Nawigator podatkowy – podatek u źródła (WHT)

Co należy załączyć do wniosku o zwrot podatku?

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się dokumentację, która pozwala na ustalenie jego zasadności tj.: certyfikat rezydencji podatnika, dokumentację dotyczącą przelewów bankowych lub inne dokumenty wskazujące na sposób rozliczenia lub przekazania należności, z którymi...

czytaj dalej

Zwrot pobranego podatku przez organ podatkowy

W przypadku, kiedy dany podmiot powiązany nie posiada opinii o stosowaniu preferencji ani nie składa oświadczenia płatnika, jest w obowiązku poboru podatku (po przekroczeniu kwoty 2 mln zł). Następnie podmiot powiązany w celu otrzymania zwrotu podatku jako różnicy...

czytaj dalej

Kogo nazywamy “rezydentem”?

Pojęcie ,,rezydent” zostało zdefiniowane w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. z 2022 poz. 309). W rozumieniu ww. ustawy rezydentami są: osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju oraz osoby prawne mające siedzibę w kraju,...

czytaj dalej

Kogo nazywamy “nierezydentem”?

Pojęcie "nierezydent” zostało zdefiniowane w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. z 2022 poz. 309). W rozumieniu ww. ustawy nierezydentami są: osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę...

czytaj dalej

Czym jest certyfikat rezydencji?

W celu uzyskania preferencyjnej stawki / zwolnienia od poboru podatku u źródła należy uzyskać od kontrahenta certyfikat rezydencji. Zgodnie z art. 4a pkt 29 uCIT, certyfikat rezydencji oznacza zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych, wydane...

czytaj dalej

Kto jest zobowiązany do poboru podatku u źródła (WHT)?

Polscy podatnicy dokonujący transgranicznej wypłaty należności z tytułów wskazanych w art. 21 ust 1 i 22 uCIT (z odsetek, należności licencyjnych, usług niematerialnych oraz dywidend) są w obowiązku zapłaty podatku u źródła – z uwzględnieniem zwolnień ustawowych oraz...

czytaj dalej

Podatek u źródła – co to jest?

Podatek u źródła to podatek dochodowy pobierany przez płatników od niektórych przychodów. Obowiązek pobrania podatku najczęściej powstaje w momencie uzyskania przychodów w Polsce przez nierezydentów, będących osobami fizycznymi lub innymi podmiotami. W przypadku...

czytaj dalej

Jakich usług i zdarzeń dotyczy podatek u źródła?

Obowiązek opodatkowania podatkiem u źródła dotyczy przychodów wskazanych w art. 21 ust 1 oraz 22 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Obejmuje takie tytuły płatności jak: odsetki, prawa autorskie lub pokrewne, prawa do projektów wynalazczych, znaków...

czytaj dalej

Co wchodzi w zakres usług niematerialnych?

Do usług niematerialnych należą usługi doradcze, księgowe, badania rynku, usługi prawne, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze....

czytaj dalej

Rzeczywisty właściciel – kim jest ?

Rzeczywisty właściciel (ang. beneficial owner) to podmiot, który rzeczywiście tj. faktycznie otrzymuje należności wypłacane nierezydentom z tytułu płatności podlegających opodatkowaniu podatkiem u źródła. Zgodnie z art. 4a pkt 29) ustawy o podatku dochodowym od osób...

czytaj dalej

Co oznacza pojęcie należytej staranności?

W kontekście rozliczeń podatku u źródła, pojęcie to obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Ustawodawca nie wprowadził jednak definicji legalnej tego pojęcia, co oznacza, że weryfikacja jej dochowania jest uzależniona od oceny każdego przypadku indywidualnie. Przy ocenie...

czytaj dalej

Jakie dane powinien zawierać certyfikat rezydencji?

Certyfikat rezydencji powinien zawierać dane identyfikacyjne podmiotu / osoby fizycznej oraz wskazywać miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie danego państwa w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych (miejsce zamieszkania w przypadku osób...

czytaj dalej

Co to jest konwencja MLI?

Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku (MLI) modyfikuje umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) w zsynchronizowany sposób, bez konieczności...

czytaj dalej

Jakie są przesłanki składania do urzędu skarbowego informacji o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy)?

Przesłankami do składania do urzędu skarbowego informacji ORD-W1 są dokonywane przez podmioty zagraniczne niebędące rezydentami polskimi wypłaty osobom fizycznym wykonującym pracę na rzecz krajowych osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości...

czytaj dalej

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X