W dniu 13 maja 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-3.4010.58.2022.2.IM w zakresie ustalenia, czy usługi świadczone na rzecz Spółki stanowić będą ukryte zyski, o których mowa w art. 28m ust. 3 ustawy o CIT, w przypadku opodatkowania Spółki CIT estońskim.

Stan faktyczny

Spółka planuje złożyć zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. Jednak Spółka nabywa Usługi o charakterze niematerialnym od Zleceniobiorców, będących jednocześnie wspólnikami Spółki. Zleceniobiorcy prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze, w ramach których świadczą odpłatnie usługi na rzecz Wnioskodawcy, na podstawie zawartych umów o współpracy.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest kwestia ustalenia, czy usługi świadczone przez Zleceniobiorców na rzecz Spółki stanowić będą ukryte zyski (art. 28m ust. 3 ustawy o CIT) w przypadku opodatkowania Spółki CIT estońskim – a w konsekwencji, czy po stronie Wnioskodawcy, w związku z ich nabyciem, powstanie dochód podlegający opodatkowaniu ryczałtem (art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy CIT).

Zgodnie z treścią art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, opodatkowaniu ryczałtem podlega m.in. dochód odpowiadający wysokości ukrytych zysków (dochód z tytułu ukrytych zysków). Natomiast, w myśl art. 28m ust. 3 ustawy o CIT, przez ukryte zyski rozumie się świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec albo akcjonariusz lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem lub akcjonariuszem.

W art. 28m ust. 3 ustawy o CIT, ustawodawca przykładowo wymienia niektóre kategorie ukrytych zysków, jednak należy podkreślić, że katalog ukrytych zysków ma charakter otwarty – wyszczególnienie części z nich w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych nie oznacza, że są to jedyne kategorie dochodu uznane za ukryte zyski.

Stanowisko DKIS

W odniesieniu do analizowanej sprawy, w ocenie organu podatkowego, wypłata przez Wnioskodawcę na rzecz Zleceniodawców, podmiotów powiązanych, wynagrodzenia z tytułu usług świadczonych na podstawie umów o współpracy, o których mowa we wniosku, nie będzie stanowiła dochodu z tytułu ukrytych zysków określonych w art. 28m ust. 3 ustawy CIT. Jak twierdzi Wnioskodawca, wynagrodzenie na rzecz podmiotów powiązanych zostanie ustalone na warunkach rynkowych, a fakt, że Wnioskodawca i Zleceniobiorcy są podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy CIT, nie będzie miał wpływu na warunki zawarcia tych transakcji. Ponadto, wypłacane na rzecz Zleceniobiorców wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług nie będzie służyło dokapitalizowaniu tych Zleceniobiorców (wynagrodzenie jest należne za wykonane na rzecz Spółki usługi).

Ponadto, należy mieć na uwadze, że zdanie wstępne przepisu art. 28m ust. 3 ustawy o CIT wskazuje na otwarty (a nie zamknięty) katalog świadczeń mogących prowadzić do powstania dochodu z tytułu ukrytych zysków. Dlatego ocena, czy dochód z tytułu wskazanych we wniosku a dokonywanych przez Wnioskodawcę z podmiotami powiązanymi powyższych transakcji spełnia warunki do uznania go za dochód z tytułu ukrytego zysku powinna zostać dodatkowo przeprowadzona w oparciu o przesłanki wynikające ze zdania wstępnego przepisu art. 28m ust. 3 ustawy CIT. Jak z niego wynika, dochód z tytułu ukrytego zysku nie obejmuje świadczeń, które nie są wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, czyli świadczeń podjętych (wykonanych) bez jakiegokolwiek wpływu podmiotów powiązanych na działanie i decyzje spółki opodatkowanej ryczałtem – w zakresie ocenianego świadczenia. W związku z powyższym, Dyrektor KIS przyznał rację podatnikowi zgadzając się, że nabywane przez Spółkę od Zleceniobiorców usługi nie będą stanowić ukrytych zysków, a w konsekwencji po stronie Wnioskodawcy nie powstanie, w związku z ich nabyciem, dochód podlegający opodatkowaniu ryczałtem.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X