W dniu 17 czerwca 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.176.2022.2.BD w przedmiocie ustalenia, czy Spółka jest uprawniona do zastosowania zwolnienia od należności wypłacanych na rzecz DE za najem urządzeń przemysłowych, przy spełnieniu warunków ustawowych, bez stosowania mechanizmu pay and refund.

Stan faktyczny

Wnioskodawca jest spółką akcyjną z siedzibą na terytorium Polski, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Spółka należy do międzynarodowej grupy kapitałowej. Jedynym udziałowcem Spółki jest Spółka DE, która prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Niemiec i podlega w tym kraju opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. DE nieprzerwanie od ponad 2 lat posiada nie mniej niż 25% akcji w kapitale zakładowym Spółki i jest podmiotem powiązanym w stosunku do Spółki polskiej. DE udostępnia Wnioskodawcy linie produkcyjne, maszyny i urządzenia wykorzystywane przez Spółkę w toku prowadzonej działalności w Polsce stanowiące maszyny i urządzenia przemysłowe. Maszyny stanowią własność Spółki niemieckiej i są udostępniane do korzystania na podstawie umowy najmu. Suma opłat za najem przekroczy w 2022 r. wartość 2 mln PLN. DE jest rzeczywistym właścicielem należności wypłacanych przez Spółki.

Przedmiotem wątpliwości jest ustalenie, czy Spółka jest uprawniona do zastosowania zwolnienia od należności wypłacanych na rzecz DE za najem urządzeń przemysłowych, przy spełnieniu warunków wynikających z art. 21 ust. 3-7 ustawy o CIT, bez stosowania mechanizmu pay and refund wynikającego z art. 26 ust. 2e ustawy o CIT.

Mając na uwadze okoliczność ustalenia, czy Spółka jest uprawniona do zastosowania zwolnienia od należności wypłacanych na rzecz DE za najem urządzeń przemysłowych, wskazać należy na przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o CIT. Regulacje te wskazują, że przepis art. 26 ust. 2e ustawy o CIT wprowadzający mechanizm pay&refund został wykluczony bezterminowo w przypadku płatności za wynajem maszyn i urządzeń przemysłowych. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia wyłącza się stosowanie art. 26 ust. 2e ustawy w przypadku wypłat należności z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego.

Jednak wyłączenie stosowania art. 26 ust. 2e ustawy stosuje się jedynie do wypłat należności na rzecz podatników mających siedzibę lub zarząd na terytorium państwa będącego stroną zawartej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której przepisy określają zasady opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych, jeżeli istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z państwem siedziby lub zarządu tych podatników. Umowa między Polską a Niemcami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku zawiera podstawę prawną do wymiany informacji podatkowych z państwem siedziby lub zarządu DE – odbiorcy płatności. Zatem powyższe warunki są spełnione w przypadku wypłat dokonywanych ze Spółki do DE.

W konsekwencji, w przypadku przekroczenia kwoty 2 mln PLN tytułem opłat za najem urządzeń przemysłowych od DE, Spółka jest uprawniona do zastosowania zwolnienia z poboru podatku WHT od należności za najem urządzeń przemysłowych, przy spełnieniu warunków wynikających z art. 21 ust. 3-7 ustawy o CIT, bez obowiązku stosowania mechanizmu pay and refund.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X