Nawigator podatkowy – podatek u źródła (WHT)

Kogo nazywamy ,,rezydentem??

Pojęcie ,,rezydent? zostało zdefiniowane w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U.2020.1708 t.j.). W rozumieniu ww. ustawy rezydentami są: a) osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju oraz osoby prawne mające siedzibę w kraju,...

czytaj dalej

Kogo nazywamy ,,nierezydentem??

Pojęcie ,,nierezydent? zostało zdefiniowane w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U.2020.1708 t.j.). W rozumieniu ww. ustawy nierezydentami są: a) osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę...

czytaj dalej

Czym jest certyfikat rezydencji?

W celu uzyskania preferencyjnej stawki/zwolnienia od poboru podatku u źródła należy uzyskać od kontrahenta certyfikat rezydencji. Polski certyfikat rezydencji posiada określony wzór zgodny z Rozporządzeniem wydawanym przez Ministra Finansów i Rozwoju. Certyfikat...

czytaj dalej

Na czym polega mechanizm ,,pay and refund??

Zgodnie z nowym przepisami podatnicy zobowiązani do poboru podatku u źródła najpierw powinni uregulować podatek u źródła według stawki krajowej (20% lub 19%) a dopiero po jego pobraniu zagraniczny podatnik lub sam płatnik może wystąpić z wnioskiem o zwrot pobranego...

czytaj dalej

Jak można uniknąć poboru podatku u źródła?

Poboru podatku u źródła można będzie uniknąć, jeśli zarząd krajowego podmiotu dokonującego wypłaty złoży oświadczenie potwierdzające, że przy zachowaniu należytej staranności zweryfikował, że zagraniczny podmiot, który otrzymuje płatność jest jej realnym właścicielem...

czytaj dalej

Czym jest podatek u źródła (WHT)?

Podatek u źródła (ang. Withholding Tax) to specyficzna forma podatku pobieranego przy płatnościach transgranicznych. Jest to zryczałtowany podatek dochodowy (od osób fizycznych i prawnych), pobierany przez płatników, którzy mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub tzw....

czytaj dalej

Podatek u źródła ? co to jest?

Podatek u źródła to podatek dochodowy pobierany przez płatników od niektórych przychodów. Obowiązek pobrania podatku najczęściej powstaje w momencie uzyskania przychodów w Polsce przez nierezydentów, będących osobami fizycznymi lub innymi podmiotami. W przypadku...

czytaj dalej

Jakich usług i zdarzeń dotyczy podatek u źródła?

Obowiązek opodatkowania podatkiem u źródła dotyczy przychodów wskazanych w art. 21 ust 1 oraz 22 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Obejmuje takie tytuły płatności jak: odsetki, prawa autorskie lub pokrewne,  prawa do projektów wynalazczych, znaków...

czytaj dalej

Co wchodzi w zakres usług niematerialnych?

Do usług niematerialnych należą usługi doradcze, księgowe, badania rynku, usługi prawne, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze....

czytaj dalej

Rzeczywisty właściciel- kim jest ?

Rzeczywisty właściciel (ang. beneficial owner) to podmiot, który rzeczywiście tj. faktycznie otrzymuje należności wypłacane nierezydentom z tytułu płatności podlegających opodatkowaniu podatkiem u źródła. Zgodnie z art. 4a pkt 29) ustawy o podatku dochodowym od osób...

czytaj dalej

Co oznacza pojęcie należytej staranności?

W kontekście rozliczeń podatku u źródła, pojęcie to obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., ustawodawca nie wprowadził jednak definicji legalnej tego pojęcia, co oznacza, że weryfikacja jej dochowania jest uzależniona od oceny każdego przypadku indywidualnie. Przy ocenie...

czytaj dalej

Certyfikat rezydencji – co to jest?

Certyfikat rezydencji jest dokumentem wydawanym przez właściwą administrację podatkową podatnika, potwierdzającym miejsce rezydencji podatnika dla celów podatkowych, którym w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych jest miejscem siedziby lub zarządu...

czytaj dalej

Jakie dane powinien zawierać certyfikat rezydencji?

Certyfikat rezydencji powinien zawierać dane identyfikacyjne podmiotu/osoby fizycznej oraz wskazywać miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie danego państwa w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych (miejsce zamieszkania w przypadku osób...

czytaj dalej

Co to jest konwencja MLI?

Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku (MLI) modyfikuje umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) w zsynchronizowany sposób, bez konieczności...

czytaj dalej

Na jakim formularzu płatnicy przekazują do urzędu skarbowego informację o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego niebędących polskimi rezydentami podatkowymi?

Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego niebędących polskimi rezydentami podatkowymi składana jest przez płatnika na formularzu IFT-2/IFT-2R  do urzędu skarbowego oraz przekazywana jest podatnikowi w terminie do końca...

czytaj dalej

Jakie są przesłanki składania do urzędu skarbowego informacji o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy)?

Przesłankami do składania do urzędu skarbowego informacji ORD-W1 są dokonywane przez podmioty zagraniczne niebędące rezydentami polskimi wypłaty osobom fizycznym wykonującym pracę na rzecz krajowych osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości...

czytaj dalej

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X