Od 1 stycznia 2021 r. podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą skorzystać z tzw. estońskiego CIT. Formalnie rzecz biorąc nazwany ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, od początku 2022 roku ryczałtem od dochodów spółek.

Opodatkowaniu estońskim CIT może podlegać jedynie podatnik, który ma siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Podmioty mogące skorzystać z opodatkowania w formie estońskiego CIT

Regulacje obowiązujące od stycznia 2022 roku w ramach tzw. Polskiego Ładu przyznają prawo do opodatkowania na zasadach estońskiego CIT następującym podmiotom:

  • spółki akcyjne,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółki komandytowe,
  • spółki komandytowo-akcyjne, oraz
  • proste spółki akcyjne.

Jakie warunki należy spełnić aby zmienić formę opodatkowania na estoński CIT

Należy pamiętać o spełnieniu przez podatnika, chcącego skorzystać z preferencyjnego opodatkowania szeregu warunków, określonych w art. 28j uCIT:

  • przychody uzyskiwane z działalności osiągnięte w poprzednim roku podatkowym, liczone z uwzględnieniem kwoty należnego VAT: z wierzytelności, odsetek, pożyczek, opłat leasingowych, poręczeń, gwarancji, praw autorskich, praw własności przemysłowej, ze zbycia instrumentów finansowych oraz z transakcji z podmiotami powiązanymi (w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma) nie przekraczają 50% wszystkich przychodów spółki
  • zatrudnienie na podstawie: umowy o pracę co najmniej 3 osoby przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym (w przypadku, gdy rokiem podatkowym nie jest okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych ? przez co najmniej 82% dni przypadających w roku podatkowym) lub innej umowy niż umowa o pracę, przy czym wydatki na wynagrodzenia innych umów niż umowa o pracę stanowią co najmniej 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, jeżeli w związku z wypłatą tych wynagrodzeń na podatniku ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS
  • udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami tych spółek są wyłącznie osoby fizyczne
  • nie posiadają udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną
  • za okres opodatkowania ryczałtem nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnie z MSR
  • złożą zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym mają być opodatkowane ryczałtem.

Powyższe warunki dotyczące struktury przychodów mają w zamierzeniu ograniczać możliwość korzystania z ryczałtu tym podmiotom, które swoje dochody opierają na pasywnych źródłach przychodów.

Podmioty powiązane a Estoński CIT

Ograniczenia odnoszące się do podmiotów powiązanych mają, co do zasady, ograniczać transakcje, w której występuje brak wartości dodanej lub jej znikomość, pod względem ekonomicznym.

Beneficjentem transakcji powinien być podmiot powiązany w rozumieniu przepisów o cenach transferowych. Jednak wielkość udziałów i praw wynosi dla celów opodatkowania ryczałtem co najmniej 5%. Podmiotami powiązanymi są zatem:

  • podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
  • podmioty, na które wywiera znaczący wpływ ten sam inny podmiot lub małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
  • spółka niebędąca osobą prawną i jej wspólnika lub,
  • podatnik i jego zagraniczny zakład, w przypadku PGK – spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład.

Wywieraniem znaczącego wpływu jest:

  • posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów w kapitale lub praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub
  • faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub
  • pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Przy czym na potrzeby ryczałtu w postaci estońskiego CIT wielkość udziałów i praw wynosi co najmniej 5%, z zastrzeżeniem art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. g. Przepis ten stanowi, że opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, jeżeli mniej niż 50% jego przychodów z działalności osiągniętych w poprzednim roku podatkowym, liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług pochodzi z transakcji z podmiotami powiązanymi w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma. Przykładem dla powyższego, stanowić będzie transakcja dotycząca usług wsparcia na rzecz podmiotu powiązanego.

 

Autor: Marta Kiryczuk – Konsultant podatkowy

Wypełnij formularz i sprawdź, czy estoński CIT jest dla Ciebie

X