Dnia 29 czerwca 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej 0114-KDIP2-2.4010.135.2018.1. AZ odniósł się do obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej ?między Grupą Kapitałową a Podatkową Grupą Kapitałową w której udziałowcem jest Skarb Państwa.

Zgodnie ze stanem faktycznym Spółką dominującą w Podatkowej Grupie Kapitałowej jest Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, w której Skarb Państwa posiada większościowy udział w kapitale. Skarb Państwa jest w Grupie Kapitałowej jednostką dominującą najwyższego szczebla, jednocześnie Spółka jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej posiadającym bezpośredni lub pośredni udział kapitałowy w spółkach zależnych oraz współzależnych i stowarzyszonych. Skarb Państwa posiada bezpośredni udział kapitałowy w Spółce oraz pośredni udział kapitałowy ?w pozostałych spółkach tworzących Grupę Kapitałową. Charakter powiązania ze Skarbem Państwa realizowany jest poprzez powiązania kapitałowe i osobowe.

Spółki wchodzące w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej zawierają transakcje z podmiotami powiązanymi nienależącymi do Podatkowej Grupy Kapitałowej, ale wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Spółki.
Zdaniem Spółki Podatkowa Grupa Kapitałowa do której należy, jest wyłączona z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji zawierających pomiędzy spółkami tworzącymi Podatkową Grupę Kapitałową oraz podmiotami krajowymi z Grupy Kapitałowej, które nie należą do Podatkowej Grupy Kapitałowej, jako podmioty powiązane przez Skarb Państwa.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej podmioty powiązane spoza Podatkowej Grupy Kapitałowej, tworzące Grupę Kapitałową są podmiotami powiązanymi, co w konsekwencji oznacza, iż istnieje obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej dla Podatkowej Grupy Kapitałowej ?w przypadku transakcji zawieranych pomiędzy spółkami tworzącymi Podatkową Grupę Kapitałową oraz podmiotami krajowymi z Grupy Kapitałowej. Wyłączenie z obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej może dotyczyć podmiotów, które są powiązane ze sobą tylko i wyłącznie poprzez Skarb Państwa. Wystąpienie równoległe innych niż udział Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego przesłanek powoduje, że wyłączenie stosowania art. 11 ust 4 CIT nie ma zastosowania.

W ocenie ICT posiadanie przez Skarb Państwa wskazanych udziałów stanowi przesłankę wyłączającą fakt powiązania, jednocześnie nie wyklucza istnienia innych przesłanek nakładających obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych. W przedmiotowym stanie faktycznym podmioty ?z Podatkowej Grupy Kapitałowej i podmioty z Grupy Kapitałowej są powiązane nie tylko przez Skarb Państwa, ale również są powiązane pomiędzy sobą co powoduje, iż wyłączenie z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych o którym mowa w art. 11 ust 4 CIT nie może być zastosowane w zakresie transakcji z Podatkową Grupą Kapitałową.

Autor: Beata Rawa ? Starszy konsultant podatkowy

 

 


?? Pobierz bezpłatny eBook dotyczący cen transferowych po zmianach ??
Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X