W dniu 4 kwietnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał Interpretację Indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.703.2021.2.BD w przedmiocie ustalenia czy Wnioskodawca będzie zobowiązany pobrać oraz wpłacić jako płatnik, zryczałtowany podatek dochodowy od wynagrodzenia należnego kontrahentowi z tytułu nabytych zdjęć, wykorzystywanych przy wydawaniu publikacji książkowych, a kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy będzie wartość zapłaconego za podatnika podatku.

Stan faktyczny

Spółka (polski rezydent podatkowy) zamierza nabyć “produkt cyfrowy” od kontrahenta z siedzibą w Hiszpanii. W związku z zakupem Spółka uzyska od kontrahenta certyfikat rezydencji oraz oświadczenie beneficial owner, w którym podatnik potwierdzi, że jest rzeczywistym właścicielem otrzymanego wynagrodzenia w rozumieniu art. 4a pkt 29 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Kontrahent z Hiszpanii nie posiada na terytorium Polski stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej ani siedziby oraz nie posiada na terytorium Polski zakładu w rozumieniu art. 12 ust. 5 UPO. Wnioskodawca wskazał, że publikacje książkowe związane z przedmiotową transakcją będą przedmiotem sprzedaży i w związku z tym Wnioskodawca będzie czerpał z tego tytułu korzyści finansowe. Wnioskodawca wskazał również, że wartość poniesionego wydatku w postaci zapłaconego za kontrahenta podatku nie zostanie Wnioskodawcy w jakikolwiek sposób zwrócona.

W związku z powyższym pojawiło się pytanie czy Wnioskodawca będzie zobowiązany pobrać oraz wpłacić jako płatnik zryczałtowany podatek dochodowy od wynagrodzenia należnego kontrahentowi z tytułu nabytego produktu wykorzystywanego przy wydawaniu publikacji książkowych? W przypadku uznania, że stanowisko na pytanie 1 jest nieprawidłowe, czy w związku z poniesieniem przez Wnioskodawcę ciężaru ekonomicznego podatku dochodowego (poprzez ubruttowienie wynagrodzenia należnego kontrahentowi np. wynagrodzenie – 10.000,00 zł x 100% /90% – stawka podatku w myśl za UPO wynosi 10%), kosztem uzyskania przychodu będzie wartość zapłaconego za podatnika podatku?

Stanowisko Wnioskodawcy i DKIS

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca nie ma obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia należnego kontrahentowi z tytułu nabycia produktu cyfrowego. W przypadku uznania, iż stanowisko Wnioskodawcy do pytania 1 jest nieprawidłowe, to poniesienie przez Wnioskodawcę ciężaru ekonomicznego podatku dochodowego za podatnika, bez możliwości jego zwrotu od tego podatnika, pozwoli na zakwalifikowanie wartości zapłaconego przez Wnioskodawcę zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia należnego kontrahentowi do kosztu uzyskania przychodu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko Wnioskodawcy za w części prawidłowe, a w części za nieprawidłowe.

Organ potwierdził, iż w przypadku posiadania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji kontrahenta hiszpańskiego, przy spełnieniu warunku dochowania należytej staranności wynikającego z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości określonej w art. 12 ust. 2 umowy polsko-hiszpańskiej, tj. 10% kwoty wypłaconych należności brutto. Wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, stanowić mogą koszty uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Organ uznał, że jeżeli ubruttowienie wynika z klauzuli zawartej w umowie pomiędzy płatnikiem, a kontrahentem, kwota ubruttowienia podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w przypadku, gdy koszt został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT). Natomiast, brak klauzuli umownej o ubruttowieniu wynikającej z umowy łączącej strony nie wyklucza możliwości zaliczenia kwoty podatku u źródła do kosztów uzyskania przychodów. Organ podkreślił, że w takich przypadkach niezbędne będzie wykazanie spełnienia przesłanek wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

 

Autor: Magdalena Świątkiewicz ? Starszy konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X