Prawo do wyboru opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego (art. 28j ust. 5 ustawy o CIT)

Podatnik może wybrać opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek również przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, jeżeli na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem podatnik:

  • zamknie księgi rachunkowe, oraz
  • sporządzi sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości (następnie księgi rachunkowe otwiera się na pierwszy dzień miesiąca opodatkowania ryczałtem).

Dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą (art. 28m ust. 4a)

Do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą nie zalicza się wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku:

  • w pełnej wysokości (100%) w przypadku składników majątku, wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności gospodarczej,
  • w wysokości 50% w przypadku składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej (w rezultacie również na cele prywatne).

Doprecyzowanie określania dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w przypadku wykorzystywania składników majątku (np. samochodów) wyłącznie na cele działalności gospodarczej lub na cele mieszane.

Z kolei ciężar dowodu, iż składnik majątku jest wykorzystywany wyłącznie na cele działalności gospodarczej spoczywa na podatniku.

Termin płatności ryczałtu od dochodów spółek (art. 28t)

Zmiany przewidują przesunięcie terminu zapłaty ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku na pokrycie strat, zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy oraz ryczałtu od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto.

Podatnik, który osiągnął dochód z tytułu zysku netto i w okresie następującym po zakończeniu stosowania opodatkowania ryczałtem rozdysponuje tym dochodem w całości lub w części, jest obowiązany złożyć do urzędu skarbowego deklarację i wpłacić ryczałt należny od wartości rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto w terminie do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym ta dyspozycja została dokonana.

Natomiast podatnik będzie obowiązany do zapłaty ryczałtu:

  • od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat – do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym podjęto uchwałę o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto;
  • od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto – do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym dokonano w całości lub w części wypłaty tego dochodu lub rozdysponowano nim w jakiejkolwiek innej formie.

Celem proponowanej zmiany jest wyeliminowanie obowiązku zapłaty odsetek w przypadku m. in. wypłaty zaliczek na poczet dywidendy, po szóstym miesiącu roku podatkowego. Obecnie termin zapłaty podatku upływa z dniem 20. dnia siódmego miesiąca danego roku podatkowego.

Na podstawie: dokument562633.pdf (rcl.gov.pl)

 

Autor: Marta Kiryczuk – Konsultant podatkowy

X