Regulacje podatkowe w zakresie ustalania cen transferowych na Węgrzech

W rozumieniu węgierskich przepisów o cenach transferowych powiązanie występuje:

 1. gdy przedsiębiorstwo posiada bezpośrednio lub pośrednio kontrolę większościową w drugim przedsiębiorstwie,
 2. w przypadku gdy ta sama osoba sprawuje kontrolę większościową bezpośrednio lub pośrednio w obu przedsiębiorstwach,
 3. pomiędzy przedsiębiorcą niebędącym rezydentem i jego krajowym zakładem,
 4. pomiędzy przedsiębiorstwem krajowym i oddziałami zagranicznymi tych przedsiębiorstw,
 5. pomiędzy przedsiębiorstwami, w których ten sam zarząd ma dominujący wpływ na politykę biznesową i finansową przedsiębiorstwa.

Powiązanie występuje w sytuacji posiadania, bezpośrednio lub pośrednio, w zależności ponad 25% lub 50% praw głosu lub udziału w kapitale lub prawa do zysków po opodatkowaniu.

System podatkowy przewiduje podstawowe metody weryfikacji cen transferowych: metodę rozsądnej marży (koszt plus), porównywalnej ceny niekontrolowanej, ceny odprzedaży, zysku transakcyjnego (TNMM), podziału zysku. Zastosowanie innej metody jest dopuszczalne, jeśli ceny rynkowej nie da się określić przy wykorzystaniu wymienionych metod.

Krajowe prawo podatkowe węgierskie zobowiązuje do przygotowania: Local File dla progu dokumentacyjnego wynoszącego 50 mln HUF (160.000 EUR).

Istnieją przypadki, w których spółka nie ponosi odpowiedzialności za przygotowanie dokumentacji cen transferowych, mimo że doszło do realizacji transakcji z podmiotem powiązanym, w sytuacji w której:

 1. transakcja została dokonana na podstawie umowy z osobą fizyczną
 2. firma uznana jest za małe przedsiębiorstwo
 3. cenę rynkową ustalił organ podatkowy w formie APA
 4. nastąpiło pobranie wynagrodzenia za sprzedaż produktu lub usługi w tej samej wysokości podmiotowi lub podmiotom powiązanym ? jeżeli sprzedawca lub podmiot ponoszący koszt nie jest spółką powiązaną
 5. miał miejsce bezpłatny transfer gotówki i przejęcia pomiędzy spółkami powiązanymi
 6. transakcje dokonywano na giełdzie podlegającej ustawie o rynku kapitałowym, a także w przypadku zastosowania innej ceny urzędowej lub ceny stałej określonej przepisami prawa
 7. wartość rynkowa transakcji (bez VAT) pomiędzy spółkami powiązanymi nie osiąga 50 mln HUF (160.000 EUR) w ciągu roku podatkowego (kontrakty, które mogą być konsolidowane należy rozpatrywać łącznie)
 8. transakcje są realizowane pomiędzy członkami Grupy Podatkowej

Uproszczona dokumentacja cen transferowych może być przygotowana dla transakcji o niskiej wartości dodanej, jeśli spełnione są warunki:

 1. wartość transakcji zawartej na warunkach rynkowych nie przekracza 150 mln HUF (~430 000 EUR)
 2. przychody z transakcji nie przekraczają 5% przychodów ze sprzedaży usług dostawcy
 3. koszt transakcji nie przekracza 10% kosztów operacyjnych i wydatków usługobiorcy
 4. wynagrodzenie rynkowe ustalane jest metodą koszt plus, a narzut mieści się w przedziale 3-7%

Dokumentacja podatkowa może być sporządzona w języku innym niż węgierski, dopuszczone języki angielski, francuski i niemiecki.

W celu zapobiegania lub rozstrzygania sporów dotyczących cen transferowych podmioty mogą stosować następujące mechanizmy: orzecznictwo, Uprzednie porozumienia cenowe (Advance Pricing Agreements – APA), Procedura wzajemnego porozumiewania się (Mutual Agreement Procedures – MAP). Ponadto mają zastosowanie przepisy konwencji arbitrażowej o rozstrzyganiu sporów (EU Arbitration Convention).

X