Przypominamy, iż 31 marca br. upływa również termin na złożenie informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) dla podatników, u których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Obowiązek sporządzania i przekazywania informacji bez wezwania przez organ podatkowy o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego nakłada na:

  1. osoby prawne,
  2. jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz
  3. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

art. 82 § 1 Ordynacji podatkowej.

Obowiązek złożenia ORD-U występuje w przypadku zawarcia umowy z nierezydentem, w sytuacji w której:

  1. pomiędzy stronami umowy występują bezpośrednie lub pośrednie powiązania, gdzie udział wynosi co najmniej 5%, a suma należności lub zobowiązań wynikająca z  umów zawartych w roku podatkowym z tym samym nierezydentem przekracza 300 000 EUR;
  2. nierezydent będący stroną umowy posiada na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo w rozumieniu odrębnych przepisów, a jednorazowa wartość należności albo zobowiązań przekroczyła równowartość 5 000 EUR.

Jednocześnie należy zwrócić szczególną uwagę na inny próg powiązań kapitałowych w porównaniu z przepisami o cenach transferowych. W przepisach o ORD-U próg wynosi 5%, natomiast przepisy o cenach transferowych wskazują 25%.

Należy pamiętać, iż obowiązek złożenia formularza istnieje niezależenie od obowiązków w zakresie złożenia informacji o cenach transferowych (TPR-C) za rok 2020.

Formularz można znaleźć pod poniższym linkiem:

https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/inne/pozostale-interaktywne/?fbclid=IwAR30zWDenRngqMO7ZI_UoNQXps1NqBrSmgqqJBIi4MTZPDGcVDQ_nkkqlaY#ORD-U

ORD-U należy wysłać elektronicznie do urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę (miejsce zarządu) podmiotu obowiązanego.

 

Autor: Beata Rawa ? Transfer Pricing Manager

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X