Regulacje podatkowe w zakresie ustalania cen transferowych w Szwecji

Zgodnie ze szwedzkim prawem podatkowym podmioty uważa się za powiązane, jeżeli:

  • strona bezpośrednio lub pośrednio uczestniczy w zarządzaniu lub kontrolowaniu przedsiębiorstwa innej strony lub posiada udziały w tym przedsiębiorstwie, lub
  • te same osoby bezpośrednio lub pośrednio uczestniczą w zarządzaniu lub kontrolowaniu obu przedsiębiorstw lub udziałów własnych w tych przedsiębiorstwach.

Transakcje, uznane za nieistotne, nie muszą być dokumentowane w Local File. Transakcje szwedzkiego podmiotu z podmiotem powiązanym są zawsze uważane za nieistotne, jeśli łączna wartość transakcji w roku obrotowym wynosi poniżej 5 mln SEK. Ten wyjątek jednak, nie ma zastosowania, gdy transakcja dotyczy wartości niematerialnych chyba, że przedmiotowa wartość niematerialna nie ma znaczenia dla działalności przedsiębiorstwa.

Dokumentację cen transferowych można złożyć w języku szwedzkim, duńskim, norweskim lub angielskim. Szwedzkie prawo obliguje do prowadzenia dokumentacji cen transferowych przedsiębiorstw:

  • zatrudniających powyżej 250 pracowników,
  • zatrudniających mniej niż 250 pracowników, ale ze sprzedażą netto przekraczającą 40 milionów SEK lub sumą bilansową przekraczającą 400 milionów SEK.

W przypadku mniejszych grup występują zwolnienia z zasad dokumentacji cen transferowych, jeśli w roku obrotowym poprzedzającym rok podatkowy podlegający przeglądowi spółka wchodzi w skład grupy, a spółki powiązane:

  • posiadają mniej niż 250 pracowników,
  • obrót nie przekracza 450 mln SEK lub,
  • posiadają łączne aktywa nieprzekraczające 400 mln SEK.

W celu unikania i rozstrzygania sporów dotyczących cen transferowych podmioty mogą stosować następujące mechanizmy: Advance Pricing Agreements (APA) oraz Mutual Agreement Procedures (MAP).

X