Raje podatkowe

Raje podatkowe

 

 

​Kogo dotyczy?

Obowiązek dotyczy podatników realizujących dwa rodzaje transakcji:

  • transakcje kontrolowane (warunki transakcji zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań – co do zasady chodzi o transakcje z podmiotami powiązanymi);
  • transakcje inne niż transakcje kontrolowane (warunki transakcji nie zostały ustalone lub zostały narzucone w wyniku powiązań – co do zasady chodzi o transakcje z podmiotami niepowiązanymi).

Dlaczego?

Z dniem 1 stycznia 2021 r. do art. 11o uCIT został dodany ust. 1a i 1b, wprowadzający nowy obowiązek z zakresu raportowania transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi i podmiotami niepowiązanymi. Stosownie do przywołanej regulacji, podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi dokonujący transakcji kontrolowanej lub transakcji innej niż transakcja kontrolowana, której wartość za rok obrotowy przekracza 500 000 zł, a rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową są zobligowani do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Zgodnie z opublikowanym w dniu 28 czerwca br. projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 czerwca br. do sporządzenia local file będą zobowiązani również podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi, dokonujący transakcji kontrolowanej lub transakcji innej niż transakcja kontrolowana jeżeli rzeczywisty właściciel należności ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową oraz wartość tej transakcji za rok podatkowy (w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi – za rok obrotowy) przekracza następujące progi dokumentacyjne:

  • 2 500 000 zł – w przypadku transakcji towarowej,
  • 2 500 000 zł – w przypadku transakcji finansowej,
  • 500 000 zł – w przypadku innej transakcji niż określona powyżej.

Do kiedy?

Z obowiązków w zakresie dochowania należytej staranności należy wywiązać się w terminie obowiązków sprawozdawczych z zakresu cen transferowych.

W ramach wsparcia w zakresie obowiązków weryfikacyjnych, dokumentacyjnych oraz sprawozdawczych proponujemy:

 

Wsparcie w identyfikacji transakcji

1. Przygotowanie oświadczenia dotyczącego rzeczywistego właściciela należności

Oświadczenie dotyczy tego, czy dany kontrahent jest rzeczywistym właścicielem należności przekraczających 500 000 zł netto.

Zgodnie z opublikowanym w dniu 28 czerwca br. projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 czerwca br. zaproponowano limity 500 000,00 zł netto i 2 500 000,00 zł netto.

2. Opracowanie stosowanych klauzul umownych (zapisów w umowie / porozumieniu / aneksie)

Treść zapisów będzie dotyczyła oświadczenia wiedzy od drugiej strony transakcji, z którego będzie wynikać, że ta druga strona transakcji nie dokonuje żadnych rozliczeń w roku podatkowym podatnika z podmiotem rajowym.

3. Opracowanie wytycznych w jaki sposób należy identyfikować tzw. transakcje rajowe

Wytyczne będą zawierały sposób identyfikacji transakcji objętych limitem 500 000 zł netto.

Zgodnie z opublikowanym w dniu 28 czerwca br. projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 czerwca br. zaproponowano limity 500 000,00 zł netto i 2 500 000,00 zł netto.

Wskazany zostanie sposób klasyfikacji transakcji kontrolowanych oraz innych niż transakcje kontrolowane.

4. Opracowanie procedury należytej staranności

Procedura będzie zawierała

  • wykaz nowych obowiązków od 01.01.2021 r. w trybie art. 11o (transakcje z rajami podatkowymi oraz z podmiotami powiązanymi i podmiotami niepowiązanymi), w tym katalog korzyści ekonomicznych i podatkowych,
  • propozycję narzędzi eliminujących ryzyko podatkowe oraz karno – skarbowe.
5. Weryfikacja powiązań kapitałowych kontrahentów spółki z rajami podatkowymi

Weryfikacja powiązań kapitałowych kontrahentów spółki z rajami podatkowymi będzie obejmowała sprawdzenie, czy kontrahenci spółki nie są powiązani kapitałowo z podmiotami z rajów podatkowych.

6. Monitorowanie zwrotów oświadczeń

Monitorowanie zwrotów oświadczeń będzie polegało na prowadzeniu ewidencji przez ICT oraz kierowaniu stosownych przypomnień do kontrahentów Spółki.

7. Opracowanie dokumentu prezentującego wynik weryfikacji, podjęte działania / przyjęty proces weryfikacji kontrahentów pod kątem rozliczeń z rajami podatkowymi

Dokument opracowany w formie raportu prezentującego wynik weryfikacji, podjęte działania / przyjęty proces weryfikacji kontrahentów pod kątem rozliczeń z rajami podatkowymi.

8. Opracowanie metodologii weryfikacji kontrahentów krajowych i zagranicznych na wybranym przykładzie na podstawie procedur wewnętrznych i zewnętrznych

Wsparcie zakłada przygotowanie metodologii weryfikacji kontrahenta krajowego i zagranicznego na wybranym przykładzie na podstawie procedur wewnętrznych i zewnętrznych podatnika.

9. Identyfikacja transakcji podlegających raportowaniu z limitem 500 000 zł

W ramach proponowanego wparcia przeprowadzona zostanie weryfikacja oraz identyfikacja transakcji realizowanych z kontrahentami w zakresie dalszych kroków koniecznych do podjęcia w celu dochowania należytej staranności.

Zgodnie z opublikowanym w dniu 28 czerwca br. projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 czerwca br. zaproponowano limity 500 000,00 zł netto i 2 500 000,00 zł netto.

10. Przygotowanie listy kontrahentów i transakcji, dla których należy sporządzić dokumentację cen transferowych na podstawie przeprowadzonej weryfikacji

W ramach proponowanego wsparcia zostanie przygotowana lista transakcji wraz ze wskazaniem podmiotów koniecznych do objęcia dokumentacją cen transferowych.

11. Opracowanie procedury KYC

Proponowane wsparcie obejmuje opracowanie oraz wdrożenie procedury KYC (ang. Know Your Customer).

12. Weryfikacja prowadzonych transakcji w zakresie ryzyka podatkowego

Proponowane wsparcie obejmuje weryfikację prowadzonych transakcji pod kątem ewentualnego ryzyka podpisania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych.

Wsparcie w obowiązkach dokumentacyjnych oraz sprawozdawczych

1. Przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych (ang. local file)

Lokalna dokumentacja cen transferowych zostanie przygotowana z uwzględnieniem dodatkowych elementów, jakie musi zawierać dokumentacja dla transakcji realizowanych z rajami podatkowymi.

2. Przygotowanie analizy porównawczej

Celem analizy porównawczej będzie ustalenie rynkowych warunków dla realizowanych transakcji.

3. Warsztat – praktyczne przygotowanie dokumentacji cen transferowych

Celem warsztatu będzie zaprezentowanie praktycznego podejścia do metodologii sporządzenia dokumentacji cen transferowych (proponujemy warsztaty 3 lub 5 godzinne).

4. Szkolenie przybliżające regulacje z zakresu cen transferowych

Celem szkolenia będzie przybliżenie kluczowych regulacji z zakresu cen transferowych (proponujemy szkolenie 3 lub 5 godzinne, jedno lub dwudniowe).

5. Wsparcie w przygotowaniu informacji TPR-C

W ramach proponowanego wsparcia oferujemy przygotowanie lub weryfikację informacji TPR-C.

6. Bieżące doradztwo podatkowe w ramach usług hot-line

Przedmiotem usługi będzie świadczenie bieżącego wsparcia w zakresie cen transferowych typu „hot line”.

7. Wsparcie w ewentualnej kontroli przeprowadzanej przez organy podatkowe

W ramach proponowanego wsparcia oferujemy reprezentowanie podatnika przed organami podatkowymi lub bieżące wsparcie w zakresie pytań oraz wątpliwości kontrolujących.

8. Weryfikacja dokumentacji podatkowych

Proponowane wsparcie obejmuje weryfikację i/lub uzupełnienie dokumentacji local file oraz analiz cen transferowych przygotowanych przez podatnika.

9. Weryfikacja polityki cen transferowych

Proponowane wsparcie obejmuje weryfikację oraz uzupełnienie opracowanych uprzednio polityk cen transferowych o zagadnienia wynikające z art. 11o ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

należyta staranność raje podatkowe

Program NS-500

Autorskie unikalne narzędzie, służące do dochowania zasady należytej staranności w trybie art. 11o ust. 1a i 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dowiedz się więcej >>>

Napisz do Nas

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X