Nawigator podatkowy – ceny transferowe – informacje ogólne w zakresie cen transferowych

Co to jest uprzednie porozumienie cenowe?

Uprzednie porozumienie cenowe to formalne narzędzie ograniczające ryzyko nieprawidłowego ustalenia cen transferowych, które w konsekwencji wyklucza możliwość zakwestionowania wysokości cen przez organy podatkowe. Uprzednie porozumienie cenowe ma formę dokumentu,...

czytaj dalej

Czym jest powiadomienie CBC?

Powiadomienie CBC jest raportowaniem Country-by-Country (CBC), który został wypracowany w ramach planu działań OECD w sprawie przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania i transferowi zysków (ang. Base Erosion and Profit Shifting, BEPS; działanie nr 13). W wyniku...

czytaj dalej

Kiedy można zastosować korektę cen transferowych?

Z uwagi na charakter korekty, najczęściej stosowana jest po zakończeniu roku podatkowego podatnika, w którym występują odchylenia pomiędzy zrealizowanym poziomem rentowności, a rynkowym poziomem rentowności. Istotne jest, że korekta może zostać zastosowana w...

czytaj dalej

W jakiej formie dokonuje się korekty cen transferowych?

Z uwagi na fakt, że korekta cen transferowych pozostaje neutralna z punktu widzenia podatku VAT. W odniesieniu do podatków oraz ustalonych cen towarów lub świadczonych usług , co m.in oznacza, że nie wpływa na wysokość podatku od towarów i usług dokonuje się jej w...

czytaj dalej

W jaki sposób dokonuje się korekty cen transferowych?

Aby zachować rynkowy poziom rentowności podmiotów, których dotyczy korekta, można dokonać korekty cen transferowych „w dół” lub „w górę” tzn. działać w oparciu o mechanizm wyrównania wyniku operacyjnego. Korekta cen transferowych dokonywana jest zazwyczaj po...

czytaj dalej

Na czym polega korekta cen transferowych?

Korekta cen transferowych polega na korekcie rentowności wybranej transakcji lub całego wyniku.  Korekta cen transferowych oznacza dostosowanie cen transferowych za dany okres rozliczeniowy do wysokości zgodnej z zasadą ceny rynkowej (ang. arm’s length principle)....

czytaj dalej

Czym jest polityka cen transferowych?

Polityka cen transferowych jest zbiorem zasad zawierających spójne i transparentne warunki realizacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w celu minimalizacji ryzyka podatkowego w zakresie cen transferowych w przedsiębiorstwie.

czytaj dalej

Czym jest BEPS (ang. Base Erosion and Profit Shifting)?

BEPS odnosi się do strategii planowania podatkowego, które wykorzystują luki i rozbieżności w przepisach podatkowych w celu sztucznego przenoszenia zysków do miejsc o niskim lub zerowym opodatkowaniu, gdzie działalność gospodarcza jest niewielka lub nie istnieje.  W...

czytaj dalej

Czym jest Forum Cen Transferowych?

Forum Cen Transferowych to zespół opiniodawczo-doradczy powołany na podstawie zarządzenia Ministra Finansów z 27.04.2018 r. (Dz.Urz. MF poz. 56). W skład zespołu Forum Cen Transferowych wchodzą osoby posiadające praktyczne doświadczenie lub prowadzące badania naukowe...

czytaj dalej

Czym jest kod NACE?

NACE (fr. Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne) to statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej w Unii Europejskiej. NACE to czterocyfrowa klasyfikacja danych statystycznych związana z prowadzoną działalnością...

czytaj dalej

Czym jest OECD?

OECD (ang.Organisation for Economic Co-operation and Development) – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju to organizacja międzynarodowa, w skład której wchodzi 37 państw.  Organizacja opracowała m.in. poniżej wskazane dokumenty w zakresie cen transferowych:...

czytaj dalej

Czym jest raj podatkowy?

Raje podatkowe to kraje lub terytoria stosujące szkodliwą konkurencję podatkową. Lista państw stosujących szkodliwą konkurencję podatkową znajduje się w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję...

czytaj dalej

Jak definiujemy rok obrotowy?

Rok obrotowy zgodnie z art. 3 pkt 9 ustawy o rachunkowości (Dz.U.2023.120) zdefiniowany został jako rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy określa statut lub umowa, na...

czytaj dalej

Jak definiujemy rok podatkowy?

W myśl art. 11 Ordynacji podatkowej (Dz.U.2022. 2651) rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej. W związku z powyższym na potrzeby realizacji obowiązków z zakresu cen transferowych należy przyjąć definicję zawartą w ustawie o...

czytaj dalej

Co to jest transakcja kontrolowana?

Stosownie do definicji legalnej z art. 11a ust. 1 pkt 6uCIT, transakcja kontrolowana oznacza identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały...

czytaj dalej

Co to jest cena transferowa?

Definicja legalna pojęcia - cena transferowa - została zawarta w art. 11a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stosownie do tego przepisu przez cenę transferową należy rozumieć rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku...

czytaj dalej

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X