Regulacje podatkowe w zakresie ustalania cen transferowych w Niemczech

Prawo podatkowe w Niemczech stanowi, że strona jest powiązana z podatnikiem, jeżeli:

  1. strona posiada co najmniej jedną czwartą bezpośrednio lub pośrednio udziałów w subskrybowanym kapitale, prawach członkowskich, prawach uczestnictwa, prawach głosu lub aktywach firmy (znaczny udział), lub
  2. strona jest uprawniona do co najmniej jednej czwartej zysków lub wpływów z upadłości likwidacyjnej od podatnika,
  3. strona może wywierać bezpośrednio lub pośrednio wpływ kontrolny,
  4. strona uzgadniając warunki stosunków handlowych jest w stanie wywierać na drugą stronę wpływy, które nie są oparte na takich relacjach biznesowych lub jeśli ma własny interes w realizacji dochodów drugiej strony.

Regulacje niemieckie obligują do przygotowania: Master File, Local File, zaraportowania formularza CbC. Podatnicy niemieccy są zobowiązani do sporządzenia informacji Master File, jeśli sprzedaż przekracza 100 mln EUR, Local File należy przygotować, jeśli sprzedaż (zakup) transakcji przekracza 600,000 EUR.

Niemieckie ustawodawstwo przewiduje szczególną preferencję dla małych podatników, podmioty te nie muszą sporządzać i dokumentować cen transferowych.

Termin na przekazanie dokumentów w przypadku kontroli wynosi 60 dni. Pliki z reguły powinny sporządzone być w języku niemieckim, w przypadku sporządzenia dokumentu w innym języku na prośbę organów tłumaczenie powinno być dokonane przez podatnika. Co więcej, formularze CbC są akceptowane w języku angielskim.

System podatkowy obowiązujący w Niemczech przewiduje podstawowe metody weryfikacji cen transferowych: metodę rozsądnej marży (koszt plus), porównywalnej ceny niekontrolowanej, ceny odprzedaży, zysku transakcyjnego, podziału zysku. Co istotne, przy zastosowaniu metody koszt plus, akceptowalna jest marża 5%.

W celu zapobiegania lub rozstrzygania sporów dotyczących cen transferowych podmioty mogą stosować następujące mechanizmy: Rozszerzone programy zaangażowania (Enhanced engagement programs), Uprzednie porozumienia cenowe (Advance Pricing Agreements – APA), Procedura wzajemnego porozumiewania się (Mutual Agreement Procedures – MAP). Regulacje w Niemczech przewidują tzw. Joint Audits. Wspólne Audyty stanowią nową formę skoordynowanych działań między administracjami podatkowymi. Okres trwania porozumienia w przypadku APA wynosi co do zasady 5 lat.

 

X