Regulacje podatkowe w zakresie ustalania cen transferowych we Włoszech

Włoskie prawo podatkowe stanowi, że podmiot powiązany to spółka mająca siedzibę na terytorium państwa oraz spółki niebędące rezydentami, gdy:

    • jeden z nich uczestniczy bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu, kontroli lub kapitale drugiego, lub ta sama osoba uczestniczy bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu, kontroli lub kapitale obu spółek;
    • udział w zarządzaniu, kontroli lub kapitale: udział powyżej 50% w kapitale, prawach głosu lub w zyskach innej spółki lub dominujący wpływ na zarządzanie inną spółką, wynikający z ograniczeń kapitałowych lub umownych.

System podatkowy przewiduje podstawowe metody weryfikacji cen transferowych: metodę rozsądnej marży (koszt plus), porównywalnej ceny niekontrolowanej, ceny odprzedaży, marży transakcyjnej netto, podziału zysku. Wycenę transakcji kontrolowanej w oparciu o zasadę ceny rynkowej ustala się przy zastosowaniu metody najbardziej odpowiedniej do okoliczności sprawy.

Podatnik może zastosować inną metodę, jeżeli wykaże, że żadna z tych metod nie może być wiarygodnie zastosowana do wyceny transakcji kontrolowanej w oparciu o zasadę ceny rynkowej i że ta odmienna metoda daje wynik (skutek) zgodny z założeniem, że podmioty niepowiązane uzyskałyby przeprowadzając porównywalne transakcje niekontrolowane.

Transakcją kontrolowaną jest każda operacja o charakterze handlowym lub finansowym pomiędzy spółkami powiązanymi, dokładnie określona na podstawie warunków umownych lub rzeczywistego zachowania stron, jeśli odbiegają od warunków umownych lub w przypadku ich braku.

Regulacje prawne obowiązujące we Włoszech nakładają na podatnika obowiązek przygotowania raportu CbC. Podatnicy sporządzają także Local File oraz Master File za każdy rok obrotowy. Co do zasady pliki powinny być sporządzone w języku angielskim, aczkolwiek Master File można przygotować w języku angielskim. Co istotne, włoskie przepisy nie przewidują kar za niezłożenie lub spóźnione przesłanie, jeśli Local File nie został przygotowany i przesłany lub zostanie uznany za “nieodpowiedni”.

Występuje także preferencja dla małych i średnich przedsiębiorstw (całkowity obrót lub przychody nie przekraczają progu 50 mln euro). MŚP mają prawo nieaktualizowania określonych informacji za dwa okresy podatkowe następujące po okresie, którego dotyczy dokumentacja w przypadku, gdy analiza porównywalności sporządzona jest w oparciu o publicznie dostępne źródła informacji oraz o ile porównywalność tych czynników nie powoduje istotnych zmian w tym okresie.

Do administracyjnych zachęt w celu unikania i rozstrzygania sporów w należą: Advance Pricing Agreements (APA), Mutual Agreement Procedures (MAP), Kontrole wielostronne (np. audyty symultaniczne), Jednostronne korekty.

Podatnicy będący rezydentami mogą wystąpić z wnioskiem o jednostronną odpowiednią korektę w odniesieniu do włoskiej administracji podatkowej w przypadku korekty pierwotnej zgłoszonej przez inny kraj skutkującej podwójnym opodatkowaniem. W przypadku zagranicznej podstawowej korekty cen transferowych. Italian Revenue Agency może rozpoznać korektę nie tylko poprzez MAP, ale także na formalny wniosek podatnika.

We Włoszech występuje uproszczenie polegające na świadczeniu usług o niskiej wartości dodanej. Podatnik otrzymuje prawo wyboru uproszczonego podejścia, na podstawie którego, z zastrzeżeniem przygotowania odpowiedniej dokumentacji TP, wartość usługi określa się poprzez agregację całości kosztów bezpośrednich i pośrednich związanych ze świadczeniem usługi, dodając marżę zysku równą 5% ww. kosztów.

X