W dniu 14 września 2022 r. Dyrektor KIS wydał niekorzystną interpretację dla firm IT w sprawie oceny spełniania warunków opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

W interpretacji o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.381.2022.3.ŚS, Dyrektor KIS odwołał się do 5 zagadnień mających na celu ocenienie możliwości skorzystania przez Spółkę działającą w branży IT ze zryczałtowanego opodatkowania od dochodów spółek. Poruszone przez Organ dwa zagadnienia, opisane w niniejszym tax alercie, dotyczą oceny charakteru przychodów i wydatków generowanych przez Spółkę-Wnioskodawcę.

Stan faktyczny

Spółka z o.o. zajmuje się w szczególności tworzeniem oraz rozwijaniem dedykowanego oprogramowania komputerowego. Usługi wykonywane są na podstawie umów ustnych lub mailowych, a wartość przekazywanych praw i licencji jest wliczona w ich cenę.

Spółka obecnie jest małym podatnikiem w rozumieniu art. 4a pkt 10 u.p.d.o.p., natomiast rozważa skorzystanie z ryczałtu od dochodów spółek, tzw. Estońskiego CITu.

Zgodnie z art. 28j ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p., opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w tym przepisie, m.in. gdy mniej niż 50% przychodów z działalności osiągniętych w poprzednim roku podatkowym, liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług, pochodzi z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw.

Stanowisko DKIS

Dyrektor KIS podkreślił, że wskazane w art. 28j ust. 1 pkt 2 ustawy CIT warunki dotyczące struktury przychodów służą ograniczeniu możliwości korzystania z nowej formy opodatkowania podmiotom nieprowadzącym aktywnej działalności gospodarczej, które opierają swoje dochody na pasywnych źródłach przychodów.

„Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że Spółka udziela oraz będzie udzielać licencji na korzystanie z wytworzonego oprogramowania, a zatem w istocie będzie uzyskiwać przychody z praw autorskich do wytwarzanego oprogramowania. (…) Tym samym Spółka osiąga dochody z tytułu usług tworzenia dedykowanych systemów informatycznych.”

Charakter prowadzonej działalności gospodarczej Spółki wypełnia dyspozycję przepisu art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o CIT. Powyższa przesłanka wyłącza prawo Spółki do skorzystania z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

Ponadto, Spółka zwróciła się do organu z pytaniem, czy transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, związane z wynajmem sprzętu komputerowego, nieruchomości, samochodu osobowego, dzierżawą znaku towarowego, a także transakcje związane ze świadczeniem usług programistycznych są transakcjami w rozumieniu art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka wskazała, że będzie zawierać umowy najmu sprzętu komputerowego, nieruchomości, samochodu osobowego, wytwarzania oprogramowania i nadzoru. Zatem z tytułu zawartych umów najmu Spółka będzie ponosić koszty.

Organ w interpretacji podkreślił, że art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy transakcji przychodowych, a nie transakcji kosztowych, więc przepis ten nie będzie miał zastosowania w niniejszej sprawie.

W związku z powyższym, Dyrektor KIS nie tylko uznał, że wskazana Spółka nie może skorzystać z ryczałtu od dochodów spółek, ale także jasno wskazał charakter działalności firm IT skupiającej się na tworzeniu dedykowanych systemów informatycznych, jako działalności uzyskującej przychody z praw autorskich do wytworzonego oprogramowania, a tym samym niespełniającej przesłanek aktywnej działalności gospodarczej.

 

Autor: Magdalena Krajewska – Asystent podatkowy

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X