Regulacje podatkowe w zakresie ustalania cen transferowych w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii transakcje powinny być zawierane w warunkach rynkowych zgodnie z zasadą arm’s length.

Prawodawstwo Wielkiej Brytanii w sprawie cen transferowych przewiduje warunek uczestnictwa. W tym przypadku “warunki” zawarte są pomiędzy podmiotami w drodze transakcji, w których podmioty te znajdują się pod wspólną kontrolą, kapitałem lub zarządem, oddziaływaniem w sposób pośredni lub bezpośredni. Dokładne objaśnienia znajdują się wytycznych wydanych przez brytyjskie organy podatkowe HM Revenue & Customs (HMRC).

Obecne zasady dokumentowania cen transferowych są dość elastyczne, jednak HMRC pracuje nad zmianami. Wielka Brytania nie wymaga złożenia Master File i Local File. Prawo podatkowe nie wskazuje progów finansowych, jednak wymaga sporządzenia i przygotowania dokumentacji podatkowej dla celów podatkowych, weryfikacja zeznań podatkowych, kontroli. Taka dokumentacja powinna być proporcjonalna do wielkości oraz złożoność transakcji lub działalności gospodarczej.

Ustawodawstwo brytyjskie przewidziało preferencje dotyczące cen transferowych dla małych lub średnich przedsiębiorstw. Zwolnienie nie ma jednak zastosowania, gdy jedna ze stron ma miejsce siedziby na terytorium kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Spółka dominująca przedsiębiorstwa międzynarodowego (MNE) z siedzibą w Wielkiej Brytanii, której skonsolidowany obrót grupy wynosi 750 mln GBP lub więcej, musi złożyć CbC.

Regulacje prawne obowiązujące w UK, w większości są zgodne z Wytycznymi OECD dotyczącymi cen transferowych.  System podatkowy przewiduje podstawowe metody weryfikacji cen transferowych: metodę rozsądnej marży (koszt plus), porównywalnej ceny niekontrolowanej, ceny odprzedaży, zysku transakcyjnego (TNMM), podziału zysku.

W celu zapobiegania lub rozstrzygania sporów dotyczących cen transferowych podmioty mogą stosować następujące mechanizmy: Uprzednie porozumienia cenowe (APA) i Procedurę wzajemnego porozumiewania się (MAP).

 

X