W dniu 26 sierpnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.216.2021.2.JKU) w przedmiocie ustalenia czy w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Fundacja (dalej: ?Fundacja?, ?Wnioskodawca?) stanowi podmiot powiązany w rozumieniu art. 11 ust. 4 uCIT z Fundacją 2 i Fundacją 3.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

  • Fundacja jest fundacją w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2167).

W poniższej tabeli wskazano skład osobowy organów kontrolnych, stanowiących oraz zarządzających Fundacji, Fundacji 2 i Fundacji 3 w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Tabela 1. Skład osobowy organów kontrolnych, stanowiących oraz zarządzających Fundacji, Fundacji 2 i Fundacji 3 w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

W poniższej tabeli wskazano skład osobowy organów kontrolnych, stanowiących oraz zarządzających Fundacji, Fundacji 2 i Fundacji 3 w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Tabela 2. Skład osobowy organów kontrolnych, stanowiących oraz zarządzających Fundacji, Fundacji 2 i Fundacji 3 w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. osoby wchodzące w składy organów fundacji nie pozostawały  w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia. Jedynie powiązano podmioty w stopniu: J.Ł. jest ojcem P.Ł., P.Ł. jest synem J.Ł.

W ocenie Wnioskodawcy Fundacja w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. nie stanowi podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11 ust. 4 uCIT z Fundacją 2 i Fundacją 3 przede wszystkim z uwagi na fakt, iż Fundacja nie wywiera znaczącego wpływu na Fundację 2 i Fundację 3.

Jako jedną z przesłanek do uznania za podmiot powiązany ustawodawca wskazał wywieranie znaczącego wpływu na co najmniej jeden inny podmiot.  Wywieranie znacznego wpływu zostało uregulowane w art. 11a ust. 2 uCIT. Zważywszy na treść przepisów o podmiotach powiązanych oraz ich celowość, należy stwierdzić, że nie chodzi wyłącznie o uprawnienia o charakterze formalnym (np. udział w zarządzie, radzie nadzorczej spółki lub innego podmiotu), ale również o faktyczny wpływ na kształtowanie decyzji gospodarczych lub kontrolę powiązanego podmiotu.  ?Faktyczna zdolność? oznacza możliwość wpływania na kluczowe decyzje gospodarcze zarówno poprzez sprawowanie formalnych funkcji w podmiocie powiązanym, jak również rzeczywistą możliwość takiego wpływu bez formalnego umocowania.

Z regulaminu Fundacji, wynika że Organ statutowy posiada szerokie uprawnienia zarządcze i kontrolne wobec Zarządu Fundacji oraz Rady Fundacji, które to stanowią kolejno organ kontroli i nadzoru oraz organ kierujący działalnością fundacji i reprezentujący ją na zewnątrz. Wskazuje się na możliwość wywarcia znaczącego wpływu na działalność Fundacji 2 i Fundacji 3, bowiem Organ statutowy uprawniony jest również do samodzielnego dokonywania zmian w statucie fundacji lub podejmowania decyzji o jej likwidacji. W skład Organu statutowego wchodzą Fundacja Z, J.Ł. oraz P.Ł.  J.Ł. ? założyciel i fundator Fundacji, współzałożyciel i członek Organu Statutowego Fundacji 2 i Fundacji 3 ? ma faktyczną zdolność do wpływania na funkcjonowanie i zarządzanie Wnioskodawcą oraz Fundacją 2 i Fundacją 3.

Wnioskodawca poprzez osobę J.Ł. wywiera znaczący wpływ na Fundację 2 i Fundację 3 w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 lit. a uCIT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.).  Nie można zatem uznać, że takie decyzje jak odwołanie Zarządu, podejmowanie decyzji o likwidacji oraz powołania i odwołania likwidatora: Fundacji, Fundacji 2 i Fundacji 3, , nie stanowią wyrazu zarządzania podmiotami. Owe przesłanki spełniają definicję ?wywierania znaczącego wpływu?. Przez udział w zarządzaniu i kontroli uznaje się możliwość wpływu na decyzje gospodarcze jednostki.

W ocenie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Fundację, Fundację 2 i Fundację 3 należy uznać za podmioty powiązane w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 uCIT.  Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia, czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., Fundacja stanowi podmiot powiązany w rozumieniu art. 11 ust. 4 uCIT z Fundacją 2 i Fundacją 3 organ podatkowy uznał za nieprawidłowe.

 

Autor: Marta Kiryczuk – Asystent podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X