W dniu 15 czerwca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB3-1.4012.346.2023.2.KO dotyczącą ustalenia, czy korekta cen transferowych zwiększająca przychody Spółki powinna być udokumentowana fakturą czy innym dokumentem księgowym.

Opis zaistniałego stanu faktycznego

Spółka A jest producentem systemów i posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, a Spółka B jest w 100% udziałowcem Spółki A i prowadzi działalność polegającą na dystrybucji produktów w Niemczech, USA, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji i we Włoszech. W ramach działalności Spółka B dystrybuowała towary nabyte od Spółki.

Sporządzona w 2023 roku analiza cen transferowych przez zewnętrznego doradcę wykazała, że ceny sprzedaży stosowane w transakcjach kontrolowanych pomiędzy Spółkami były za niskie, ponieważ opierały się na uzgodnieniach pomiędzy Stronami, a rynkowość cen nie została wcześniej potwierdzona. W konsekwencji, Spółka A zaplanowała dokonanie korekty przychodów od 2019 r., która stanowić miała korektę zwiększającą przychody Spółki i była ściśle związana z konkretnymi transakcjami dokonywanymi ze Spółką B.

Zdaniem Spółki, w sytuacji, gdy korekta dotyczy konkretnych towarów lub świadczenia usług oraz powoduje zmiany opodatkowania podatkiem VAT to planowana korekta zwiększająca przychody Spółki powinna zostać udokumentowana fakturą. Spółka A wskazała, że może dokonać wskazanej korekty zbiorczą fakturą korygującą wszystkie lub niektóre faktury dokumentujące transakcje ze Spółką B.

Stanowisko organu podatkowego

Skoro Spółka A zakłada korektę pierwotnej ceny dostarczanych towarów, która miałaby odnosić się do konkretnych dostaw z konkretnego okresu rozliczeniowego oraz do konkretnych faktur dokumentujących sprzedaż, to taka sytuacja spowoduje zmianę wynagrodzenia należnego z tytułu pierwotnych dostaw oraz podwyższenie ceny sprzedawanych towarów. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (dalej: „ustawa o VAT”) organ wskazał, iż w sytuacji, gdy kwoty, o które zmniejsza się lub zwiększa podstawę opodatkowania oraz podatku należnego muszą zostać udokumentowane fakturą korygującą (art. 106j ust. 1 ustawy o VAT).

Dodatkowo organ wyjaśnił, że art. 106j ust. 3 ustawy o VAT dopuszcza jednocześnie możliwość wystawienia faktur zbiorczych, jednak jest to możliwe w sytuacji, kiedy udzielenie opustu lub obniżki cen dotyczy dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie. W przedmiotowej sytuacji nastąpi podwyższenie ceny, bowiem korekta stanowić będzie korektę zwiększającą przychody Spółki. Wobec tego w niniejszym stanie faktycznym nie będzie miał zastosowania art. 106j ust. 3 ustawy o VAT, gdyż Spółka A nie udziela opustu i nie obniża ceny. Zatem Spółka A będzie uprawniona do wystawienia faktury korygującej – nie będącej korygującą fakturą zbiorczą.

Konkluzja

Na podstawie oceny stanu faktycznego, Podatnik w każdym przypadku powinien dokonać wyboru rodzaju dokumentu księgowego, na podstawie którego dokonana zostanie korekta cen transferowych.

Stosownie do Objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych korygowanie cen transferowych może następować w szczególności na podstawie:

    • noty księgowej (debetowej albo kredytowej) korygującej zbiorczo przychody lub koszty podmiotu powiązanego w odniesieniu do danej transakcji kontrolowanej (bez odnoszenia się do konkretnej faktury/noty),
    • zbiorczej faktury korygującej
    • faktury korygującej konkretną fakturę/pozycję z faktury z okresu rozliczeniowego[1].

Jednocześnie wskazać należy, iż Organ wydając interpretację indywidualną nie dokonał oceny wypełnienia warunku do dokonania korekty, o którym mowa w art. 11e pkt 1 uCIT. Zgodnie z tym przepisem podatnik może dokonać korekt cen transferowych, jeżeli w transakcji kontrolowanej ustalone zostały warunki rynkowe (arm’s length price). Wyjaśnić należy, iż korekta cen transferowych polega na urynkowieniu transakcji, dla której ustalone zostały warunki rynkowe (formuła ex ante), a które następczo (formuła ex post) stały się nierynkowe.

 

Autor: Patrycja Gugała – Asystent podatkowy

 

[1] Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych z 31 marca 2021 r. – nr 2: Korekta cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT (art. 23q ustawy o PIT), Ministerstwo Finansów

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami
X