Z dniem 1 stycznia 2019 r. w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw do Ordynacji podatkowej (dalej jako OP) został dodany Rozdział 11a Informacje o schematach podatkowych.

Rozdział ten wprowadził do polskiego systemu prawnego obowiązek raportowania schematów podatkowych. Ponadto na mocy art. 86l OP podmioty, będące promotorami, zatrudniające promotorów lub faktycznie wypłacające im wynagrodzenie, których przychody lub koszty przekroczyły w roku poprzedzającym rok obrotowy równowartość 8 mln zł zostały zobowiązane do wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. Obligatoryjne elementy procedury zostały wyspecyfikowane w art. 86l § 2 OP.

Celem prawidłowego wypełnienia obowiązków dotyczących raportowania schematów podatkowych, w ocenie Instytut Cen Transferowych należy rozważyć wprowadzenie obok procedury wewnętrznej, instrukcji weryfikacji zdarzeń/ uzgodnień jako schematy podatkowe (dalej jako Instrukcja MDR). Instrukcja taka, może stanowić na przykład załącznik do procedury.

Celem instrukcji MDR jest wskazanie pracownikom danego podatnika metodologii postępowania w typowaniu schematów podatkowych oraz zasad ich raportowania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Ponadto w instrukcji zostaną wskazane osoby odpowiedzialne za raportowanie, w tym Koordynator MDR.

Integralną częścią instrukcji MDR są załączniki do niej, np. protokół wstępnej weryfikacji, ankieta MDR, rejestr zdarzeń MDR czy kalendarz MDR. Załączniki te stanowią praktyczne ułatwienie w wywiązywaniu się z obowiązków raportowania schematów podatkowych.

 

Autor: Paweł Rosiński ? Doradca podatkowy

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X