W dniu 25 kwietnia 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.27.2022.4.SG w zakresie ustalenia, czy dokonywana lub otrzymywana przez Spółkę płatność z tytułu Rocznej Zmiennej Opłaty Operacyjnej stanowi korektę ceny transferowej (art. 11e ustawy o CIT).

Stan faktyczny

B sp. z o.o. jest spółką kapitałową, mająca swoją siedzibę w Polsce i będącą polskim podatnikiem CIT. Głównym obszarem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest produkcja pokryw bagażnika i siatek zabezpieczających dla branży samochodowej (Produkty), prowadzona na zlecenie powiązanej spółki “B. GmbH & Co. KG” z siedzibą w Niemczech (Kontrahent). W stosunku do Spółki wydana została decyzja w sprawie jednostronnego uprzedniego porozumienia cenowego (Advance Pricing Agreement). Zgodnie z Decyzją APA, w ramach współpracy pomiędzy Spółką a Kontrahentem podmioty te rozliczają się w oparciu o model dostosowany do ich profili funkcjonalnych, tj. w oparciu o zmienną opłatę operacyjną korygującą rutynową rentowność “B. Polska” w ramach modelu marży transakcyjnej netto lub – w przypadku spadku rentowności “B. Polska” poniżej docelowego poziomu, pozwalającą na doprowadzenie jej do wartości oczekiwanej (Zmienna Opłata Operacyjna). Taki sposób rozliczeń odzwierciedla rolę “B. Niemcy” jako przedsiębiorcy o rozwiniętych funkcjach oraz Spółki jako producenta kontraktowego w nawiązaniu do powyżej opisanego modelu operacyjnego – Wnioskodawca jest bowiem odpowiedzialny jedynie za funkcje mu przypisane. Dlatego też Wnioskodawca powinien osiągnąć określony – zgodnie z Decyzją APA – poziom dochodowości z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, będący rezultatem realizacji powierzonych mu funkcji oraz ponoszonej odpowiedzialności.

W praktyce powyższe oznacza, iż strony identyfikują poziom dochodowości na poziomie rynkowym dla Wnioskodawcy, uwzględniając jego profil funkcjonalny. W przypadku, w którym rzeczywisty poziom dochodowości generowany przez “B. Polska” będzie odbiegał od poziomu dochodowości ustalonego zgodnie z zasadami cen transferowych / Decyzją APA, strony zakładają dokonanie płatności Zmiennej Opłaty Operacyjnej, w celu wyrównania dochodowości Spółki do poziomu rynkowego.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia ustalenia, czy dokonywana lub otrzymywana płatność z tytułu Rocznej Zmiennej Opłaty Operacyjnej stanowi korektę ceny transferowej w rozumieniu przepisu art. 11e ustawy o CIT (w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2021 r. oraz od 1 stycznia 2022 r.) i w związku z tym powinna zostać ujęta wstecz, tj. w okresie którego dotyczy (zarówno w przypadku płatności tej opłaty dokonywanej przez Spółkę na rzecz Kontrahenta, jak i w przypadku otrzymywania jej przez Spółkę od Kontrahenta).

Stanowisko DKIS

Istota korekty cen transferowych polega na urynkowieniu transakcji rynkowej na dzień jej zawarcia (zawartej na warunkach, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane), która stała się nierynkowa na skutek późniejszych, istotnych okoliczności, bądź znane są faktycznie poniesione koszty lub uzyskane przychody będące podstawą obliczenia ceny transferowej, a zapewnienie ich zgodności z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, wymaga dokonania korekty cen transferowych. W ocenie organu, przedstawiona w stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym korekta jest korektą cen transferowych, gdyż przewiduje dostosowanie zakładanego poziomu narzutu operacyjnego do wartości wskazanych w decyzji APA. Nastąpi to poprzez zapłatę / otrzymanie Rocznej Zmiennej Opłaty Operacyjnej. Dokonywana korekta nie jest powodowana chęcią podwyższenia lub obniżenia ceny produktów lub usług – ma jedynie na celu odzwierciedlenie ustaleń, co do cen określonych jako rynkowe w Decyzji APA.

W związku z powyższym, jeśli w analizowanym przypadku dokonane korekty stanowią korekty cen transferowych, to następnie należy jeszcze dokonać analizy spełnienia warunków z art. 11e ustawy o CIT, umożliwiających dokonanie stosownej korekty. Interpretacja indywidualna szczegółowo poddaje analizie warunki dokonania korekty na gruncie cen transferowych, jednocześnie wskazując, że Spółka spełnia wszystkie warunki wynikające z art. 11e ustawy o CIT.

Ponadto, DKIS zaznacza, że KCT są objęte zakresem regulacji art. 12 ust. 3l pkt 2 ustawy o CIT oraz art. 15 ust. 4k pkt 2 ustawy o CIT. Wyklucza to prawo do dokonywania bieżącej korekty rozliczeń poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów / kosztów osiągniętych / poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona / otrzymana faktura korygująca lub inny dokument potwierdzający dokonanie korekty, na podstawie art. 12 ust. 3j oraz art. 15 ust. 4i ustawy o CIT. W związku z powyższym, przedmiotowa korekta zakładanego poziomu narzutu operacyjnego do wartości wskazanych w decyzji APA na zasadach opisanych w treści art. 11e ustawy o CIT powinna być uwzględniona w rozliczeniu roku podatkowego, którego dotyczy i w związku z tym powinna zostać ujęta wstecz.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X