W piątek 26 października Senat RP podjął uchwałę o przyjęciu bez poprawek ustawy z 23 października 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Komentowana nowelizacja nie tylko kompleksowo zmienia uregulowania w zakresie cen transferowych w ustawach o  podatkach dochodowym, ale również rozszerza zakres czynów podlegających penalizacji na podstawie ustawy Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1958).

W kontekście obowiązków dokumentacyjnych związanych z cenami transferowymi,  w pierwszej kolejności należy wskazać, że od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z dodawanym art. 56c KKS  karalne będzie niezłożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. Sankcjonowane będzie również nieterminowe złożenie tego  oświadczenia oraz poświadczenie w nim informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym.

Ponadto uchwalona ustawa wprowadza sankcje na podstawie kodeksu karnego skarbowego w odniesieniu do przepisów regulujących obowiązek składania informacji o cenach transferowych. W myśl nowo dodawanym art. 80e KKS kto wbrew obowiązkowi nie składa Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych, składa ją po terminie lub składa nieprawdziwą informację, podlega karze grzywny.

We wszystkich  ww. przypadkach kara grzywny  wynosi do 720 stawek dziennych, a w wypadku mniejszej wagi sprawca czynu zabronionego podlega karze za wykroczenie skarbowe. Warto w tym miejscu przypomnieć, że zgodnie z art. 9 § 3 KKS za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

Sankcje karne skarbowe obowiązujące w obecnym stanie prawnym będą przedmiotem oddzielnego wpisu.

Autor: Paweł Rosiński – Konsultant podatkowy, Doradca Podatkowy nr wpisu 13 408

 

 


?? Pobierz bezpłatny eBook dotyczący cen transferowych po zmianach ??
Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X