Nawigator podatkowy – schematy podatkowe MDR

Kiedy wraca obowiązek raportowania schematów krajowych?

Do tej pory z uwagi na pandemię koronawirusa obowiązek raportowania innych schematów niż transgraniczne został wstrzymany. Obowiązku informacyjnego należy dopełnić do 30 dnia po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z...

czytaj dalej

Co zawiera informacja o schemacie podatkowym?

Informacja o schemacie podatkowym zawiera: 1) dane identyfikujące przekazującego informację oraz korzystającego, któremu udostępniony został schemat podatkowy, 2) podstawę prawną przekazywania informacji o schematach podatkowych wraz ze wskazaniem przesłanek...

czytaj dalej

Co to jest schemat podatkowy transgraniczny?

Schemat podatkowy transgraniczny to uzgodnienie, które spełnia kryterium transgraniczne oraz: spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada którąkolwiek z ogólnych cech rozpoznawczych (art. 86a ust. pkt 6 lit. a-h Ordynacji podatkowej) lub posiada szczególną cechę...

czytaj dalej

Co jest korzyścią podatkową?

1. Niepowstanie zobowiązania podatkowego, 2. Odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego, 3. Obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego, 4. Powstanie lub zawyżenie straty podatkowej, 5. Powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku, 6. Zawyżenie kwoty...

czytaj dalej

Co powinna zawierać wewnętrzna procedura MDR?

Wewnętrzna procedura MDR powinna być opracowana z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności. Procedura obejmuje w szczególności określenie: czynności lub działań podejmowanych w celu w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z...

czytaj dalej

Jakie są rodzaje formularzy MDR?

Wyróżniamy cztery rodzaje formularz MDR: MDR-1, MDR-2, MDR-3 i MDR-4. MDR-1 to informacja o schemacie podatkowym. MDR-2 to zawiadomienie dotyczące schematu podatkowego. MDR-3 to informacja o zastosowaniu schematu podatkowego. MDR-4 to kwartalna informacja o...

czytaj dalej

Na czym polega udostępnienie schematu podatkowego?

Na gruncie przepisów MDR przez udostępnienie rozumie się dwie grupy czynności: oferowanie uzgodnienia korzystającemu, zawarcie umowy, której przedmiotem jest przekazanie informacji o uzgodnieniu, lub przyjmowanie wynagrodzenia z tytułu przekazania informacji o...

czytaj dalej

Co to jest uzgodnienie?

Uzgodnienie to czynność lub zespół powiązanych ze sobą czynności, w tym czynność planowaną lub zespół czynności planowanych, których co najmniej jedna strona jest podatnikiem lub które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku...

czytaj dalej

Kto jest wspomagającym na gruncie przepisów MDR?

Na gruncie przepisów MDR przez wspomagającego rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w szczególności biegłego rewidenta, notariusza, osobę świadczącą usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgowego lub...

czytaj dalej

Kto jest korzystającym na gruncie przepisów MDR?

Na gruncie przepisów MDR przez korzystającego rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której udostępniane jest lub u której wdrażane jest uzgodnienie, lub która jest przygotowana do wdrożenia uzgodnienia lub...

czytaj dalej

Kto jest promotorem na gruncie przepisów MDR?

Na gruncie przepisów MDR przez promotora rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, w szczególności doradcę podatkowego, adwokata, radcę prawnego, pracownika banku lub innej instytucji finansowej doradzającego...

czytaj dalej

Od kiedy należy raportować schematy podatkowe?

Przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego z dniem 1 stycznia 2019 r.  W związku z tym, co do zasady przepisy MDR mają zastosowanie do schematów podatkowych, dla których jedno ze zdarzeń skutkujących...

czytaj dalej

Co to jest schemat podatkowy standaryzowany?

Stosownie do art. 86a § 1 pkt 11 Ordynacji podatkowej przez schemat podatkowy standaryzowany rozumie się schemat podatkowy możliwy do wdrożenia lub udostępnienia u więcej niż jednego korzystającego bez konieczności zmiany jego istotnych założeń, w szczególności...

czytaj dalej

Co to jest schemat podatkowy?

Definicja legalna schematu podatkowego znajduje się w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z nią przez schemat podatkowy rozumie się uzgodnienie, które: Spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada ogólną cechę rozpoznawczą Posiada szczególną cechę...

czytaj dalej

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X