych;
– raportowanie schematów podatkowych (MDR);
– odpowiedzialność podatkową, karną i karną skarbową członków zarządu spółek kapitałowych;
– nowe prawo holdingowe.

Książka pozwoli czytelnikowi na weryfikację obowiązków sprawozdawczości podatkowej z zakresu rozliczeń grupowych, tj. dokonywanych pomiędzy podmiotami uznanymi za powiązane.

Publikacja jest przeznaczona dla doradców podatkowych, ekonomistów, pracowników działów księgowych, finansowych, controllingu, biegłych rewidentów i audytorów. Zainteresuje adwokatów, radców prawnych oraz sędziów.

Raje podatkowe. Procedura należytej staranności. Obowiązki w cenach transferowych
SZCZEGÓŁY

Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Strategia podatkowa. Schematy podatkowe MDR. Przykłady​​. Wydanie 3.

Autor: dr Jarosław F. Mika

Rok wydania: 2023
Ilość stron: 830
ISBN: 978-83-8291-786-4

Praktyczne omówienie problematyki przerzucania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Nowe, 3 wydanie uwzględnia nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 7.10.2022 r., która uchyliła obowiązki raportowania transakcji z kontrahentami o wartościach powyżej 500 000 zł oraz zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wprowadzone ustawą z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, a także zmiany wynikające z projektu nowelizacji tego rozporządzenia zamieszczonego na stronie RCL (nr 677).

Publikacja podzielona jest na 3 części.

I część stanowi omówienie wybranych przepisów z PDOPrU oraz OrdPU:

  • rozdziału 1a. „Ceny transferowe” ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm.), tj. art. 11a–11t;
  • rozdziału 11a. „Informacje o schematach podatkowych” ustawy 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.), tj. art. 86a–86o;
  • rozdziału 6a. „Dodatkowe zobowiązanie podatkowe” ustawy 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.), tj. art. 58a–58e.

II część publikacja zawiera komentarze do rozporządzeń Ministra Finansów dotyczących cen transferowych, m.in:

  • rozporządzenia Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1444 ze zm.),
  • rozporządzenia Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1195 ze zm.),
  • rozporządzenia Ministra Finansów z 29.8.2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1934).
  • rozporządzenia Ministra Finansów z 28.3.2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 600).

Publikacja zawiera charakterystykę sześciu metod szacowania cen transferowych z przykładam ich zastosowania oraz procedurę sporządzania analizy cen transferowych. Omówione zostały również obowiązki sprawozdawcze w postaci informacji o cenach transferowych TPR.

W III części publikacji zamieszczone zostały załączniki, tj.:

  • obwieszczenie Ministra Finansów z 20.12.2022 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (M.P. z 2022 r. poz. 1260),
  • TPR Informacja o cenach transferowych – pytania i odpowiedzi, październik 2022, MF,
  • MDR-1 – informacja o schemacie podatkowym,
  • MDR-2 – zawiadomienie dotyczące schematu podatkowego,
  • MDR-3 – informacja korzystającego o schemacie podatkowym,
  • MDR-4 – kwartalna informacja o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego.

W publikacji zamieszczono również Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów – Informacje o schematach podatkowych (MDR).

Ponadto w publikacji przedstawiono zagadnienia związane z restrukturyzacją działalności pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.

 •  
Raje podatkowe. Procedura należytej staranności. Obowiązki w cenach transferowych
SZCZEGÓŁY

Raje podatkowe. Procedura należytej staranności. Obowiązki w cenach transferowych​.

Redakcja: dr Jarosław F. Mika

Autorzy: Jarosław F. Mika, Beata Rawa-Miszczuk, Michał Mika, Magdalena Świątkiewicz, Natalia Kuba, Marta Kiryczuk
Rok wydania: 2022
Ilość stron: 238
ISBN: 978-83-8291-487-0

Publikacja  ma na celu omówienie regulacji dotyczącej rajów podatkowych oraz związanej z nimi procedury należytej staranności i obowiązków w cenach transferowych.

Pierwsze wydanie zawiera najnowszy projekt rządowy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz innych ustaw, wprowadzający:

  • modyfikację i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym,
  • zmianę przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych,
  • zmianę w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych,
  • inne terminy aktualizacji indywidualnych danych podatnika.

W książce omówiono następujące zagadnienia:

  • istota i lista rajów podatkowych,
  • rodzaje transakcji z rajami podatkowymi,
  • przyczyny wykorzystywania rajów podatkowych w rozliczeniach podatkowych,
  • polskie regulacje prawne,
  • procedura należytej staranności,
  • dokumentacja podatkowa,
  • analiza cen transferowych.
Podmioty powiązane. Obowiązki podatkowe. Raportowanie transakcji grupowych - Jarosław F. Mika
SZCZEGÓŁY

Podmioty powiązane. Obowiązki podatkowe. Raportowanie transakcji grupowych.

Redakcja: dr Jarosław F. Mika

Autorzy: dr Danuta Langer-Babicz, Katarzyna Musialska, Beata Rawa, Ewa Ścierska
Rok wydania: 2022
Ilość stron: 390
ISBN: 978-83-8235-812-4

Publikacja stanowi kompleksowe omówienie problematyki podmiotów powiązanych, określa kryteria ich identyfikacji, rodzaje powiązań, wskazuje obowiązki związane z rozliczeniami podatkowymi oraz pomaga rozwiązać wątpliwości interpretacyjne wynikające z ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.). Pozycja nie tylko pomaga w lepszym zrozumieniu przepisów, ale również omawia podane zagadnienia w kontekście konkretnych sytuacji, co umożliwia czytelnikowi dokładne zapoznanie się z tematem także w ujęciu praktycznym.

W publikacji omówiono następujące zagadnienia:

 • pojęcia podmiotów powiązanych, transakcji kontrolowanych i stosowania klauzuli rynkowości cen (kryteria identyfikacji, interpretacja organów podatkowych);
 • analiza metod weryfikacji cen transferowych (w tym metody: porównywalnej ceny niekontrolowanej, ceny odprzedaży, koszt plus, marży transakcyjnej netto, podziału zysków i inne);
 • kompensata transakcji, cel jej dokonywania, omówienie kompensaty korzyści oraz dochodu;
 • analiza cen transferowych wraz z omówieniem sytuacji, w których powinna być sporządzana oraz grupowa dokumentacja cen transferowych (transakcje uwzględniane w dokumentacji, przesłanki sporządzenia);
 • raje podatkowe i omówienie zagadnień związanych z zagranicznym zakładem;
 • podatkowa grupa kapitałowa a obowiązek raportowania cen transferowych;
 • działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych w kontekście podmiotów powiązanych;
 • problematyka nieodpłatnego świadczenia – jego rynkowy charakter oraz konsekwencje;
 • obowiązki informacyjne: oświadczenie “Zarządu”, TPR, złożenie CBC-P lub zastępcze raportowanie CBC-R (kryteria obligujące, progi, podmioty obowiązane, informacje pomocne do złożenia, termin oraz sankcje za niedopełnienie obowiązku a także pozostałe obowiązki informacyjne);
 • analiza korzyści wartości niematerialnych (DEMPE) – omówienie przedmiotu oraz elementów analizy;
 • restrukturyzacja oraz pojęcie exit fee – obowiązki dokumentacyjne i informacyjne;
 • kompleksowe omówienie zagadnienia dokumentacji defence file;
 • procedura należytej staranności w transakcjach z podmiotami powiązanymi;
 • uprzednie porozumienie cenowe (omówienie procedury, raportowania, wskazanie wad i zalet);
 • umowa o współdziałanie – wskazanie podmiotów mogących dołączyć do programu oraz korzyści z niego wynikających.

Publikacja ma na celu przybliżenie czytelnikowi problematyki związanej z podmiotami powiązanymi, co szczególnie przydatne okazać się może dla podatników, którzy spełniają przesłanki zawarte w ustawie. Pozycja skierowana jest również do doradców podatkowych, adwokatów, a także radców prawnych, jak również wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką.

SZCZEGÓŁY

Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Strategia podatkowa. Schematy podatkowe MDR. Przykłady. Wydanie 2

Autor: Jarosław F. Mika
Rok wydania: 2021
Ilość stron: 600
ISBN: 978-83-8235-263-4

Publikacja zawiera praktyczne omówienie problematyki przerzucania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi.

W I części autor omawia wybrane przepisy z PDOPrU oraz OrdPU:

 • rozdziału 1a. Ceny transferowe” ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.), tj. art. 11a – 11t;
 • rozdziału 11a. Informacje o schematach podatkowych” ustawy 29.8.1997 r.  Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.), tj. art. 86a – 86o;
 • rozdziału 6a. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe” ustawy 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.), tj. art. 58a- 58e.

W II części publikacja zawiera komentarze do rozporządzeń Ministra Finansów dotyczących cen transferowych, m.in:

 • rozporządzenia Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2491 ze zm.),
 • rozporządzenia Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2479 ze zm.),
 • rozporządzenia Ministra Finansów z 28.3.2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 600).

Publikacja zawiera charakterystykę sześciu metod szacowania cen transferowych z przykładam ich zastosowania oraz procedurę sporządzania analizy cen transferowych. Omówione zostały również nowe obowiązki sprawozdawcze w postaci informacji o cenach transferowych TP-R, które zastąpiły dotychczasowe uproszczone formularze CIT-TP.

W tej części publikacji omówiono przede wszystkim takie zagadnienia jak:

 • elementy dokumentacji podatkowych,
 • informacje o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,
 • unikanie podwójnego opodatkowania,
 • raje podatkowe.

Autor książki wskazuje także ryzyka podatkowe związane, m.in. z identyfikacją grupy podmiotów zobligowanych do sporządzenia dokumentacji grupowej stosownie do redefinicji pojęcia podmiotów powiązanych. Dodatkowo scharakteryzowano analizę zgodności warunków transakcji stanowiącą alternatywę dla analizy danych porównawczych.

W III części publikacji zamieszczone zostały załączniki, tj.:

 • obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 17.12.2020 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (M.P. z 2020 r. poz. 1198),
 • TPR Informacja o cenach transferowych- pytania i odpowiedzi, wrzesień 2020, MF,
 • MDR-1 informacja o schemacie podatkowym,
 • MDR-2 zawiadomienie dotyczące schematu podatkowego,
 • MDR-3 informacja korzystającego o schemacie podatkowym,
 • MDR-4 kwartalna informacja o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego.

W publikacji zamieszczono również Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z 31.1.2019 r. Informacje o schematach podatkowych (MDR).

Ponadto w publikacji przedstawiono zagadnienia związane z restrukturyzacją działalności pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.

Publikacja będzie przydatna dla osób zajmujących się zawodowo problematyką podatkową, w szczególności problematyką cen transferowych, w tym do: doradców podatkowych, księgowych, biegłych rewidentów, a także przedsiębiorców oraz pracowników administracji skarbowej, inspektorów kontroli skarbowej w trakcie postępowania kontrolnego.

SZCZEGÓŁY

Zarządzanie ryzykiem podatkowym w cenach transferowych. Obowiązki i ryzyka sprawozdawcze

Redakcja naukowa: dr Jarosław F. Mika
Rok wydania: 2020
Ilość stron: 262
ISBN: 978-83-8158-893-5

Publikacja stanowi wsparcie dla osób zajmujących się podatkami i problematyką cen transferowych zawierające kompilację kluczowych kwestii, które należy zweryfikować i uwzględnić w procesie zarządzania ryzykiem cen transferowych. Publikacja pełni rolę przewodnika zarówno dla osób rozpoczynających przygodę z cenami transferowymi jak i dla ekspertów, którzy znajdą w niej uporządkowane podsumowanie wiedzy oraz praktyk stosowanych przez organy podatkowe i sądy administracyjne w zakresie cen transferowych jak również propozycję organizacji procesu zarządzania ryzykiem w zakresie cen transferowych.

Autorzy przedstawiają problematykę cen transferowych i omawiają najnowsze regulacje w tym zakresie, uwzględniając zmiany wprowadzone ustawą z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159), które weszły w życie 1.1.2019 r.

Opisane zostały następujące zagadnienia:

 • charakterystyka i klasyfikacja ryzyka w przedsiębiorstwie;
 • kryteria obowiązków sprawozdawczych;
 • ryzyka bezpośrednie w cenach transferowych;
 • ryzyka pośrednie w cenach transferowych;
 • ryzyka związane ze zmianą otoczenia ekonomicznego;
 • ryzyka transakcyjne;
 • procedura zarządzania ryzykiem w cenach transferowych;
 • ryzyka w schematach podatkowych;
 • ryzyka w podatku u źródła;
 • narzędzia zabezpieczające;
 • sankcje.
SZCZEGÓŁY

Ceny transferowe w czasie kryzysu

Redakcja naukowa: dr Jarosław F. Mika
Rok wydania: 2020
Ilość stron: 384
ISBN: 978-83-8223-035-2

Publikacja omawia ryzyka podatkowe związane z kryzysem ekonomicznym wywołanym pandemią. Przedstawia narzędzia eliminujące ryzyka, z jakimi zmierzą się podmioty powiązane w 2020 r. W książce szczególną uwagę zwrócono na metodologię identyfikacji transakcji kontrolowanej determinującej obowiązek przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych, informacji o cenach transferowych TPR-C oraz złożenie oświadczenia zarządu. Przedstawiono również sposób sporządzenia analizy porównawczej, do której zobligowane są podmioty powiązane w 2020 r. w trybie art. 11r ustawy o CIT.

W książce Autorzy poruszają m.in. następujące zagadnienia:

  • weryfikacja klauzul umownych;
  • analiza DEMPE;
  • defence file (dokumentacja zabezpieczająca).

W opracowaniu uwzględniono nowelizację ustawy o CIT z 28.10.2018 r. oraz rozporządzenia z 21.12.2018 r., dotyczące cen transferowych, dokumentacji cen transferowych oraz informacji o cenach transferowych w zakresie podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Ponadto odwołano się do tarczy antykryzysowej 4.0.

Książka przeznaczona jest dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych oraz sędziów. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników działów księgowych, finansowych, controllingu, a także biegłych rewidentów oraz audytorów.

SZCZEGÓŁY

Metody szacowania cen transferowych (po nowelizacji)

Autor: Jarosław F. Mika, Michał Mika
Rok wydania: 2020
Ilość stron: 304
ISBN: 978-83-8158-892-8

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe metod szacowania cen transferowych. Regulacje w zakresie cen transferowych zmienione z dniem 1.1.2019 r. rozszerzyły katalog stosowania metod szacowania cen o metody dowolnego wyboru. Wprowadzenie rozszerzonego katalogu pozwoli podatnikom na wdrożenie autorskich rozwiązań w budowaniu algorytmów cenowych oraz umożliwi szersze udowodnienie stosowania cen rynkowych.

W książce Autorzy poruszają m.in. następujące zagadnienia:

 • podział metod szacowania cen transferowych;
 • wybór odpowiedniej metody, prowadzący do znalezienia najodpowiedniejszego sposobu dla danej transakcji z podmiotem powiązanym;
 • metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej;
 • metoda ceny odprzedaży;
 • metoda koszt plus;
 • metoda zysku transakcyjnego;
 • metoda podziału zysku;
 • inne metody wyceny (m.in. metoda lider minus, metoda kosztów relewantnych, metoda dolnej granicy ceny);
 • techniki wyceny;
 • korekta cen transferowych i kompensata transakcji;
 • recharakteryzacja i pominięcie transakcji.

Opracowanie adresowane jest do osób zajmujących się zawodowo problematyką podatkową, szczególnie do: doradców podatkowych, księgowych, biegłych rewidentów, a także do przedsiębiorców oraz pracowników administracji skarbowej, inspektorów kontroli skarbowej w trakcie postępowania kontrolnego.

SZCZEGÓŁY

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa (ceny transferowe, przekształcenia)

Autor: Jarosław F. Mika, Beata Rawa
Rok wydania: 2019
Ilość stron: 216
ISBN: 978-83-8158-963-5

Publikacja omawia stosunkowo nowe pojęcie w polskim systemie podatkowym  restrukturyzację na gruncie cen transferowych. Zagadnienie to wymaga wyczerpującego wyjaśnienia, ponieważ nie istnieje powszechnie obowiązująca definicja restrukturyzacji. Książka ta stanowi cenną pomoc dla podatników i doradców podatkowych, którzy opisują w dokumentacji Master File występujące w grupie działania restrukturyzacyjne w zakresie poszczególnych, istotnych łańcuchów wartości dodanej.

W pozycji uwzględnione zostały zmiany wprowadzone ustawą z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2018 r. poz. 2193 ze zm.). Nowe przepisy uszczegóławiają kwestie dotyczące restrukturyzacji m.in. przez wprowadzenie metody wyceny dla wybranych transakcji transakcyjnych.

W książce zostały omówione m.in. następujące zagadnienia:

 • rys historyczny problematyki;
 • Konwencja Modelowa OECD (art. 9) i wytyczne OECD;
 • ramy polityki Unii Europejskiej;
 • definicja restrukturyzacji przedsiębiorstw (ramy teoretyczne restrukturyzacji, modele restrukturyzacji biznesu, klasyfikacja procesów restrukturyzacyjnych);
 • perspektywy restrukturyzacji przedsiębiorstw;
 • zasada ceny rynkowej (ang. the arms length principle);
 • strony restrukturyzacji;
 • przesłanki uznania czynności za RD;
 • etapy badania warunków restrukturyzacji;
 • alokacja ryzyk;
 • wycena a ryzyko;
 • secret comparables;
 • bazy danych do przeprowadzania wyceny transakcji;
 • potencjał zysków (realokacja zysków i strat, ryzyka i potencjału zysków);
 • metody ustalania ceny;
 • opłata restrukturyzacyjna (transakcje materialne i niematerialne, outsourcing, przeniesienie działalności);
 • metody wycen;
 • przykłady restrukturyzacji działalności;
 • rekompensata w wyniku restrukturyzacji przedsiębiorstw;
 • dokumentacja podatkowa local file dla restrukturyzacji przedsiębiorstw;
 • obowiązki sprawozdawcze;
 • aspekty restrukturyzacji na gruncie KSH.

Opracowanie adresowane jest do osób zajmujących się zawodowo problematyką podatkową, szczególnie do: doradców podatkowych, księgowych, adwokatów, radców prawnych, a także przedsiębiorców i ekonomistów.

SZCZEGÓŁY

Dokumentacje podatkowe

Autor: Jarosław F. Mika
Rok wydania: 2019
Ilość stron: 304
ISBN: 978-83-8158-604-7

Publikacja stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych ze sporządzaniem dokumentacji podatkowych na tle zmian związanych z wejściem w życie 2.1.2019 r. modyfikacji w ustawie z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.). Poruszony został problem tworzenia lokalnych dokumentacji, tzw. local file, grupowej dokumentacji master file, a także raportów Country-by-Country.

Celem niniejszej publikacji jest zapoznanie czytelnika z zasadami tworzenia dokumentacji podatkowych na poziomie krajowym (ang. local file) oraz dokumentacji grupowej wraz z wyjaśnieniem wątpliwych kwestii, których właściwe zdefiniowanie wielokrotnie przysparza wciąż kłopot zarówno organom podatkowym, jak i podatnikom.

We wprowadzeniu Autor omawia m.in.:

 • cele sporządzenia dokumentacji,
 • dokumentację cen transferowych w rekomendacjach OECD,
 • dokumentację cen transferowych w polskim prawie podatkowym,
 • trójpoziomową strukturę dokumentacji podatkowej cen transferowych.

W części pierwszej rozwinięte zostało zagadnienie lokalnej dokumentacji podatkowej cen transferowych LOCAL FILE, a w jej ramach omówiono m.in.:

 • definicję dokumentacji,
 • przesłanki obligujące do sporządzenia dokumentacji,
 • zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji,
 • terminy sporządzenia dokumentacji lokalnej,
 • obowiązki sprawozdawczych,
 • ryzyko podatkowego związanego z identyfikacją obowiązku sporządzenia dokumentacji,
 • sankcje karne skarbowe,
 • definicje i rodzaje analizy cen transferowych,
 • przesłanki obligujące do sporządzenia analizy cen transferowych,
 • kluczowe reguł analizy porównawczej,
 • procedury sporządzenia analizy porównawczej,
 • kluczowe elementy analizy zgodności dla pierwszych pięciu metod szacowania cen i techniki wyceny,
 • opisy elementów dokumentacji podatkowej lokalnej.

Część druga zawiera omówienie grupowej dokumentacji podatkowej cen transferowych MASTER FILE, a szczególnie:

 • definicję dokumentacji podatkowej grupowej,
 • przesłanki obligujących do sporządzenia dokumentacji,
 • terminy sporządzenia dokumentacji grupowej,
 • obowiązki sprawozdawcze,
 • sankcje karne skarbowe.

W części trzeciej opisana została problematyka RAPORTÓW CBC, z naciskiem na:

 • powiadomienie CBC-P,
 • raport CBC-R.

W publikacji umieszczono również przykłady dokumentacji podatkowych oraz analizy porównawczej i analizy zgodności, w tym, m.in.:

 1. dokumentację podatkową wraz z analizą porównawczą (transakcja materialna – sprzedaż wyrobów gotowych; transakcja usługowa – licencja; transakcja finansowa – pożyczka);
 2. analizę zgodności (transakcja sprzedaży nieruchomości; transakcja wyceny nieruchomości z zastosowaniem techniki wyceny).

Publikacja skierowana jest do doradców podatków, księgowych, biegłych rewidentów, adwokatów i radców prawnych. Mogą z niej skorzystać także aplikanci, studenci oraz urzędnicy.

SZCZEGÓŁY

Leksykon cen transferowych

Redakcja naukowa: Jarosław F. Mika
Rok wydania: 2019
Ilość stron: 696
ISBN: 978-83-8160-672-1

Autorzy: Jarosław F. Mika, Paula Arciszewska, Aleksandra Chojnacka, Kamil Jaśkiewicz, Michał Mika, Karolina Ostapiuk, Beata Rawa, Paweł Rosiński.

Leksykon cen transferowych to publikacja, która stanowi zbiór haseł wraz z ich opisami i przykładami. Autorzy opisują zagadnienia z zakresu cen transferowych zawarte zarówno w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i aktach wykonawczych, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od 1.01.2019 r.

W książce znajdziesz m.in. definicje odnoszące się do:

 • metod szacowania cen transferowych,
 • restrukturyzacji działalności,
 • informacji o cenach transferowych (TP-R), do której złożenia zobligowani będą podatnicy od 1.01.2020 r.

Leksykon cen transferowych jest źródłem m.in.:

 • wsparcia w realizacji projektów z zakresu cen transferowych,
 • pomocy w interpretacjach przepisów podatkowych z zakresu cen transferowych popartej wieloletnią praktyką zawodową,
 • wsparcia w analizach związanych z orzecznictwem,
 • pomocy w identyfikacji obowiązków sprawozdawczości podatkowej w zakresie cen transferowych w ramach prowadzonych badań audytorskich,
 • wsparcia w samodzielnym sporządzaniu dokumentacji podatkowych, analiz porównawczych.

W opracowaniu uwzględniono m.in. ustawę z 28.10.2018 r. zmieniającą ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych oraz następujące nowe akty wykonawcze:

 • rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,
 • rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,
 • rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,
 • rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, doradców podatkowych, ekonomistów i księgowych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników działów księgowych, finansowych, controllingu, a także biegłych rewidentów oraz audytorów.

SZCZEGÓŁY

Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Schematy podatkowe MDR. Przykłady.

Autor: Jarosław F. Mika
Rok wydania: 2019
Ilość stron: 640
ISBN: 978-83-8128-971-9

Publikacja zawiera uaktualnienie regulacji w zakresie cen transferowych, które w nowej formule obowiązują od 1.1.2019 r. Omówione zostały nowe rozwiązania, w tym nowa definicja transakcji kontrolowanej, safe harbours, recharakteryzacja i pominięcie transakcji oraz mechanizm korekt cen transferowych. Opisana została również nowa szósta metoda szacowania ceny transferowej.

W pierwszej części autor omawia przepisy:

 • rozdziału 1a. Ceny transferowe ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
 • rozdziału 11a. Informacje o schematach podatkowych ustawy 29.8.1997 r.  Ordynacja podatkowa
 • rozdziału 6a. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe ustawy 29.8.1997 r.  Ordynacja podatkowa.

W drugiej części publikacja zawiera komentarze do nowych rozporządzeń Ministra Finansów obowiązujących od 1.1.2019 r., tj.:

 •  rozporządzenia Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
 • rozporządzenia Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
 • rozporządzenia Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
 • rozporządzenia Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
 • rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 17.5.2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Komentarze zawierają charakterystykę sześciu metod szacowania cen transferowych z przykładam ich zastosowania oraz procedurę sporządzania analizy cen transferowych. Omówione zostały również nowe obowiązki sprawozdawcze w postaci informacji o cenach transferowych TP-R, które zastąpiły dotychczasowe uproszczone formularze CIT-TP. W tej części publikacji omówiono przede wszystkim takie zagadnienia jak:

 • elementy dokumentacji podatkowych,
 • informacje o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,
 • unikanie podwójnego opodatkowania,
 • raje podatkowe.

Opracowanie adresowane jest do osób zajmujących się zawodowo problematyką podatkową, szczególnie do: doradców podatkowych, księgowych, biegłych rewidentów, a także do przedsiębiorców oraz pracowników administracji skarbowej, inspektorów kontroli skarbowej w trakcie postępowania kontrolnego.

SZCZEGÓŁY

Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji.

Redakcja naukowa: Jarosław F. Mika

Książka zawiera omówienie najczęściej występujących rodzajów transakcji i zdarzeń zachodzących w grupach kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem transakcji specyficznych, takich jak: cash pooling, produkcja kontraktowa, restrukturyzacja działalności, gwarancje/poręczenia, opłaty licencyjne.

W publikacji przedstawiono zagadnienia z zakresu cen transferowych obowiązujące do 31.12.2016 r. oraz nowe regulacje wprowadzone w życie po 1.01.2017 r., m.in.:

 • grupowanie transakcji,
 • definicja transakcji i zdarzeń jednego rodzaju,
 • ustalanie przychodów za rok poprzedzający rok podatkowy,
 • opis zgodności warunków transakcji.

Ponadto w pracy zaprezentowana została metodologia sporządzania analizy danych porównawczych oraz omówiono bazy danych wykorzystywane do analiz. Wskazano najczęściej występujące ryzyka podatkowe mogące pojawić się w trakcie kontroli podatkowych/celno-skarbowych. Odwołano się do licznych indywidualnych interpretacji podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych.

Autorzy przedstawili również przykładową dokumentację podatkową krajową.

W opracowaniu opisano obowiązki tzw. sprawozdawczości podatkowej obejmującej m.in. uproszczony formularz CIT-TP/PIT-TP. Przedmiotem rozważań są także zagadnienia odnoszące się do odpowiedzialności karnej skarbowej osób fizycznych i podmiotów zbiorowych, których dotyczą obowiązki raportowania z zakresu cen transferowych. Omówiono poza tym problematykę klauzuli podwójnego opodatkowania obejmującą korekty zobowiązań podatkowych w ramach procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP).

Publikacja jest przeznaczona dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz biegłych rewidentów i audytorów. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników administracji podatkowej/celno-podatkowej, ekonomistów i księgowych, menedżerów różnych szczebli oraz przedsiębiorców.

SZCZEGÓŁY

Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Przykłady. Wydanie: 2.

Autor: Jarosław F. Mika
Rok wydania: 2017
Ilość stron: 396
ISBN: 978-83-255-9574-6
Termin wydania: czerwiec 2017 r.

Publikacja przedstawia problematykę przerzucania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Niniejsze, 2 wydanie uwzględnia wszystkie wprowadzone zmiany od momentu ukazania się poprzedniego wydania.

Książka zawiera omówienie takich zagadnień jak m.in.:

 • transakcje finansowe (pożyczki, poręczenia, cash pooling);
 • korekta dochodowości (ang. TP adjustment);
 • transakcje repartycji kosztów;
 • metodologia sporządzania analizy porównawczej;
 • dokumentowanie usług rutynowych;
 • restrukturyzacja działalności.

Publikacja omawia zmiany związane z cenami transferowymi, które wprowadzone zostały rozporządzeniem Ministra Finansów z 17.06.2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz.U. z 2013 r. poz. 768), które obowiązuje od 18.07.2013 r. Ponadto omówione zostały najistotniejsze zmiany w zakresie cen transferowych wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dniem 01.01.2017 r.

Zmianie uległy normy zawarte zarówno w PDOPrU jak i PDOFizU. Znowelizowana ustawa wprowadziła m.in. nowe zasady dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi dzieląc ten obowiązek na trzy części: dokumentację krajową (ang. local file), dokumentację grupową (ang. master file) oraz raport o uzyskanych dochodach przez spółki powiązane zarejestrowane za granicą Polski (ang. country by country report). Dodatkowo ustawodawca wprowadził obowiązek sporządzania analiz porównawczych dla tych podatników, których przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość 10 000 000 euro, a suma transakcji lub zdarzeń jednego rodzaju w roku podatkowym jest większa od 90 000 euro. Wraz ze zmianą obu ustaw o podatku dochodowym, wprowadzono akty wykonawcze regulujące zasady sporządzania analizy porównawczej, dokumentacji lokalnej (krajowej) i grupowej oraz obowiązek składania uproszczonych sprawozdań CIT-TP oraz PIT-TP.

Zaletą niniejszego wydania jest przejrzysty układ treści książki. Publikacja została podzielona na numerowane tezy, które na początku zawierają hasło, określające zakres przedmiotowy niniejszego fragmentu. Ponadto całości dopełnia przejrzysta oraz szczegółowa struktura wewnętrzna publikacji.

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla przedsiębiorców, pracowników administracji skarbowej, inspektorów kontroli skarbowej w trakcie postępowania kontrolnego oraz doradców podatkowych.

SZCZEGÓŁY

Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Przykłady.

Autor: Jarosław F. Mika
Rok wydania: 2014
Ilość stron: 350
ISBN: 978-83-255-6402-5
Termin wydania: czerwiec 2014 r.

Publikacja przedstawia problematykę przerzucania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Książka zawiera omówienie takich zagadnień jak m.in.:

 • transakcje prowadzone przez podmioty powiązane w grupach kapitałowych, które w ramach kontroli UKS są weryfikowane na podstawie rozporządzenia (tzn. metoda portfelowa);
 • transakcje repartycji kosztów;
 • transakcje finansowe (pożyczka, kredyt, gwarancje i poręczenia bankowe).

Publikacja omawia zmiany związane z cenami transferowymi jakie wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z 17.06.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz.U. z 2013 r. poz. 768), które weszło w życie 17.07.2013 r.

Rozporządzenie to wprowadza m.in.:

 • zasadę wyboru najbardziej odpowiedniej metody ustalania cen;
 • katalog usług o niskiej wartości dodanej oraz uproszczone zasady kontroli cen transferowych dla usług o niskiej wartości dodanej;
 • zdefiniowany katalog kosztów akcjonariusza, które nie powinny być uznane za związane ze świadczeniem usług;
 • uzupełniono przepisy dotyczące eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych.

Wyjątkową zaletą niniejszego wydania jest również wprowadzenie nowego, bardziej przejrzystego układu treści książki. Publikacja została podzielona na numerowane tezy, które na początku zawierają hasełko, określające zakres przedmiotowy niniejszego fragmentu. Ponadto całości dopełnia przejrzysta oraz szczegółowa struktura wewnętrzna publikacji.

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla przedsiębiorców oraz pracowników administracji skarbowej. W książce opisano również wszystkie etapy procedury kontrolnej, a także działania, dokumenty i wskazówki, na które powinien zwracać szczególną uwagę inspektor kontroli skarbowej w trakcie postępowania kontrolnego.

SZCZEGÓŁY

Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych.

Autor: Jarosław F. Mika, Radosław Piekarz
Rok wydania: 2012
Ilość stron: 244
ISBN: 978-83-61792-71-0

Książka omawia w sposób kompleksowy podatkowe aspekty działalności w strefach ekonomicznych w Polsce. Publikacja podejmuje temat pomocy publicznej, dyskonta wydatków kwalifikowanych, kosztów i przychodów strefowych oraz wydzielenia działalności strefowej i pozastrefowej (ceny transferowe w SSE).

Pozycja jest adresowana do następujących grup:

 • inwestorów specjalnych stref ekonomicznych
 • doradców podatkowych
 • działów finansowo-księgowych
SZCZEGÓŁY

Ceny transferowe. Odpowiedzialność karna, skarbowa, dokumentacje podatkowe.

Autor: Jarosław F. Mika
Rok wydania 2007
Ilość stron: 296
ISBN: 978-83-7483-605-0

W książce omówiono zagadnienia związane z cenami transferowymi stosowanymi w transakcjach gospodarczych między podmiotami powiązanymi. Publikacja uwzględnia zmiany w przepisach podatkowych na dzień 1.1.2007 r.

Dotyczą one m.in.:

 • zasad opodatkowania zakładów (Permanent Establishment),
 • zasad rozliczania różnic kursowych (np. dla transakcji cash poolingu i nettingu),
 • uprzednich porozumień cenowych,
 • transakcji dokonywanych z rajami podatkowymi.

Autor poruszył także kwestię metod szacunku cen transferowych. Publikacja przeznaczona jest dla osób zawodowo zajmujących się doradztwem podatkowym i finansami, osób odpowiedzialnych za przygotowywanie dokumentacji podatkowych w zakresie cen transferowych, jak i dla słuchaczy studiów podyplomowych o kierunku prawo podatkowe.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X