Wczoraj na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Projekt zakłada zmiany w ponad 40 ustawach i w ocenie projektodawcy stanowi  kolejny krok w kierunku poprawy środowiska prawnego i instytucjonalnego, w którym działają polskie firmy. Oczywiście proponowane rozwiązania nie ominą ustaw podatkowych na czele z Ordynacją podatkową i ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

Art. 10 projektu zakłada zmianę brzmienia art. 27c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych poprzez usunięcie wyrażenia „w szczególności”. W efekcie, katalog elementów informacji o realizowanej strategii podatkowej z katalogu otwartego zmieni się na zamknięty. Jak wskazano w uzasadnieniu, spowoduje to „możliwość sporządzania informacji o realizowanej strategii podatkowej wyłącznie w oparciu o przepisy prawa bez konieczności dodatkowej analizy w zakresie ujęcia w tej informacji elementów wykraczających poza wskazane w art. 27c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”.

Większe znacznie praktyczne ma ujęta w art. 18 projektu zmiana treści art. 86j § 4 Ordynacji podatkowej, który normuje kwestię podpisywania informacji o zastosowaniu schematu podatkowego (MDR – 3). Obecnie informacji MDR – 3 nie może podpisać pełnomocnik, za wyjątkiem prokurenta samoistnego. Zaproponowana zmiana dopuszcza podpisywanie MDR – 3 również przez pełnomocnika, ale jak wskazano w uzasadnieniu do projektu –„ w celu możliwości ukarania pełnomocnika, który dokonał złożenia informacji MDR – 3 w kontekście brzmienia art. 9 § 3 Kodeksu karnego skarbowego, zaproponowano, aby podpisanie tej informacji następowało przez pełnomocnika, który na podstawie decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi podatnika”.

Przypominamy, że pełnomocnik może zastępować podmiot zobowiązany w zakresie składania informacji MDR na podstawie pełnomocnictwa ogólnego  (PPO-1) lub szczególnego (PPS-1). Nie ma zatem możliwości ustanowienia pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej i przekazania do Szefa KAS dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa na formularzu UPL-1.

Projekt ustawy zakłada, że opisane uproszczenia wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2024. r

Zachęcamy do zapoznania się z całym projektem i uzasadnieniem. Wskazane materiały legislacyjne dostępne są pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371407/katalog/12964165#12964165

X