Ceny transferowe – usługi konsultingowe

Już od ponad 10 lat wspieramy podatników którzy mają w swoich strukturach podmioty powiązane W ramach naszych usług przygotowujemy opracowania statystyczne, analizy mające na celu zapewnienie, że realizowane transakcje kontrolowane (działania o charakterze gospodarczym mające na celu zarobek rozumiany jako nastawienie (zamiar) na osiągnięcie zysku, ale rezultat działania może, ale nie musi, zmaterializować się dla strony/stron jako zysk), dla których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań są rynkowe. Transakcje kontrolowane dzielimy na transakcje towarowe,  finansowe,  usługowe, pozostałe transakcje (zdarzenia). Należy również pamiętać o konieczności weryfikacji transakcji realizowanych z tzw. rajami podatkowymi zarówno w sytuacji wystąpienia powiązań, jak również ich braku.

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie cen transferowych, zapewniając bieżące wsparcie w postaci audytów, opinii, konsultacji,  wsparcia w realizacji obowiązków sprawozdawczych – przede wszystkim opracowania dokumentacji cen transferowych (local file, master file), analiz cen transferowych, dokumentacji zabezpieczającej „defence file”. Udzielamy również wsparcia przy kontrolach i postępowaniach podatkowych, działaniach restrukturyzacyjnych.

Celem zespołu ICT jest pomoc w prawidłowej identyfikacji i realizacji obowiązków związanych z cenami transferowymi, pozwalająca skupić się naszym Klientom na prowadzeniu działalności, nie martwiąc się o realizację założonych celów biznesowych.

Ceny transferowe – zakres usług świadczonych przez ICT

Współpracując na co dzień z przedsiębiorcami, zespół ICT nieustannie dąży do tego, by skutecznie ograniczać ryzyko podatkowe, z którym mierzą się firmy realizujące transakcje z podmiotami powiązanymi.

Kompleksowe wsparcie ze strony ICT obejmuje więc m.in.:

 • analizy obowiązków dokumentacyjnych oraz opracowywanie niezbędnej dokumentacji podatkowej,
 • tworzenie polityki cen transferowych,
 • wsparcie w restrukturyzacji działalności,
 • audyty grup kapitałowych,
 • wsparcie podczas kontroli i podstępowań podatkowych.

ICT – Wasz partner w temacie cen transferowych

Szukając wsparcia w prowadzeniu działalności zbudowanej na współpracy pomiędzy podmiotami powiązanymi, warto postawić na doświadczony zespół doradców. Specjaliści ICT posiadają niezbędne wykształcenie oraz wiedzę w temacie cen transferowych, a także pozostają na bieżąco ze wszelkimi zmianami w przepisach podatkowych. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem dzielą sią również jako autorzy publikacji i trenerzy prowadzący szkolenia. Szczególną uwagę poświęcają na szukaniu indywidualnych rozwiązań dopasowanych do potrzeb danego klienta.

Jeśli szukają Państwo fachowego doradztwa w zakresie cen transferowych, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Analiza obowiązków dokumentacyjnych

W ramach proponowanych usług oferujemy analizę obowiązku dokumentacyjnego pod kątem weryfikacji transakcji podlegających konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

WIĘCEJ

Spełnienie łącznie przesłanek istnienia powiązań, przekroczenia progów dokumentacyjnych oraz poprawnego wyliczenia transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym nakłada na podatników obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

W ramach proponowanych usług oferujemy analizę obowiązku dokumentacyjnego pod kątem weryfikacji transakcji podlegających konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

W zakresie przedmiotowego wsparcia oferujemy identyfikację podmiotów uznawanych za podmioty powiązane w rozumieniu przepisów o cenach transferowych, identyfikację oraz grupowanie transakcji na rodzaje, analizę możliwości skorzystania ze zwolnienia z konieczności przygotowania dokumentacji.

Dokumentacje podatkowe

W ramach proponowanego wsparcia oferujemy przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych (ang. Local file) oraz dokumentacji grupowej (ang. Master file).

WIĘCEJ

Dokumentacja cen transferowych pozwala organom podatkowym na szczegółową ocenę przeprowadzanych przez podmioty powiązane transakcji wewnątrzgrupowych pod kątem ich zgodności z zasadą ceny rynkowej.

Jak wskazano w Wytycznych OECD Master file wraz z dokumentacją krajową cen transferowych  oraz mechanizmem raportowania według krajów stanowi rzetelne i efektywne źródło informacji do przeprowadzenia przez organy oceny ryzyka zaniżania dochodów w zakresie transakcji wewnątrzgrupowych.

W ramach proponowanego wsparcia oferujemy przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych (ang. Local file) oraz dokumentacji grupowej (ang. Master file).

Oferujemy również wsparcie polegające na weryfikacji dokumentacji uprzednio przygotowanej przez podatnika.

W zakresie dokumentacji grupowej Master File oferujemy również dostosowanie do polskich regulacji podatkowych dokumentacji grupowych przygotowanych w innych jurysdykcjach podatkowych.

Analizy cen transferowych

Fundamentalnym celem analizy cen transferowych jest wyposażenie administracji podatkowej w skuteczne narzędzie do oceny stosowania przez podmioty powiązane cen transakcyjnych zgodnych z zasadą ceny rynkowej (ang. arm’s length principle). 

WIĘCEJ

Prawidłowo sporządzona analiza cen transferowych zawierająca właściwie dobrane dane porównawcze w znacznym stopniu ogranicza ryzyko doszacowania dochodu przez organy podatkowe.

W ramach oferowanego wsparcia proponujemy przygotowanie, aktualizację analiz cen transferowych (w formie analiz porównawczych lub analiz zgodności).

Oferujemy również przygotowanie badania porównywalności wskazującego rynkowy poziom wynagrodzenia w zakresie planowanych transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Przygotowując analizy wskaźnikowe korzystamy z polskich oraz zagranicznych baz danych.

Analiza cen transferowych, zgodnie z regulacjami ustawowymi, powinna być sporządzana co 3 lata. W przypadku jednak, gdy dojdzie do znaczących zmian w otoczeniu podatnika, zmian w branży, w której podatnik prowadzi działalność, wówczas taką analizę należy przed upływem tego okresu zaktualizować. Oferujemy wsparcie podatnika w weryfikacji czy posiadana analiza porównawcza pozostaje aktualna oraz przygotowanie zaktualizowanego benchmarku.

Proponujemy również weryfikację analiz porównawczych przygotowanych przez Grupę pod kątem poprawności benchmarku na tle polskich regulacji z zakresu cen transferowych.

Analizy debt equity/macierze kowenantów

Analiza debt equity inaczej analiza wrażliwości długu jest rekomendowana stosownie do Wytycznych OECD dla transakcji finansowych, w szczególności do takich transakcji gdzie podmiot korzysta ze wsparcia finansowego oraz od podmiotów zewnętrznych (banków).

WIĘCEJ

Istotą takiej analizy jest wykazanie rynkowości udziału finansowania od podmiotów powiązanych w relacji do ogółu kapitału obcego (wykazywany jest rynkowy poziom kosztów z tytułu odsetek). Dodatkowo w ramach umów finansowych z podmiotami powiązanymi należy wprowadzać kowenanty finansowe jako zabezpieczenie wierzyciela przed niewypłacalnością korzystającego z finansowania.

Analiza debt equity jest szczególnie rekomendowana gdy koszty odsetek ustalone z podmiotami powiązanymi odbiegają od kosztów rynkowych tj. takich jakie ponosi lub poniosłaby spółka w przypadku umów finansowania dłużnego z bankami.

Polityka cen transferowych

Polityka cen transferowych definiuje zasady, jakimi kierują się podmioty z obrębu danej grupy kapitałowej w realizowanych między nimi transakcjach. 

WIĘCEJ

Określone reguły dotyczące danego rodzaju transakcji stosowane są uniwersalnie. Usprawnia to proces ustalania warunków transakcji, które muszą znajdować się na poziomie rynkowym.

Oferujemy opracowanie kompleksowego dokumentu zawierającego spójne i transparentne warunki realizacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w celu minimalizacji ryzyka podatkowego w zakresie cen transferowych.

Forma i zakres polityki cen transferowych jest dostosowywana do potrzeb konkretnego podatnika.

Defence file

Defence file stanowi dodatkową dokumentację zabezpieczającą, ochronną przygotowaną przez podatnika, w celu udowodnienia zaistnienia danego zdarzenia, uargumentowania decyzji biznesowych przedsiębiorcy lub przykładowo rynkowości danej transakcji.

WIĘCEJ

Proponowane wsparcie obejmuje przygotowanie odpowiednich danych poprzez identyfikację, zebranie, klasyfikację materiałów.

Porozumienia cenowe (APA), procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP)

Uprzednie porozumienia cenowe dla przedsiębiorców to efektywne narzędzie eliminujące ryzyka z zakresu ustalania cen transferowych. APA usuwa ryzyko błędnego ustalenia ceny transferowej, jak również zakwestionowania sposobu ustalania ceny przez organy podatkowe.

WIĘCEJ

W ramach przedmiotowej usługi oferujemy wsparcie w negocjacjach w zakresie porozumień cenowych w transakcjach realizowanych z podmiotami powiązanymi w postaci opracowania modelu kalkulacji cen, przygotowania stosownego wniosku, sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia dla celów podatku dochodowego (APA-C / APA-P), aktywny udział w prowadzonych uzgodnieniach.

Restrukturyzacja działalności

Zgodnie z Wytycznymi OECD restrukturyzacja przedsiębiorstw odnosi się do transgranicznej reorganizacji stosunków handlowych lub finansowych między przedsiębiorstwami powiązanymi, w tym do rozwiązania lub istotnej renegocjacji istniejących porozumień.

WIĘCEJ

W ramach usługi proponujemy kompleksowe wsparcie w procesach restrukturyzacyjnych począwszy od weryfikacji czy dane przeniesienie stanowi restrukturyzację poprzez ustalenie czy przeniesienie dokonane zostało na zasadach rynkowych.

Oferujemy również usługę w postaci określenia wysokości opłaty „exit fee” z tytułu przeniesionych funkcji, aktywów i ryzyk, jak również przygotowanie kompleksowej dokumentacji cen transferowych.

Umowy o podziale kosztów

W ramach oferowanej usługi oferujemy wsparcie polegające na przygotowaniu oraz weryfikacji umów o podziale kosztów funkcjonujących w grupach kapitałowych.

Sprawozdawczość podatkowa

W ramach oferowanej usługi oferujemy pomoc w wypełnianiu wymogów obowiązków dokumentacyjno-sprawozdawczych.

WIĘCEJ

W ramach oferowanej usługi oferujemy pomoc w wypełnianiu wymogów obowiązków dokumentacyjno-sprawozdawczych dotyczących sprawozdawczości podatkowej, w tym:

  • informacji o cenach transferowych TPR-C / TPR-P
  • formularza CBC (CBC-R, CBC-P)
  • raportu CbC-R: Informacja o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów
  • powiadomienia CbC-P: Powiadomienie w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów.

Audyty grup kapitałowych

Oferujemy usługi w zakresie audytów grup kapitałowych. Przedmiotowy audyt ma na celu doradzenie w procesach zarządzania ryzykiem oraz zapobieżenie nieprawidłowościom, jak również zgromadzenie wiedzy o stanie grupy kapitałowej i problemach jej funkcjonowania.

WIĘCEJ

Oferujemy badanie ksiąg podmiotów powiązanych w celu zidentyfikowania właściwego wypełniania obowiązków z zakresu cen transferowych oraz tzw. sprawozdawczości podatkowej.

Efektem audytu podatkowego będzie:

  • zidentyfikowanie ryzyk podatkowych
  • wskazanie rekomendacji ograniczenia/ wyeliminowania ryzyk podatkowych
  • opracowanie raportu opisującego metodologię w zakresie czynności związanych z raportowaniem podmiotów powiązanych

Opinie podatkowe

W ramach oferowanej usługi oferujemy przygotowanie opinii i interpretacji z zakresu prawa podatkowego.

Przygotowujemy opinie dotyczące skutków podatkowych występujących oraz mogących wystąpić w zaprezentowanym przez podatnika stanie faktycznym.

Kontrole i postępowania podatkowe

W ramach oferowanej usługi oferujemy wsparcie w trakcie kontroli skarbowych polegające na przygotowaniu niezbędnych dokumentów w czasie trwania kontroli, przygotowanie argumentacji w rozmowach z organami/ aktywny udział w rozmowach oraz inne czynności uzależnione od indywidualnych potrzeb podatnika.

Bieżące doradztwo podatkowe

W ramach proponowanego wsparcie oferujemy indywidualne konsultacje w zależności od potrzeb podatnika przeprowadzane w dogodnej dla podatnika formie.

Audyt TP – 2017 – 2022

Czy dopełnili Państwo obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych we wcześniejszych latach – będących aktualnie latami kontrolowanymi przez organy podatkowe?

WIĘCEJ

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministerstwo Finansów, w 2022 roku organy podatkowe przeprowadziły łącznie 357 kontroli w obszarze cen transferowych (w I kwartale – 98, w II kwartale – 88, w III kwartale – 67, w IV kwartale – 104).

Kwota doszacowanego dochodu z przeprowadzonych kontroli cen transferowych dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych w 2022 r. wyniosła 1  056,6 mln zł.

W 2022 roku kontrole w obszarze cen transferowych obejmowały okresy z przedziału lat 2016 – 2020.

Opis usługi

Po spełnieniu łącznie przesłanek istnienia powiązań, przekroczenia progów dokumentacyjnych oraz realizowania transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym, podmioty powiązane zobowiązane są do:

  • sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w terminie do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego,
  • złożenia informacji o cenach transferowych w terminie do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego do odpowiedniego urzędu skarbowego,
  • przygotowania dokumentacji grupowej w terminie do końca dwunastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

W ramach usług ICT, oferujemy Państwu analizę obowiązku dokumentacyjnego pod kątem weryfikacji transakcji podlegających konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych nie tylko w bieżącym roku podatkowym, ale również w poprzednich latach wciąż nieulegających przedawnieniu.

Zakres prac ICT

Zakres prac ICT w ramach przeprowadzenia audytu w zakresie cen transferowych będzie obejmował:

 1. Identyfikację podmiotów uznawanych za podmioty powiązane w rozumieniu przepisów o cenach transferowych.
 2. Identyfikację oraz grupowanie transakcji na rodzaje.
 3. Analizę transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi w latach podatkowych 2017-2022.
 4. Analizę możliwości skorzystania ze zwolnienia z konieczności przygotowania dokumentacji cen transferowych.
 5. Analizę prawidłowego wypełniania obowiązków dokumentacyjnych, w tym analizę kompletności składanych w ubiegłych latach informacji i deklaracji.

Formuła prac

Prace ICT będą składały się z poniższych etapów:

 1. Wyspecyfikowanie materiałów źródłowych niezbędnych do analizy poprawności realizacji obowiązków z zakresu cen transferowych w wybranych latach podatkowych.
 2. Analiza materiałów źródłowych.
 3. Rozmowa z przedstawicielami Spółki w siedzibie Spółki lub poprzez aplikację Microsoft Teams.
 4. Opracowanie raportu podsumowującego weryfikację.
 5. W przypadku zainteresowania Spółki przygotowanie oferty obejmującej kompleksowe sporządzenie dokumentacji cen transferowych oraz dopełnienie obowiązków sprawozdawczych.

Efekt prac

Efektem prac ICT będzie raport podsumowujący przeprowadzoną weryfikację ze wskazaniem obowiązków dokumentacyjnych i zidentyfikowanych nieprawidłowości wraz z rekomendacją przyszłych działań oraz na życzenie Spółki przygotowanie oferty obejmującej przygotowanie zaległych dokumentacji oraz wypełnienie obowiązków sprawozdawczych.

Skontaktuj się z nami!
Pomożemy określić zakres obowiązków sprawozdawczych.

INSTYTUT CEN TRANSFEROWYCH Sp. z o.o.

tel. (+48) 22 114-06-56
e-mail: biuro@ict.org.pl

Beata Rawa-Miszczuk
Transfer Pricing Manager
tel. (+48) 535 855 649
e-mail: brawa@ict.org.pl

Izabela Klejna
Business Development Manager
tel. (+48) 535 855 391
e-mail: iklejna@ict.org.pl

Napisz do Nas

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X