W dniu 8 września 2021 r. opublikowany został projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych usług (tzw. Polski Ład). Nowelizacja, oprócz przepisów z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego, objęła również przepisy dotyczące podatku u źródła. Zmiany mające wejść w życie w 2020 r. oraz 2021 r. zostały kilkukrotnie odraczane w czasie. Finalnie, przedmiotowe zmiany obowiązywać mają od 1 stycznia 2022 r.

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze proponowane przez Ministerstwo Finansów zmiany.

L.p.ObszarProponowane zmiany
1.DefinicjeRzeczywisty właściciel
- rozszerzenie definicji rzeczywistego właściciela, poprzez wykreślenie fragmentu o ,,zobowiązaniu faktycznym lub prawnym” do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi.
- usunięcie odesłania do stosowania przepisów o CFC oraz doprecyzowaniu, że „przy ocenie, czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez ten podmiot w zakresie otrzymanej należności”.

Należyta staranność
- należyta staranność oceniania będzie z uwzględnieniem charakteru oraz skali działalności prowadzonej przez płatnika oraz przez pryzmat powiazań płatnika i podatnika w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5. ustawy PIT lub art. 11a ust. 1 pkt 5. ustawy CIT.

Posiadanie Zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- w odniesieniu do podatników nieposiadających siedziby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej uznaje się, że posiadają oni zarząd na tym terytorium w przypadku gdy osoby lub podmioty zasiadające w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających podatnika: mają miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polski, lub w sposób faktyczny, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów prowadzą bieżące sprawy tego podatnika, w tym na podstawie umowy go kreującej, decyzji sądu lub innego dokumentu regulującego jego założenie lub funkcjonowanie, udzielonych mu pełnomocnictw lub powiązań faktycznych między podatnikiem, a osobami będącymi rezydentami w Rzeczpospolitej Polskiej.
2.Mechanizm pay and refund- zawężenie zakresu stosowania procedury zwrotu podatku (ang. WHT refund) do płatności o charakterze biernym (odsetki, dywidendy, należności licencyjne) oraz do płatności w stosunku do podmiotów powiązanych (powiązanie definiowane przez pryzmat powiązań w rozumieniu przepisów cen transferowych).

- wyłączenie z mechanizmu zwrotu podatku dywidend wypłacanych na rzecz polskich rezydentów.

- stosowanie mechanizmu pay and refund do należności, które bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych nie zostały zakwalifikowane jako należności objęte tym mechanizmem (art. 26 ust. 2ec ustawy o CIT).

- uzależnienie wymogów proceduralnych od wymogów materialnych – wymóg przedstawienia dokumentów wymaganych w procedurze refund w zakresie potwierdzenia statusu rzeczywistego właściciela ma mieć zastosowanie dopiero wtedy, kiedy z przepisów odrębnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania będzie wynikać obowiązek badania tej przesłanki.
3.Oświadczenie- możliwości podpisania oświadczenia płatnika zgodnie z reprezentacją (przez osobę reprezentującą firmę).

- zawężenie kar za zatajenie prawdy lub podanie nieprawdy w oświadczeniu do kar finansowych (kara grzywny do 720 stawek dziennych).

- uproszczeniu przepisów regulujących oświadczenia płatnika poprzez usunięcie referencji w art. 26 ust. 7a pkt 2 ustawy o CIT do stosowania przepisów proceduralnych, tj. art. 28b ust. 4 pkt 4-5 ustawy o CIT.

- umożliwieniu składania oświadczeń w terminie wpłaty podatku za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia kwoty 2 mln zł.
4.Opinia o stosowaniu zwolnienia- zmiana nazwy na ,,opinia o stosowaniu preferencji”.

- rozszerzenie zakresu opinii o stosowaniu zwolnienia na preferencje wynikające z umów międzynarodowych (obniżone stawki podatku u źródła lub zwolnienie z obowiązku poboru podatku u źródła).

- okres obowiązywania opinii uzyskanych do 31.12.2021 r. upłynie dopiero 1.01.2025 r.
5.Certyfikaty rezydencji podatkowej- wprowadzenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji podatkowej (pod warunkiem, że informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji podatkowej nie budziłyby uzasadnionych wątpliwości co do ich zgodności ze stanem faktycznym), bez względu na obowiązywanie stanu pandemii.
6.Raportowanie- zmiana raportowania poprzez eliminację CIT 10 i IFT i zastąpienie ich jedną schemą (dot. rozliczania dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2021 r.).

Autor: Magdalena Świątkiewicz – Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X