Podatek od przerzuconych dochodów – Usługi

Identyfikacja opodatkowanego podmiotu

W ramach proponowanego wsparcia oferujemy identyfikację powiązań mogących powodować obowiązki w zakresie podatku od przerzuconych dochodów.

WIĘCEJ

Podatnikami podatku od przerzuconych dochodów są podmioty, które poniosły koszty na rzecz podmiotów powiązanych o których mowa art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, tj.:

  • podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
  • podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:
   • ten sam inny podmiot
   • małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
  • spółkę niebędącą osobą prawną i jej wspólnika, lub,
  • spółkę komandytową lub spółkę komandytowo-akcyjną mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP i jej komplementariusza, lub
  • spółkę jawną będącą podatnikiem CIT i jej wspólnika, lub

podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej – spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład.

Rozpoznanie obowiązku zapłaty podatku w związku z poniesionym kosztem w 2022 r.

W ramach oferowanych usług wspieramy naszych Klientów w przedmiocie identyfikacji obowiązku podatkowego w podatku od przerzuconych dochodów.

WIĘCEJ

Zgodnie z art. 24aa ust 2 ustawy o CIT obowiązek podatkowy z tytułu podatku od przerzuconych dochodów ciąży na podatniku CIT, który bezpośrednio lub pośrednio poniósł koszt na rzecz podmiotu powiązanego, jeżeli:

1) faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez ten podmiot powiązany za rok, w którym otrzymał należność, w państwie jego siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia jest niższy o co najmniej 25% niż kwota podatku dochodowego, który byłby od niego należny, gdyby dochody tego podmiotu zostały opodatkowane z zastosowaniem stawki podatku, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1, przy czym przez podatek faktycznie zapłacony rozumie się podatek niepodlegający zwrotowi lub odliczeniu w jakiejkolwiek formie, w tym na rzecz innego podmiotu, oraz

2) koszty te:

  • podlegające zaliczeniu w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku tego podmiotu powiązanego lub
  • wypłacane przez ten podmiot powiązany w formie dywidendy lub innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych za rok, w którym otrzymał należność

– stanowiły co najmniej 50% wartości uzyskanych przez ten podmiot przychodów określonych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym lub zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Weryfikacja katalogu usług objętych podatkiem od przerzuconych dochodów

Katalog opodatkowanych kosztów nie jest zamknięty, dlatego też w ramach oferowanych usług proponujemy weryfikację poniesionych kosztów na rzecz podmiotów powiązanych mogących powodować obowiązki w zakresie podatku od przerzuconych dochodów.

WIĘCEJ

Przedmiot opodatkowania stanowią koszty poniesione przez podatnika CIT na rzecz podmiotu powiązanego przykładowo w postaci:

 1. usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz usług o podobnym charakterze;
 2. wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw własności intelektualnej (tzw. należności licencyjne);
 3. przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze;
 4. finansowania dłużnego związane z uzyskaniem środków finansowych i korzystaniem z tych środków (m.in. odsetki, opłaty, prowizje, premie, część odsetkową raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań);
 5. opłat i wynagrodzeń za przeniesienie funkcji, aktywów lub ryzyk (tzw. exit fee)

– jeżeli ich suma poniesiona w roku podatkowym na rzecz podmiotów powiązanych i niepowiązanych, stanowi co najmniej 3% sumy kosztów uzyskania przychodów (w tym amortyzacji Środków Trwałych i Wartości Niematerialnych i Prawnych) poniesionych w tym roku w jakiejkolwiek formie.

Weryfikacja istotnej rzeczywistej działalności gospodarczej kontrahenta

Zgodnie z przepisem art. 24aa ust. 10 ustawy o CIT przepisów o podatku od przerzuconych dochodów nie stosuje się wobec kosztów poniesionych na rzecz podmiotu powiązanego podlegającego opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i prowadzącego w tym państwie istotną rzeczywistą działalność gospodarczą.

WIĘCEJ

W ramach proponowanych usług oferujemy pomoc naszym Klientom przy weryfikacji działalności prowadzonej przez Ich kontrahentów w celu umożliwienia skorzystania z wyłączenia podatku od przerzuconych dochodów.

Pomoc przy wykonaniu obowiązków rozliczeniowo-sprawozdawczych

Na podatnikach podatku od przerzuconych dochodów ciąży obowiązek rozliczenia oraz złożenia Informacji o wysokości przerzuconych dochodów i należnego podatku od przerzuconych dochodów (CIT/PD).

WIĘCEJ

W ramach oferowanych usług proponujemy wsparcie w przedmiocie:

  • kalkulacji podatku od przerzuconych dochodów,
  • zastosowania odliczeń od podatku od przerzuconych dochodów oraz
  • przygotowywania i weryfikacji informacji CIT/PD.

Wdrażanie procedury weryfikacyjnej powstanie obowiązku podatku od przerzuconych dochodów

Wraz z nowelizacją przepisów o podatku od przerzuconych dochodów na mocy ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono szereg zmian w podatku od przerzuconych dochodów obowiązujących od 1 stycznia 2023 r., w tym przeniesiono na podatników ciężar dowodu w zakresie niespełnienia przesłanek powodujących powstanie obowiązku podatkowego w podatku od przerzuconych dochodów.

WIĘCEJ

W ramach świadczonych usług oferujemy pomoc przy sporządzeniu i wdrożeniu procedur pozwalających na weryfikację powstania obowiązku w podatku od przerzuconych dochodów, mających na celu zabezpieczenie podatników przed wszelkimi ryzykami podatkowymi wynikającymi z tego podatku.

Skontaktuj się z nami!
Pomożemy określić zakres obowiązków sprawozdawczych.

INSTYTUT CEN TRANSFEROWYCH Sp. z o.o.

tel. (+48) 22 114-06-56
e-mail: biuro@ict.org.pl

Karol Klauziński
Doradca podatkowy nr 14 276
tel. (+48) 535-855-193
e-mail: kklauzinski@ict.org.pl

Izabela Klejna
Business Development Manager
tel. (+48) 535 855 391
e-mail: iklejna@ict.org.pl

Napisz do Nas

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Newslettera. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.

X