Regulacje podatkowe w zakresie ustalania cen transferowych w Holandii

Jeżeli spółka bezpośrednio lub pośrednio uczestniczy w zarządzaniu, nadzorze lub kapitale innej spółki, a między tymi spółkami uzgodnione lub narzucone zostaną warunki w zakresie ich wzajemnych stosunków prawnych (ceny transferowe), które odbiegają od warunków, które zostałyby uzgodnione w toku obrotu przez niezależne strony, zyski tych podmiotów ustala się tak, jakby uzgodniono te ostatnie warunki. Zasadę stosuje się, jeżeli ta sama osoba uczestniczy bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu lub nadzorze lub w kapitale jednej i drugiej spółki.

Podmioty odnotowują w swojej ewidencji dane pokazujące, w jaki sposób ceny transferowe zostały ustalone, i z których można wywnioskować, czy ustalone ceny transferowe podlegają warunkom określonym przez niezależne strony.

Regulacje prawne obligują do przygotowania: Master File, Local File oraz CbC. Podatnicy są zobowiązani do sporządzenia Master File i Local File, jeśli wysokość rocznego skonsolidowanego sprawozdania grupy przekracza równowartość 50 mln EUR. Jednak należy prowadzić regularną dokumentację cen transferowych, jeżeli roczny skonsolidowany przychód jest niższy niż 50 mln EUR. Dokumentację podatkową sporządza się w języku niderlandzkim lub angielskim.

Niderlandzki system podatkowy przewiduje podstawowe metody weryfikacji cen transferowych: metodę rozsądnej marży (koszt plus), porównywalnej ceny niekontrolowanej, ceny odprzedaży, zysku transakcyjnego (TNMM), podziału zysku.

Podatnicy mogą, pod pewnymi warunkami, zastosować Innovation Box, który obejmuje niższą stawkę podatku dochodowego od osób prawnych od kwalifikujących się zysków.

W celu zapobiegania lub rozstrzygania sporów dotyczących cen transferowych podmioty mogą stosować następujące mechanizmy: orzecznictwo, Advance Pricing Agreements, Enhanced Engagement Programs, Mutual Agreement Procedures, Multilateral and Joint Audits.

Holenderski dekret w sprawie cen transferowych uwzględnił podejście OECD dotyczące niskiej wartości dodanej usług (marża w wysokości 5%).

 

X