Usługi z zakresu podatku u źródła

Podatek u źródła

 

Podatek u źródła to zryczałtowany podatek dochodowy pobierany przez płatników, którzy mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub tzw. zagraniczny zakład w państwie, w którym powstaje dochód.

 

Kogo dotyczy?

Do poboru podatku u źródła obowiązane są polskie podmioty (rezydenci) wypłacający określone należności na rzecz zagranicznych kontrahentów (nierezydentów).

 

Z tytułu jakich należności?

Płatnicy powinni pobrać zryczałtowany podatek u źródła z tytułu należności wskazanych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT.

 

W jakiej wysokości?

Standardowe stawki podatku u źródła wynikające z ustawy o CIT wynoszą: 10%, 19% lub 20% od wartości przychodów.

 

Kiedy?

Podatek u źródła powinien zostać wpłacony na mikro-rachunek płatnika do Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie do 7. dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym pobrano podatek.

 

Czy zawsze?

Płatnik po spełnieniu odpowiednich warunków, może skorzystać ze zwolnienia z poboru podatku u źródła na podstawie przepisów ustawy (w przypadku odsetek, należności licencyjnych i dywidend) oraz zastosować niższą stawkę podatku lub zwolnienie z poboru podatku na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

O czym należy pamiętać?

Od 2022 roku polski płatnik wypłacający należności bierne:

  1. odsetki,
  2. należności licencyjne,
  3. dywidendy,

na rzecz tego samego podmiotu powiązanego (nierezydenta) w kwocie powyżej 2 mln zł rocznie (w roku podatkowym płatnika), zobowiązany jest pobrać podatek u źródła w wysokości standardowej, bez możliwości zastosowania zwolnienia lub niższej stawki podatku.

W celu niepobrania podatku w stawce standardowej od nadwyżki ponad 2 mln zł płatnik może złożyć odpowiednie oświadczenie (art. 26 ust. 7a ustawy o CIT) lub uzyskać opinię o stosowaniu preferencji (art. 26b ustawy o CIT).

Jeśli podatek od nadwyżki ponad 2 mln zł zostanie pobrany i wpłacony, płatnik lub podatnik mogą wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o zwrot wpłaconego podatku (art. 28 ust. 4 ustawy o CIT).

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zmian w podatku u źródła w 2022 roku, zawartymi w <<<broszurze do pobrania>>>.

Zmiany w 2022 w podatku u źródła

W ramach wsparcia w zakresie obowiązków weryfikacyjnych, dokumentacyjnych oraz sprawozdawczych proponujemy:

1. Identyfikację transakcji, mogących powodować obowiązki w zakresie podatku u źródła

Zakres przedmiotowy transakcji podlegających podatkowi u źródła znajduje się w art. art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT.

2. Analizę stosowania wobec danego podmiotu preferencji w postaci zwolnienia, niepobrania podatku lub zastosowania preferencyjnej stawki podatku wynikających z przepisów krajowych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Pomimo objęcia wypłacanych należności zakresem przedmiotowym podatku u źródła, może pojawić się możliwość zastosowania zwolnienia, niepobrania podatku lub zastosowania preferencyjnej stawki podatku.

3. Wsparcie w ramach opracowania procedury zapewniającej dochowanie należytej staranności

Przy weryfikacji warunków zastosowania stawki podatku innej niż określona w art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności.

4. Wsparcie w zakresie ustalenia rzeczywistego właściciela (ang. beneficial owner)

Przy wypłacie należności na rzecz zagranicznego kontrahenta, płatnik obowiązany jest do ustalenia rezydencji podatkowej rzeczywistego odbiorcy należności poprzez uzyskanie certyfikatu rezydencji, oświadczenia beneficial owner oraz innych dokumentów.

5. Weryfikację oświadczeń składanych przez rzeczywistego właściciela (ang. beneficial owner)

W celu zweryfikowania rzeczywistego właściciela płatnicy powinni pobierać od kontrahentów oświadczenie beneficial owner (zgodne z przepisami ustawy o CIT).

6. Sporządzenie opinii o stosowaniu preferencji

W celu uniknięcia obowiązku poboru podatku w stawce podstawowej od nadwyżki ponad 2 mln zł, płatnik, podatnik lub podmiot dokonujący wypłat za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze może zwrócić się do organu podatkowego o wydanie opinii o stosowaniu preferencji.

7. Sporządzenie wniosku o zwrot podatku oraz wsparcie przy stosowaniu tej procedury

Po pobraniu podatku w stawce podstawowej od nadwyżki ponad 2 mln zł podatnik (formularz WH-WCZ) lub płatnik, jeżeli wpłacił podatek z własnych środków i poniósł ciężar ekonomiczny podatku (formularz WH-WCP) może wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o zwrot wpłaconego podatku.

8. Sporządzenie oświadczenia o stosowaniu preferencyjnych warunków

W celu uniknięcia obowiązku poboru podatku w stawce podstawowej od nadwyżki ponad 2 mln zł, płatnik może złożyć organowi podatkowemu oświadczenie, że:

    • posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
    • po przeprowadzeniu weryfikacji nie posiada wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
9. Weryfikację poprawności sporządzonej opinii, oświadczenia lub wniosku

Przy złożeniu opinii o stosowaniu preferencji, oświadczenia oraz wniosku o zwrot podatku płatnik powinien zgromadzić szereg dokumentów i informacji o kontrahencie.

10. Pomoc przy przygotowywaniu informacji IFT/IFT-2R oraz deklaracji CIT-10Z/PIT-8AR

Płatnik wypłacający należności na rzecz zagranicznego kontrahenta nie powinien zapomnieć o obowiązkach sprawozdawczych.

ICT oferuje wsparcie w:

  • przygotowywaniu i weryfikacji formularzy IFT-2/IFT-2R
  • przygotowaniu i weryfikacji deklaracji CIT-10Z/PIT-8AR.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X