W dniu 25 kwietnia 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.41.2024.1.EJ w celu ustalenia, czy status mikro / małego przedsiębiorcy na potrzeby zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 11q ust. 3a pkt 1 w zw. z art. 11q ust. 3b ustawy CIT należy ustalić jedynie w oparciu o dane Oddziału, tj. bez uwzględniania danych Centrali.

Stan faktyczny

B (Spółka / Centrala) jest spółką prawa austriackiego i posiada siedzibę działalności na terytorium Austrii. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w Polsce poprzez zarejestrowany oddział – A. A (Wnioskodawca) jest oddziałem jednostki macierzystej z siedzibą w Austrii. Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie wsparcia projektowego jednostki macierzystej. Oddział jest podmiotem powiązanym w stosunku do Centrali i realizował ze Spółką transakcje kontrolowane przekraczające progi dokumentacyjne.

W latach 2019-2022 roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych oraz suma aktywów bilansu Oddziału nie przekroczyły równowartości kwoty 10 milionów EUR, oraz średnioroczna liczba zatrudnionych pracowników Oddziału była niższa niż 50.

W związku z powyższym, Oddział powziął wątpliwość w przedmiocie możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku sporządzania analizy cen transferowych na podstawie art. 11q ust. 3a pkt 1 w zw. art. 11q ust. 3b ustawy o CIT dla mikro / małego przedsiębiorcy.

Stanowisko wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy, status mikro / małego przedsiębiorcy na potrzeby zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 11q ust. 3a pkt 1 ustawy CIT należy ustalić jedynie w oparciu o dane Oddziału, tj. bez uwzględniania danych Centrali.

W uzasadnieniu Wnioskodawca wskazuje, że dla celów cen transferowych Oddział jest traktowany jako samodzielny oraz niezależny podmiot tj. samodzielny od Centrali. Potwierdza to m. in. art. 11a ust. 1 pkt 2 i pkt 4 lit. d) ustawy o CIT, który wyraźnie rozróżnia jako osobne „podmioty” podatnika i jego zagraniczny zakład.

Stanowisko Dyrektora KIS

Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 11q ust. 3a pkt 1 ustawy CIT, z uproszczenia mogą skorzystać jedynie podmioty powiązane będące mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą w rozumieniu odpowiednio art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo przedsiębiorców. Organ zauważa, że regulacje ustawy Prawo przedsiębiorców nie mają jednak zastosowania do przedsiębiorców zagranicznych, gdyż zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców: zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne określają odrębne przepisy. Te odrębne przepisy zostały zawarte w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wobec powyższego, Organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, a co więcej w ocenie Dyrektora KIS do przedsiębiorcy zagranicznego działającego w Polsce poprzez oddział nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców. Oznacza to, że również określone w prawie przedsiębiorców definicje mikro / małego przedsiębiorcy nie mogą mieć zastosowania do przedsiębiorców zagranicznych działających w Polsce poprzez oddział.

Podsumowując, oddział przedsiębiorcy zagranicznego, który dla celów przepisów dot. cen transferowych traktowany jest jako podmiot (w tym podmiot powiązany z centralą) nie będzie uprawniony do stosowania zwolnienia z przygotowania analizy porównawczej / zgodności określonego w art. 11q ust. 3a pkt 1 i art. 11q ust. 3b ustawy CIT. Tak więc, Wnioskodawca jako polski oddział austriackiej spółki kapitałowej, bez względu na wielkość rocznego obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych oraz wielkości zatrudnienia pracowników, nie będzie uprawniony do korzystania z uproszczenia.

 

Autor: Marta Kiryczuk – Starszy konsultant podatkowy

X