W dniu 1 lutego br. OECD opublikowało Podręcznik dotyczący postępowania w przypadku uprzednich porozumień cenowych oraz wielostronnych procedur wzajemnego porozumiewania się. Link do dokumentu ⇒ https://www.oecd.org/tax/dispute/manual-on-the-handling-of-multilateral-mutual-agreement-procedures-and-advance-pricing-arrangements-f0cad7f3-en.htm.

Podręcznik ma stanowić przewodnik po procesach wielostronnych MAP i APA oraz ich funkcjonowaniu, dostarczając administracjom podatkowym i podatnikom podstawowe informacje na temat funkcjonowania takich procedur i sugeruje różne podejścia w przedmiotowym zakresie.

APA jest to rodzaj umowy zawieranej między podatnikiem a organem podatkowym, w której organ akceptuje wybór i sposób stosowania metody weryfikacji ceny transferowej stosowanej w relacjach podatnika i podmiotów z nim powiązanych.

Z dniem 29 listopada 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące uprzednich porozumień cenowych, uregulowane w ustawie z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2200).

Porozumienia APA mogą być jedno-, dwu- i wielostronne.

Podstawą prawną do prowadzenia dwu- lub wielostronnych APA są również przepisy odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, regulujące procedurę wzajemnego porozumiewania się (odpowiedniki art. 25 Modelowej Konwencji OECD).

Celem MAP jest uniknięcie podwójnego opodatkowania powstałego w wyniku doszacowania dokonanego przez jedno z państw – stron umowy międzynarodowej w odniesieniu do transakcji między podmiotami powiązanymi.

Podobnie jak w przypadku APA, przebieg procedury oraz wymogi formalne określone są w ustawie z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.

Złożenie wniosku o MAP nie koliduje ze złożeniem wniosku o APA, tj. obydwie procedury mogą toczyć się równolegle.


W przypadku pojawienia się wątpliwości w przedmiotowym zakresie, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

X