W dniu 19 kwietnia 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-3.4010.76.2022.1.JKU w zakresie ustalenia, czy w związku z posiadanymi zezwoleniami na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej oraz decyzją o wsparciu, podatnik jest uprawniony do opodatkowania zysku na zasadach ryczałtu od dochodów spółek (rozdział 6b ustawy o CIT) w sytuacji, gdy podatnik zakończył w latach poprzednich korzystanie z ulgi w podatku dochodowym (art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT), wyczerpując limit dostępnej pomocy publicznej i jednocześnie podatnik nie zamierza korzystać z ulgi wynikającej z decyzji o wsparciu (art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT).

Stan faktyczny

Wnioskodawca zamierza skorzystać z opodatkowania ryczałtem od dochodu spółek kapitałowych. Podatnik posiada dwa zezwolenia na działalność gospodarczą w SSE. W odniesieniu do pierwszego zezwolenia, Wnioskodawca spełnił warunki dotyczące poniesienia nakładów inwestycyjnych i skorzystał ze zwolnienia podatkowego, w oparciu o poniesione nakłady w latach 2018-2020, wyczerpując limit dostępnej pomocy publicznej. Co do drugiego zezwolenia, podatnik również spełnił warunki dotyczące poniesienia nakładów inwestycyjnych i skorzystał ze zwolnienia podatkowego, w oparciu o poniesione nakłady w roku 2021, wyczerpując limit dostępnej pomocy publicznej. Wnioskodawca posiada również decyzję o wsparciu z dnia 14 grudnia 2020 r., jednak nie rozpoczął korzystania z ulgi wynikającej z ww. decyzji. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania ww. opodatkowania w przypadku, gdy działalność gospodarcza Wnioskodawcy objęta jest zezwoleniami oraz decyzją o wsparciu.

Stanowisko DKIS

W ocenie organu podatkowego, mając na uwadze Przewodnik do Ryczałtu od dochodu spółek kapitałowych z 23 grudnia 2021 r. (stanowiący objaśnienia podatkowe) wskazano, że wyłączeniu z prawa do korzystania z ryczałtu podlega podatnik nieosiągający dochodów z działalności w SSE lub PSI prowadzonej w oparciu odpowiednio o zezwolenie lub decyzję, ale ponoszący na niej stratę. Wyłączeniu podlega również podatnik, który posiadając wymienione wyżej zezwolenie lub decyzję na działalność gospodarczą nie zaczął jeszcze osiągać z niej przychodów. Podatnicy tacy podlegają bowiem pod reżim stosowania art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a ustawy o CIT.

Oznacza to, że podatnicy osiągający aktualnie dochody zwolnione na podstawie decyzji o wsparciu lub zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE – bez względu na to czy w całości czy w części – są wyłączeni z możliwości opodatkowania ryczałtem. Po wyczerpaniu limitu pomocy publicznej, albo po uchyleniu lub wygaśnięciu decyzji (zezwolenia) podatnik spełniający warunki określone w przepisach o ryczałcie może wybrać tą formę opodatkowania.

Zasada ścisłej interpretacji przepisów dotyczących ulg i zwolnień podatkowych, wskazuje, że nie należy rozszerzać rozumienia pojęć użytych w ustawie. Zbiór przepisów dotyczących zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a ustawy o CIT tworzy spójny system, który nie pozwala podatnikowi arbitralnie decydować, które przychody i koszty będzie rozliczał w ramach wyniku podatkowego na zasadach ogólnych, a w stosunku do których woli zastosować zwolnienie podatkowe. Takie stosowanie przepisów o zwolnieniach z opodatkowania byłoby sprzeczne z ich funkcją i celem. Z literalnego brzmienia art. 17 ust 1 pkt 34 i 34a ustawy o CIT, wprost wynika, które dochody są wolne od podatku. Gdyby ustawodawca dopuszczał możliwość skorzystania przez podatnika lub nieskorzystania przez niego z konkretnego zwolnienia przedmiotowego, to byłoby to wyraźnie stwierdzone w ustawie. W równie definitywny sposób, czyli przesądzający ?co jest”, a nie ?co może być” wolne od podatku, został sformułowany art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.

Zdaniem DKIS, powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że spełnienie przez Spółkę warunków tj. posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności oznacza, że dochody osiągnięte na terenie SSE lub PSI z działalności gospodarczej, mieszczącej się w ramach przedmiotowego udzielonego Spółce zezwolenia lub z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu są zwolnione z opodatkowania. Zatem, nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że w związku z posiadanymi zezwoleniami na prowadzenie działalności gospodarczej w SSE oraz decyzji o wsparciu, Wnioskodawca byłby uprawniony do opodatkowania zysku na zasadach ryczałtu od dochodów spółek w sytuacji, gdy Wnioskodawca zakończył w latach poprzednich korzystanie z ulgi w podatku dochodowym wyczerpując limit dostępnej pomocy publicznej i jednocześnie podatnik nie zamierza korzystać z ulgi wynikającej z decyzji o wsparciu. Dopiero po uchyleniu lub wygaśnięciu decyzji/zezwolenia podatnik spełniający warunki określone w przepisach o ryczałcie może wybrać tą formę opodatkowania. Dlatego w sytuacji, gdy przeszkodą w korzystaniu z ryczałtu od dochodów spółek jest obowiązująca decyzja o wsparciu, to uchylenie tej decyzji o wsparciu w trybie administracyjnym, przed osiągnięciem na podstawie tej decyzji dochodów, umożliwi podatnikowi wybór ryczałtu od dochodów spółek.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X