W dniu 3 lutego 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.509.2019.1.SJ) w przedmiocie obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w zakresie transakcji prowadzonych z publiczną szkołą wyższą.

Wnioskodawca jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Podmiotem tworzącym Wnioskodawcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 Ustawy o działalności leczniczej jest publiczna szkoła wyższa, posiadającą osobowość prawną.

Zgodnie z art. 6 ust. 6 Ustawy o działalności leczniczej uczelnia medyczna może utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy
w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej albo spółki kapitałowej.

W opisanym stanie faktycznym poniżej wskazane transakcje przekraczają wskazane w art. 11k ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych progi dokumentacyjne:

 1. Udostępnianie uczelni medycznej jednostek organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia kształcenia przed
  – i podyplomowego w zawodach medycznych przez podmioty lecznicze utworzone lub prowadzone przez uczelnię wraz ze sprzężonym z nim obowiązkiem przekazywania przez uczelnię udostępniającemu środków finansowych na realizację zadań dydaktycznych i badawczych; udostępnienie mienia następuje na podstawie umowy użyczenia
  (bez wynagrodzenia),
 2. Przekazywanie środków finansowych na dostosowanie powierzonych jednostek organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia kształcenia w zawodach medycznych (w tym pomieszczeń przeznaczonych do realizacji zajęć dydaktycznych, badań naukowych i prac rozwojowych),
 3. Poręczenie zobowiązania z tytułu udzielonych kredytów.

Jak wskazano w art. 11n Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych:

 1. Zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki:
  1. nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6,
  2. nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a,
  3. nie poniósł straty podatkowej;
 2. Objętych uprzednim porozumieniem cenowym w okresie, którego dotyczy to porozumienie.
 3. Których wartość w całości trwale nie stanowi przychodu albo kosztu uzyskania przychodu, z wyłączeniem transakcji finansowych, transakcji kapitałowych oraz transakcji dotyczących inwestycji, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
 4. Między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową.
 5. W przypadku gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.
 6. W których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53).
 7. Realizowanych między grupą producentów rolnych wpisaną do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1026), a jej członkami, dotyczących odpłatnego zbycia:
  1. na rzecz grupy producentów rolnych produktów lub grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy,
  2. przez grupę producentów rolnych na rzecz jej członków towarów wykorzystywanych przez członka do produkcji produktów lub grup produktów, o których mowa w lit. a, oraz świadczenia usług związanych z tą produkcją.
 8. Realizowanych między wstępnie uznaną grupą producentów owoców i warzyw lub uznaną organizacją producentów owoców i warzyw, działających na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1131 i 1633), a jej członkami, dotyczących odpłatnego zbycia:
  1. na rzecz takiej grupy lub organizacji produktów lub grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy lub organizacji,
  2. przez taką grupę lub organizację na rzecz jej członków towarów wykorzystywanych przez członka do produkcji produktów lub grup produktów, o których mowa w lit. a, oraz świadczenia usług związanych z tą produkcją.
 9. Polegających na przypisaniu dochodu do zagranicznego zakładu położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, jeżeli przepisy właściwych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, przewidują, że dochody te mogą być opodatkowane tylko w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Krajowej informacji Skarbowej Ustawodawca w przywołanym przepisie nie przewidział zwolnienia dla podmiotów, których działania są oparte na ustawach i służą realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia publicznego.

Tym samym DKIS potwierdził konieczność dokumentowania transakcji prowadzonych pomiędzy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej a publiczną szkołą wyższą.

Jednocześnie obowiązkowi dokumentacyjnemu podlega transakcja poręczenia zobowiązania z tytułu udzielonych kredytów (transakcja nr. 3). Transakcje oznaczone pod nr. 1 oraz 2 zdaniem DKIS nie podlegają obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych ponieważ zostały uznane za działania czynione w celu realizacji zadań nałożonych na podstawie ustawy o działalności leczniczej, pozbawione gospodarczego charakteru.

 

Autor: Beata Rawa ? Transfer Pricing Manager

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X