Pełnomocnik, ustanowiony zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej może przekazać informacje o schematach podatkowych. Odpowiednie zastosowanie znajdą wówczas przepisy rozdziału 3a działu IV Ordynacji podatkowej (dalej OP). Zgodnie z art. 138 § 3. OP pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Możliwość przekazania i podpisania przez pełnomocnika dotyczy informacji MDR-1, MDR-4 oraz zawiadomienia MDR-2.

Inne zasady obowiązują w przypadku informacji MDR-3.

W przypadku korzystającego będącego osobą fizyczną, zgodnie z art. 86j §4 OP zobowiązanym do podpisania formularza MDR-3 jest sam podatnik. W przypadku podatników niebędących osobami prawnymi formularz MDR-3 mogą podpisać także wspólnicy posiadający co najmniej 10% udziału w zyskach spółki niebędącej osobą prawną. W przypadku podatników będących osobami prawnymi, wskazana informacja podpisywana jest przez wszystkich członków organu zarządzającego podatnika.

Dowód złożenia podpisów przez te osoby powinien zostać przekazany za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Szefa KAS przez jedną z osób, które podpisały te dokumenty.

Należy pamiętać, iż podmioty które nie dopełnią obowiązków związanych z raportowaniem bądź wypełnią obowiązki nieterminowo narażone są na sankcje karne skarbowe w kwotach sięgających 21,6 mln zł.

Autor: Beata Rawa ? starszy konsultant podatkowy

 

 


?? Pobierz bezpłatny eBook dotyczący cen transferowych po zmianach ??
Potrzebujesz wsparcia w zakresie raportowania schematów podatkowych MDR? Skontaktuj się z nami ?
X