Regulacje podatkowe w zakresie ustalania cen transferowych w Danii

Decydujący wpływ oznacza posiadanie kapitału zakładowego lub rozporządzanie prawami głosu tak, że ponad 50% należy bezpośrednio lub pośrednio do podatnika.

Transakcje kontrolowane, obejmują wszelkie relacje pomiędzy stronami. Przykładowo transakcje kontrolowane obejmują dostawę towarów, usługi, kredyty, przeniesienie aktywów, udostępnienie wartości niematerialnych itp. Zgodnie z zasadą ceny rynkowej, w przypadku kontrolowanych transakcji handlowych lub gospodarczych stosuje się ceny i warunki zgodne z tym, co można by uzyskać, gdyby transakcje zostały zawarte między niezależnymi stronami.

W Danii podmioty, które (mierzone na poziomie grupy) zatrudniają mniej niż 250 pracowników i albo mają przychody poniżej 250 mln DKK, albo kwotę bilansową poniżej 125 mln DKK, podlegają bardziej ograniczonym wymogom dotyczącym dokumentacji. Podatnicy, dokonujący transakcji kontrolowanych są zobowiązani do sporządzenia: Master file, Local file, Country-by-country report. W niektórych przypadkach (transakcje z niektórymi jurysdykcjami i osiągnięcie straty podatkowej przez cztery kolejne lata), należy sporządzić niezależne oświadczenie księgowego.

Duński system podatkowy przewiduje podstawowe metody weryfikacji cen transferowych: metodę rozsądnej marży (koszt plus), porównywalnej ceny niekontrolowanej, ceny odprzedaży, zysku transakcyjnego, podziału zysku. Ponadto podmioty w Danii mogą stosować różne techniki wyceny dla ustalania rynkowej ceny/wartości przedsiębiorstw i aktywów (w tym wartości niematerialnych).

W celu zapobiegania lub rozstrzygania sporów dotyczących cen transferowych podmioty duńskie mogą stosować następujące mechanizmy: przepisy i orzecznictwo, Rozszerzone programy zaangażowania, Uprzednie porozumienia cenowe (Advance Pricing Agreements – APA), Procedura wzajemnego porozumiewania się (Mutual Agreement Procedures – MAP).

 

X