W dniu 30 czerwca 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.162.2022.2.BD w zakresie ustalenia, czy działania podejmowane przez Wnioskodawcę polegające na nabyciu, wynajmie i eksploatacji Nieruchomości oraz zarządzaniu tymi Nieruchomościami znajdującymi się w Polsce kreują dla Wnioskodawcy zagraniczny zakład w Polsce. Dodatkowo, czy w związku z tym Wnioskodawca jest zobowiązany do stosowania przepisów w zakresie cen transferowych, w tym do sporządzania local file?

Stan faktyczny

Wnioskodawca jest spółką z siedzibą w Niemczech, która działa w charakterze spółki zarządzającej niemieckimi funduszami inwestycyjnymi (niemającymi osobowości prawnej) zgodnie z niemieckimi przepisami regulującymi zasady wspólnego inwestowania. Spółka zarządza Funduszami posiadającymi nieruchomości bezpośrednio w Polsce, które we wszystkich czynnościach prawnych, co do zasady działają przez Wnioskodawcę. Fundusze, którymi Wnioskodawca zarządza, prowadzą działalność inwestycyjną w oparciu o środki finansowe inwestorów zbierane przez emisję jednostek uczestnictwa w Funduszach. Wnioskodawca w imieniu Funduszy, którymi zarządza nabył nieruchomości na terytorium Polski, z których osiąga w Polsce dochody z tytułu wynajmu powierzchni w tych nieruchomościach. Wnioskodawca w związku z prowadzoną na terytorium Polski działalnością, podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Wnioskodawca podczas transakcji nabycia Nieruchomości wspierał się zewnętrznymi podmiotami doradczymi, które doradzały Spółce przy nabyciu budynków. Wnioskodawca nie zajmuje się bieżącym zarządzaniem nieruchomościami (property management), a za te czynności odpowiedzialni są niezależni przedstawiciele, którzy wykonują te funkcję w ramach outsourcingu czynności związanych z zarządzaniem nieruchomością. Usługi zarządzania Nieruchomościami są wykonywane przez podmioty, które świadczą usługi zarządzania także na rzecz podmiotów, które nie są powiązane kapitałowo z Wnioskodawcą.

Zarządcy Nieruchomości nie są odpowiedzialni za proces wynajmu i poszukiwanie potencjalnych najemców, Spółka sama podpisuje te umowy. Określenie warunków finansowych oraz prowadzenie negocjacji z potencjalnymi najemcami jest kluczowym przedmiotem działań Wnioskodawcy, a niezależni przedstawiciele mogą jedynie wspierać Spółkę w prowadzonych negocjacjach. Kluczowe decyzje finansowe w odniesieniu do nieruchomości podejmowane są na terenie Niemiec. Wnioskodawca nie posiada na terytorium Polski biura, ani nie zatrudnia pracowników, a sprawy bieżące Nieruchomości są realizowane w ramach outsourcingu usług zleconego profesjonalnemu podmiotowi. Zadania zlecone Zarządcom Nieruchomości podlegają pewnej weryfikacji przez Wnioskodawcę, ale nie podlegają Oni bieżącej kontroli ze strony Spółki.

Stanowisko DKIS

W opinii Organu, odnosząc powyższe do przepisów prawa stwierdzić należy, że działania podejmowane przez Wnioskodawcę polegające na nabyciu, wynajmie i eksploatacji Nieruchomości oraz zarządzaniu tymi Nieruchomościami, mające na celu realizację przychodów (dochodów) z Nieruchomości położonych w Polsce nie kreują zagranicznego zakładu dla Wnioskodawcy. Zauważyć bowiem należy, że Wnioskodawca co prawda posiada na terytorium Polski Nieruchomości stanowiące aktywa, które mają stały charakter, ale nie można uznać, że stanowią one stałą placówkę Wnioskodawcy. Zauważyć bowiem należy, że przez posiadane nieruchomości w Polsce Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej zbieżnej z działalnością prowadzoną na terytorium Niemiec, nie posiada na terytorium Polski biura, ani nie zatrudnia pracowników, a zarządzanie tymi nieruchomościami zleca podmiotom trzecim na podstawie stosownych umów. Ponadto, wszystkie czynności decyzyjne są wykonywane z terytorium Niemiec. W rezultacie Organ wyraźnie wskazuje, że w przedmiotowej sprawie na terenie Polski nie powstanie zagraniczny zakład Wnioskodawcy.

Mając z kolei na uwadze okoliczność ustalenia, czy Wnioskodawca jest zobowiązany do stosowania przepisów w zakresie cen transferowych, w rozpatrywanej sprawie potencjalnie mógłby znaleźć zastosowanie art. 11a ust. 1 pkt 4 lit. d ustawy o CIT (podatnika i jego zagraniczny zakład), jednak mając na uwadze okoliczność, że na terytorium Polski nie powstanie zagraniczny zakład Wnioskodawcy w związku z działaniami polegającymi na nabyciu, wynajmie i eksploatacji Nieruchomości oraz zarządzaniu tymi Nieruchomościami, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do stosowania przepisów w zakresie cen transferowych, w tym do sporządzania dokumentacji cen transferowych.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X