Przegląd podatkowy – Usługi

Weryfikacja procesu księgowań i rozliczania podatku CIT

W ramach świadczonych usług oferujemy weryfikację poprawności księgowań i rozliczania podatku w okresie objętym przeglądem. Weryfikacja może objąć wszystkie podatki lub konkretne obszary jak np. zbadanie wykonywania obowiązków podatkowych dotyczących podatku u źródła, cen transferowych obowiązków wynikających z ustawy o VAT.

Identyfikacja potencjalnych ryzyk podatkowych

W związku z prowadzonym przeglądem dokonujemy analizy zdarzeń gospodarczych powstałych w badanej jednostce pod kątem możliwości wystąpienia ryzyk podatkowych oraz przedstawiamy rekomendację w zakresie ich wyeliminowania, na wypadek potencjalnego sporu z organami podatkowymi.

Weryfikacja procesu sprawozdawczego

W związku z prowadzonym przez Ustawodawcę procesem uszczelniania systemu podatkowego, na podatników nakładane są coraz większe obowiązki w zakresie raportowania zdarzeń gospodarczych występujących w danym podmiocie. W ramach świadczonych usług oferujemy weryfikację kompletności i poprawności złożonych sprawozdań, deklaracji oraz informacji z zakresu prawa podatkowego.

WIĘCEJ

Przedmiot opodatkowania stanowią koszty poniesione przez podatnika CIT na rzecz podmiotu powiązanego przykładowo w postaci:

  1. usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz usług o podobnym charakterze;
  2. wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw własności intelektualnej (tzw. należności licencyjne);
  3. przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze;
  4. finansowania dłużnego związane z uzyskaniem środków finansowych i korzystaniem z tych środków (m.in. odsetki, opłaty, prowizje, premie, część odsetkową raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań);
  5. opłat i wynagrodzeń za przeniesienie funkcji, aktywów lub ryzyk (tzw. exit fee)

– jeżeli ich suma poniesiona w roku podatkowym na rzecz podmiotów powiązanych i niepowiązanych, stanowi co najmniej 3% sumy kosztów uzyskania przychodów (w tym amortyzacji Środków Trwałych i Wartości Niematerialnych i Prawnych) poniesionych w tym roku w jakiejkolwiek formie.

Analiza wdrożonych procedur należytej staranności

W ramach przeglądu podatkowego poddajemy analizie wdrożone procedury należytej staranności w zakresie podatku u źródła (WHT), schematów podatkowych (MDR), cen transferowych, a także należytej staranności w cenach transferowych w zakresie, czy wdrożone procedury zapewniają naszym Klientom funkcję ochronną.

Sporządzanie i wdrażanie procedur podatkowych

W ramach prowadzonego przeglądu oferujemy również usługi w zakresie sporządzenia i wdrożenia procedur podatkowych pozwalających zrealizować wymogi stawiane przez polskiego Ustawodawcę, nakładające obowiązek należytej staranności w określonych obszarach działania przedsiębiorcom.

Analiza i opracowywanie strategii podatkowych

W związku ze świadczoną usługą oferujemy badanie poprawności sporządzonej strategii podatkowej a także wspieramy naszych Klientów w przedmiocie wypełniania obowiązku sporządzenia oraz publikacji informacji o realizacji strategii podatkowej.

Identyfikacja i klasyfikacja kosztów podatkowych

W ramach przeglądu podatkowego poddajemy analizie główne pozycje kosztowe takie jak: koszty finansowania dłużnego, usługi niematerialne oraz pozostałe wydatki ponoszone przez przedsiębiorców przez pryzmat możliwości ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu.

Weryfikacja możliwości skorzystania z ulg

W ramach przeglądu podatkowego wspieramy w stosowaniu bezpiecznych rozwiązań mających na celu obniżenie zobowiązań podatkowych poprzez analizę danych zawartych w księgach rachunkowych w celu zidentyfikowania prawa do skorzystania z ulg podatkowych, a także weryfikujemy czy sporządzona dokumentacja, stanowiąca podstawę do korzystania z ulg podatkowych jest kompletna i zabezpiecza przed wystąpieniem ryzyk podatkowych.

Skontaktuj się z nami!
Pomożemy określić zakres obowiązków sprawozdawczych.

INSTYTUT CEN TRANSFEROWYCH Sp. z o.o.

tel. (+48) 22 114-06-56
e-mail: biuro@ict.org.pl

Karol Klauziński
Doradca podatkowy nr 14 276
tel. (+48) 535-855-193
e-mail: kklauzinski@ict.org.pl

Izabela Klejna
Business Development Manager
tel. (+48) 535 855 391
e-mail: iklejna@ict.org.pl

Napisz do Nas

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X