W dniu 12 grudnia 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.586.2022.2.MF w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca powinien dokonać korekty cen transferowych w PLN – art. 11e Ustawy o CIT, w przypadku, gdy na skutek wahania kursu walutowego ustalone przez podmioty powiązane warunki przestaną odpowiadać rynkowym.

Stan faktyczny

Wnioskodawca jest członkiem Grupy Kapitałowej, w której skład wchodzi w również A S.A. z siedzibą na terytorium Polski. Dla celów prowadzonej działalności gospodarczej A potrzebuje surowców do produkcji. Rolą Wnioskodawcy jest zakup surowca pochodzącego z kraju trzeciego (import) w celu jego odsprzedaży do A. Transakcja pomiędzy Wnioskodawcą a podmiotem z kraju trzeciego przeprowadzana jest w walucie USD. Dlatego też cena transferowa odsprzedaży również jest ustalana w USD. Wnioskodawca do ceny zakupu towaru w USD dolicza stałą marżę procentową. Wnioskodawca systematycznie porównuje wysokość marży z analizą porównawczą tak, aby potwierdzić rynkowość transakcji. Upływ czasu pomiędzy zakupem a sprzedażą u Wnioskodawcy powoduje, iż do przeliczenia faktur zastosowane są kursy z różnych dni, przez co marża w PLN jest inna od oczekiwanej ustalonej w umowie w walucie USD nie uwzględniającej zmian kursów walut w czasie. Zdaniem Wnioskodawcy kurs waluty jest czynnikiem nieprzewidywalnym, istotnie wpływającym na rentowność konkretnej transakcji.

Czy Wnioskodawca powinien dokonać korekty cen transferowych w PLN, o której mowa w art. 11e Ustawy o CIT w przypadku, gdy na skutek wahania kursu walutowego ustalone przez podmioty powiązane warunki przestaną odpowiadać rynkowym?

Zgodnie z art. 11e ustawy CIT, podatnik może dokonać korekty cen transferowych poprzez zmianę wysokości uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

  • w transakcjach kontrolowanych realizowanych przez podatnika w trakcie roku podatkowego ustalone zostały warunki, które ustaliłyby podmioty niepowiązane;
  • nastąpiła zmiana istotnych okoliczności mających wpływ na ustalone w trakcie roku podatkowego warunki lub znane są faktycznie poniesione koszty lub uzyskane przychody będące podstawą obliczenia ceny transferowej, a zapewnienie ich zgodności z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, wymaga dokonania korekty cen transferowych;
  • w momencie dokonania korekty podatnik posiada oświadczenie podmiotu powiązanego lub dowód księgowy potwierdzające dokonanie przez ten podmiot korekty cen transferowych w tej samej wysokości co podatnik;
  • istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z państwem, w którym podmiot powiązany ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd.

Podsumowując, w przypadku gdy wahania kursu walutowego spowodują, że transakcja odsprzedaży surowca nie będzie odbywała się na warunkach rynkowych, to wówczas można przywrócić jej rynkowy charakter dokonując korekty cen transferowych na podstawie art. 11e Ustawy o CIT. Spółka nie jest natomiast zobowiązana do dokonania tego wyłącznie na zasadach ogólnych, bowiem transakcja kontrolowana miała pierwotnie rynkowy charakter.

 

Autor: Marta Kiryczuk – Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami
X