Usługi z zakresu cen transferowych

Analiza obowiązków dokumentacyjnych

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, zmieniające m.in. zasady dotyczące określania obowiązku dokumentacyjnego w zakresie cen transferowych.

W ramach proponowanych usług oferujemy analizę obowiązków dokumentacyjnych pod kątem weryfikacji transakcji podlegających obowiązkowi sporządzenia.

Dokumentacje podatkowe

Instytut przygotowuje dokumentacje podatkowe cen transferowych w podziale na dokumentacje krajowe (ang. local file) i dokumentacje grupowe (ang. master file) oraz dokumentacje podatkowe dla transakcji o niskiej wartości dodanej. Instytut świadczy również usługi dotyczące rozliczania transakcji restrukturyzacji działalności, w szczególności dokonuje kalkulacji (szacowana) opłaty rekompensacyjnej (ang. exit payment). W przypadku zainteresowania naszymi usługami serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Analizy porównawcze

Oferujemy pomoc w przygotowaniu, aktualizacji i weryfikacji analiz porównawczych których rolą jest jest uzasadnienie, iż warunki tj. poziom cen i marż stosowanych przez podmioty powiązane jest porównywalny do warunków w transakcjach występujących w porównywalnych transakcjach zawieranych przez podmioty niepowiązane.

Polityka cen transferowych

W ramach usługi oferujemy opracowanie spójnych, transparentnych warunków realizacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w celu minimalizacji ryzyka podatkowego w zakresie cen transferowych.

Limitowanie kosztów nabycia usług niematerialnych

W ramach usługi proponujemy weryfikację czy dany koszt dotyczy nabycia usługi lub prawa, których wysokość podlega limitowaniu, weryfikację czy dana usługa lub prawo nie podlega wyłączeniu z limitowania weryfikację oraz ustalenie łącznej wysokości kosztów usług i praw podlegających limitowaniu (po uwzględnieniu wyłączeń), obliczenie limitu wysokości „kwalifikowanych” usług i praw.

Porozumienia cenowe (APA), procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP)

Zawierane przez Polskę umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (umowy) przewidują procedurę wzajemnego porozumiewania się MAP, w trakcie której właściwe organy umawiających się państw dążą do wyeliminowania podwójnego opodatkowania.

W ramach usługi oferujemy kompleksowe wsparcie w negocjacjach w zakresie porozumień cenowych w transakcjach realizowanych z podmiotami powiązanymi.

Restrukturyzacja działalności

W ramach usługi proponujemy kompleksowe wsparcie w procesach restrukturyzacyjnych począwszy od weryfikacji czy dane przeniesienie stanowi restrukturyzację poprzez ustalenie czy przeniesienie dokonane zostało na zasadach rynkowych. Oferujemy również usługę w postaci określenia wysokości opłaty „exit fee” z tytułu przeniesionych funkcji, aktywów i ryzyk.

Umowy o podziale kosztów

W ramach usługi przygotowujemy oraz weryfikujemy umowy o podziale kosztów funkcjonujące w grupach kapitałowych.

Sprawozdawczość podatkowa

Oferujemy pomoc w wypełnianiu wymogów obowiązków dokumentacyjno-sprawozdawczych dotyczących sprawozdawczości podatkowej, jak również badanie i przegląd sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości Oferujemy pomoc w wypełnieniu przedmiotowych deklaracji, jak również weryfikację już sporządzonych formularzy.

Audyty grup kapitałowych

Oferujemy usługi w zakresie audytów grup kapitałowych. Przedmiotowy audyt ma na celu doradzenie w procesach zarządzania ryzykiem oraz zapobieżeniu nieprawidłowościom, jak również zgromadzeniu wiedzy o stanie grupy kapitałowej i problemach jej funkcjonowania.

Opinie podatkowe

W ramach oferowanej usługi proponujemy sporządzanie opinii i interpretacji z zakresu prawa podatkowego.

Przygotowujemy opinie dotyczące skutków podatkowych występujących oraz mogących wystąpić w zaprezentowanym przez Klienta stanie faktycznym.

Kontrole i postępowania podatkowe

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi obarczone są dużym ryzykiem kontrolnym. W ramach oferowanych usług ICT oferuje wsparcie podmiotom w trakcie kontroli skarbowych poprzez przygotowanie klienta do potencjalnej kontroli podatkowej, uczestnictwo w postępowaniu podatkowym oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X