W dniu 21 czerwca 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB2-1.4010.198.2022.1.BJ w zakresie ustalenia, czy w przypadku, gdy blisko 100% przychodów pochodzi ze sprzedaży projektów domów jednorodzinnych prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym spełnia on warunek określony w art. 28j ust. 1 pkt 2 lit e ustawy o CIT.

Stan faktyczny

Wnioskodawca jest spółką z o.o. sp.k., podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych mającym siedzibę na terytorium Polski i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w kraju. Spółka działa w branży architektonicznej i zajmuje się sprzedażą projektów domów jednorodzinnych. Projekty domów, które Wnioskodawca oferuje na sprzedaż Spółka nabywa od podmiotu posiadającego prawa autorskie do tychże projektów w ramach zawartej umowy licencyjnej. Spółka planuje w przyszłości skorzystać z możliwości opodatkowania w formie Estońskiego CIT.

Biorąc pod uwagę przedmiot działalności Spółki, wątpliwość Wnioskodawcy powstała na tle art. 28j ust. 2 pkt e, zgodnie z którym z ryczałtu nie mogą skorzystać podatnicy u których więcej niż 50% przychodów z działalności osiągniętych w poprzednim roku podatkowym, liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego podatku VAT, pochodzi z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw. Blisko 100% przychodów Spółki pochodzi ze sprzedaży projektów domów jednorodzinnych.

Stanowisko Wnioskodawcy i DKIS

Zdaniem Wnioskodawcy, istnieje możliwość skorzystania przez Wnioskodawcę z opodatkowania ryczałtem w sytuacji, gdy przedmiotem jego działalności jest przede wszystkim sprzedaż projektów budowlanych, które na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, należy sklasyfikować jako utwór, objęty prawem autorskim.

Spółka, powołując się na treść objaśnień dot. stosowania ryczałtu, uważa, że nie jest podmiotem, do którego ograniczenia te powinny mieć zastosowanie, ponieważ Wnioskodawca z całą pewnością nie należy do podmiotów, które czerpią przychody z pasywnych źródeł. Na co dzień prowadzi on aktywną działalność gospodarczą. Z tego też względu usługi świadczone przez Spółkę nie spełniają założeń zysku pasywnego, do którego odnosi się ustawodawca i w odniesieniu do którego wyeliminowana jest możliwość skorzystania z estońskiego CIT, a tym samym nie powinny być przesłanką uniemożliwiającą skorzystanie przez Wnioskodawcę z możliwości rozliczenia się według ryczałtu.

W odniesieniu do Spółki nie zachodzą przesłanki negatywne określone w 28k ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz zostaną spełnione warunki uprawniające do zastosowania ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych przewidziane w art. 28j ust. 1 pkt 3-7 ustawy CIT.

Organ podatkowy w uzasadnieniu podkreśla, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka nabywa projekty domów jednorodzinnych, od podmiotów które posiadają prawa autorskie do tych projektów, celem ich odpłatnego zbycia. Wnioskodawca uzyskuje więc przychody ze sprzedaży praw autorskich do projektów domów jednorodzinnych, które stanowią niemal 100% przychodów spółki, co wypełnia dyspozycję przepisu art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o CIT i wyłącza . W związku z powyższym, Organ podatkowy uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X